Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

26   Sysselsatte 16-74 år, etter kjønn, avtalt/vanlig arbeidstid pr. uke og næring. 29. oktober-4. november 2001. Prosent
Næring Avtalt/vanlig arbeidstid
Menn Kvinner
I alt I alt 1-19 timer 20-29 timer 30 timer
og mer
I alt I alt 1-19 timer 20-29 timer 30 timer
og mer
I alt 1 208 839       100,0      11,1      3,2      85,7      1 066 161       100,0      27,7      15,4     56,9
                     
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 63 075  100,0 17,7 4,1 78,2 22 119  100,0 37,1 10,2 52,7
                     
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell 42 016  100,0 22,3 4,5 73,2 19 062  100,0 37,2 9,9 52,9
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 4 790  100,0 15,8 5,7 78,5 1 526  100,0 45,0 12,5 42,6
05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet dette 16 269  100,0 6,2 2,7 91,1 1 531  100,0 28,1 11,7 60,2
                     
11 Utvinning av råolje og naturgass 23 822  100,0 1,1 0,3 98,6 5 496  100,0 4,5 3,9 91,6
                     
10,12-37 Industri og bergverksdrift  222 371  100,0 5,9 1,5 92,5 75 842  100,0 16,3 10,2 73,5
                     
10 Bryting av kull, utvinning av torv  244  100,0 2,0 - 98,0 26  100,0 7,7 - 92,3
12 Bryting av uranium- og thoriummalm - - - - - - - - - -
13 Bryting av metallholdig malm  321  100,0 1,2 - 98,8 50  100,0 12,0 6,0 82,0
14 Bergverksdrift ellers 3 086  100,0 5,2 2,6 92,2  409  100,0 32,3 10,3 57,5
15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri 34 568  100,0 7,9 2,8 89,3 21 815  100,0 17,8 12,4 69,8
16 Tobakksindustri  327  100,0 4,3 0,9 94,8  158  100,0 10,8 4,4 84,8
17 Tekstilindustri 2 422  100,0 9,1 2,4 88,4 2 715  100,0 18,0 13,0 69,0
18 Bekledningsindustri  364  100,0 6,6 3,6 89,8 1 297  100,0 19,4 16,6 64,0
19 Lær- og lærvareindustri  304  100,0 8,9 2,3 88,8  216  100,0 16,2 16,7 67,1
20 Trelast- og trevareindustri 13 470  100,0 6,7 1,9 91,5 2 542  100,0 22,1 13,3 64,6
21 Treforedling 7 318  100,0 2,3 0,5 97,3 1 801  100,0 8,8 6,6 84,6
22 Forlag og grafisk industri 20 143  100,0 19,0 2,6 78,4 12 768  100,0 22,7 8,4 68,9
23 Oljeraffinering  850  100,0 1,2 1,4 97,4  221  100,0 4,5 5,0 90,5
24 Kjemisk industri 11 892  100,0 3,4 0,7 95,9 4 898  100,0 7,1 7,5 85,4
25 Gummivare- og plastindustri 4 941  100,0 4,8 1,2 94,0 1 449  100,0 15,5 7,7 76,8
26 Mineralproduktindustri 7 785  100,0 3,7 1,1 95,1 1 805  100,0 21,4 9,6 69,0
27 Metallindustri 12 749  100,0 3,3 0,5 96,1 1 916  100,0 10,2 6,2 83,6
28 Metallvareindustri 18 465  100,0 4,3 1,4 94,3 2 660  100,0 19,4 11,4 69,2
29 Maskinvareindustri 21 174  100,0 4,1 1,2 94,8 3 274  100,0 15,5 9,8 74,8
30 Data- og kontorutrustningsindustri  367  100,0 4,6 1,1 94,3  121  100,0 5,8 6,6 87,6
31 Elektronisk industri 6 810  100,0 3,9 0,9 95,2 2 103  100,0 10,3 6,0 83,7
32 Radio- og fjernsynsindustri 4 226  100,0 3,2 1,0 95,8 2 189  100,0 5,3 5,8 88,9
33 Instrumentverkstedindustri 5 058  100,0 3,6 0,8 95,6 1 897  100,0 10,3 9,4 80,2
34 Motorkjøretøyindustri 4 904  100,0 3,2 0,6 96,2  910  100,0 9,9 4,6 85,5
35 Annen transportmiddelindustri 30 216  100,0 2,5 0,7 96,8 3 697  100,0 10,8 7,8 81,4
36 Møbelindustri og annen industri 8 816  100,0 5,9 2,6 91,5 4 687  100,0 14,4 14,4 71,2
37 Gjenvinning 1 551  100,0 6,1 1,9 91,9  218  100,0 15,6 9,2 75,2
                     
