Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

27   Sysselsatte 16-74 år, etter alder og næring. 29. oktober-4. november 2001. Prosent
Næring I alt 16-74 år 16-19 år 20-24 år 25-39 år 40-54 år 55-66 år 67-74 år
Hele landet 2 275 000  100,0 4,3 9,0 36,5 34,2 14,7 1,3
                 
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 85 194  100,0 6,9 7,6 26,3 31,7 21,9 5,6
                 
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell 61 078  100,0 8,1 7,4 23,3 31,6 23,4 6,3
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 6 316  100,0 2,3 6,0 26,9 34,1 23,1 7,5
05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet dette 17 800  100,0 4,1 9,2 36,2 31,5 16,2 2,9
                 
11 Utvinning av råolje og naturgass 29 318  100,0 0,9 2,6 40,9 44,9 10,7 0,1
                 
10,12-37 Industri og bergverksdrift  298 213  100,0 3,4 7,3 38,4 34,9 15,1 0,9
                 
10 Bryting av kull, utvinning av torv  270  100,0 1,5 8,9 41,1 37,4 11,1 -
12 Bryting av uranium- og thoriummalm - - - - - - - -
13 Bryting av metallholdig malm  371  100,0 1,9 4,3 32,9 42,6 18,3 -
14 Bergverksdrift ellers 3 495  100,0 2,7 5,9 34,4 38,2 17,2 1,7
15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri 56 383  100,0 5,7 10,7 38,7 31,1 13,0 0,8
16 Tobakksindustri  485  100,0 1,9 2,9 28,2 46,2 20,2 0,6
17 Tekstilindustri 5 137  100,0 3,4 5,6 33,9 36,7 18,5 1,9
18 Bekledningsindustri 1 661  100,0 1,7 3,0 27,9 40,3 25,3 1,8
19 Lær- og lærvareindustri  520  100,0 1,2 5,8 37,7 35,6 18,1 1,7
20 Trelast- og trevareindustri 16 012  100,0 3,1 7,2 36,6 36,0 15,8 1,4
21 Treforedling 9 119  100,0 2,1 5,5 33,6 39,7 18,7 0,4
22 Forlag og grafisk industri 32 911  100,0 5,3 7,0 37,3 33,6 15,4 1,3
23 Oljeraffinering 1 071  100,0 3,6 5,1 33,0 40,1 18,0 0,1
24 Kjemisk industri 16 790  100,0 1,8 4,4 36,2 40,7 16,6 0,4
25 Gummivare- og plastindustri 6 390  100,0 2,7 7,9 37,6 35,3 15,8 0,8
26 Mineralproduktindustri 9 590  100,0 2,5 6,9 36,6 36,4 16,6 1,0
27 Metallindustri 14 665  100,0 2,2 6,4 35,2 38,5 17,3 0,4
28 Metallvareindustri 21 125  100,0 3,0 8,0 38,9 33,4 15,8 0,9
29 Maskinvareindustri 24 448  100,0 2,8 6,7 38,7 34,9 16,2 0,8
30 Data- og kontorutrustningsindustri  488  100,0 0,4 3,7 45,9 33,6 15,8 0,6
31 Elektronisk industri 8 913  100,0 2,1 5,8 37,1 37,7 16,8 0,6
32 Radio- og fjernsynsindustri 6 415  100,0 1,3 5,6 48,7 32,6 11,4 0,3
33 Instrumentverkstedindustri 6 955  100,0 1,2 4,4 46,3 35,5 12,0 0,6
34 Motorkjøretøyindustri 5 814  100,0 2,6 9,1 45,1 30,9 12,0 0,3
35 Annen transportmiddelindustri 33 913  100,0 2,5 6,8 40,6 36,1 13,4 0,5
36 Møbelindustri og annen industri 13 503  100,0 2,7 6,8 38,1 35,2 15,8 1,5
37 Gjenvinning 1 769  100,0 4,0 8,4 43,6 32,5 10,9 0,7
                 
