Statistisk sentralbyrå


28   Sysselsatte 16-74 år etter næring og sektor. 29. oktober-4. november 2001. Antall. (Ny tabell lagt ut 12.02.2003)
Næring I alt Statlig forvaltning Fylkeskommunal forvaltning Kommunal Privat sektor og offentlige foretak
Hele landet 2 275 000  143 395  119 269  403 148 1 609 188
           
01-05 Primærnæringer 85 194 17  401 2 055 82 721
10-45 Sekundærnæringer  496 780 10 090 64 7 665  478 961
50-74 Varehandel, Hotell- og restaurantv.,Transport og kommunikasjon, finansiell tj.yting, forr.,eiendomsdrift  861 860 11 892 72 2 264  847 632
75 Off. adm., forsvar og sosialforsikr  171 896 85 516 6 660 67 353 12 367
80 Undervisning  175 358 25 912 29 909  104 320 15 217
85 Helse- og sosialtjenester  383 305 7 266 81 725  206 219 88 095
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester 86 365 2 688  365 13 244 70 068
Uoppgitt 14 242 14 73 28 14 127

Standardtegn i tabeller