40-41 Kraft- og vannforsyning 17 058  100,0 1,5 3,1 28,8 45,5 20,3 0,9
                 
40 Kraftforsyning 15 780  100,0 1,5 3,1 28,9 45,7 20,0 0,7
41 Vannforsyning 1 278  100,0 1,1 3,2 26,9 42,6 23,9 2,3
                 
45 Bygge- og anleggsvirksomhet  152 191  100,0 4,8 9,8 37,9 33,9 12,7 1,0
                 
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet  413 264  100,0 10,9 15,5 35,6 25,5 11,4 1,0
                 
50 Motorkjøretøytjenester 54 845  100,0 9,3 14,6 38,5 26,5 10,2 0,8
51 Agentur- og engroshandel  107 824  100,0 2,4 6,2 41,7 33,9 14,7 1,1
52 Detaljhandel og reparasjon av varer  174 055  100,0 14,7 18,2 30,8 23,3 11,8 1,2
55 Hotell- og restaurantvirksomhet 76 540  100,0 15,3 23,0 36,0 18,1 6,9 0,7
                 
60-64 Transport og kommunikasjon  166 234  100,0 2,3 6,9 38,3 36,4 15,0 1,0
                 
60 Landtransport og rørtransport 60 528  100,0 1,2 6,4 36,6 38,1 16,2 1,5
61 Sjøtransport 23 292  100,0 3,3 6,7 32,4 36,8 19,9 0,9
62 Lufttransport 12 905  100,0 0,4 5,8 50,3 34,2 9,0 0,3
63 Tjenester tilknyttet transport 28 444  100,0 2,2 7,3 40,3 33,9 15,1 1,2
64 Post og telekommunikasjoner 41 065  100,0 4,1 7,9 39,1 36,2 12,2 0,5
                 
65-67 Finansiell tjenesteyting 47 560  100,0 0,4 3,0 36,1 42,7 17,3 0,6
                 
65 Finansiell tjenesteyting 31 859  100,0 0,4 2,7 32,2 46,2 18,1 0,5
66 Forsikring og pensjonsfond 10 185  100,0 0,4 2,5 39,6 38,4 18,4 0,7
67 Hjelpevirksomhet, finansiell tjenesteyting 5 516  100,0 0,8 5,6 51,8 30,4 10,5 0,9
                 
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift  234 802  100,0 2,6 9,5 44,3 30,6 11,5 1,4
                 
70 Eiendomsdrift 23 176  100,0 2,8 6,5 33,1 32,3 19,6 5,6
71 Utleievirksomhet, mask. og utstyr 5 687  100,0 6,2 15,6 43,2 24,9 9,1 1,0
72 Databehandlingsvirksomhet 39 038  100,0 1,0 6,4 57,2 29,3 5,9 0,2
73 Forskning og utviklingsarbeid 11 422  100,0 0,6 1,8 41,6 38,5 16,2 1,3
74 Annen forretningsm. tjenesteyting  155 479  100,0 3,1 11,1 43,0 30,3 11,4 1,2
                 
75-99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting  816 924  100,0 2,2 7,5 34,5 38,1 16,5 1,2
                 
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring  171 896  100,0 3,4 9,5 32,2 36,1 17,3 1,5
80 Undervisning  175 358  100,0 0,9 3,5 31,4 42,3 21,2 0,8
85 Helse- og sosialtjenester  383 305  100,0 1,7 7,9 36,3 38,6 14,3 1,1
90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet 5 851  100,0 2,5 5,9 35,4 38,0 16,8 1,4
91 Interesseorganisasjoner 23 706  100,0 1,8 5,6 30,1 37,8 21,5 3,2
92 Kulturell tjenesteyting og sport 34 409  100,0 4,8 9,4 39,1 30,8 14,1 1,7
93 Annen personlig tjenesteyting 21 618  100,0 9,2 15,5 43,5 23,2 8,0 0,8
95 Lønnet husarbeid  703  100,0 7,4 20,8 31,2 18,5 14,9 7,3
99 Internasjonale organisasjoner 78  100,0 - 1,3 50,0 29,5 17,9 1,3
                 
Uoppgitt 14 242  100,0 2,0 5,4 28,2 37,7 21,2 5,5

Standardtegn i tabeller