40-41 Kraft- og vannforsyning 13 578  100,0 3,4 0,7 95,8 3 480  100,0 16,7 8,2 75,2
                     
40 Kraftforsyning 12 514  100,0 3,0 0,7 96,3 3 266  100,0 14,6 8,1 77,3
41 Vannforsyning 1 064  100,0 8,4 0,9 90,7  214  100,0 48,6 9,3 42,1
                     
45 Bygge- og anleggsvirksomhet  138 808  100,0 4,6 1,8 93,6 13 383  100,0 26,0 13,6 60,4
                     
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet  204 754  100,0 18,0 4,3 77,8  208 510  100,0 37,0 17,1 45,9
                     
50 Motorkjøretøytjenester 42 268  100,0 11,6 3,4 85,1 12 577  100,0 36,2 15,8 48,0
51 Agentur- og engroshandel 76 449  100,0 6,5 1,9 91,6 31 375  100,0 15,9 9,0 75,1
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 57 906  100,0 31,1 5,5 63,5  116 149  100,0 40,7 19,9 39,4
55 Hotell- og restaurantvirksomhet 28 131  100,0 31,6 9,7 58,8 48 409  100,0 41,9 16,1 42,0
                     
60-64 Transport og kommunikasjon  119 830  100,0 9,7 2,9 87,4 46 404  100,0 18,5 9,7 71,9
                     
60 Landtransport og rørtransport 53 375  100,0 11,1 3,8 85,1 7 153  100,0 23,8 9,6 66,6
61 Sjøtransport 18 658  100,0 2,4 0,7 96,9 4 634  100,0 11,6 5,0 83,4
62 Lufttransport 7 361  100,0 7,8 2,4 89,8 5 544  100,0 13,1 17,1 69,7
63 Tjenester tilknyttet transport 17 800  100,0 9,9 2,5 87,5 10 644  100,0 16,0 8,0 76,0
64 Post og telekommunikasjoner 22 636  100,0 12,9 3,1 84,0 18 429  100,0 21,1 9,6 69,3
                     
65-67 Finansiell tjenesteyting 22 937  100,0 4,8 1,1 94,1 24 623  100,0 10,1 10,9 79,0
                     
65 Finansiell tjenesteyting 14 429  100,0 3,9 1,2 94,9 17 430  100,0 10,7 13,2 76,1
66 Forsikring og pensjonsfond 5 024  100,0 4,6 0,8 94,5 5 161  100,0 6,4 4,8 88,7
67 Hjelpevirksomhet, finansiell tjenesteyting 3 484  100,0 8,9 1,5 89,6 2 032  100,0 14,1 6,5 79,4
                     
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift  139 122  100,0 10,6 3,5 85,8 95 680  100,0 19,4 10,1 70,5
                     
70 Eiendomsdrift 14 383  100,0 22,3 4,2 73,5 8 793  100,0 30,6 10,6 58,8
71 Utleievirksomhet, mask. og utstyr 4 065  100,0 14,9 4,6 80,6 1 622  100,0 34,0 12,1 53,9
72 Databehandlingsvirksomhet 28 927  100,0 3,8 1,4 94,8 10 111  100,0 7,7 5,2 87,1
73 Forskning og utviklingsarbeid 6 775  100,0 6,5 2,1 91,5 4 647  100,0 10,0 6,0 84,0
74 Annen forretningsm. tjenesteyting 84 972  100,0 11,1 4,2 84,7 70 507  100,0 19,9 11,0 69,0
                     
75-99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting  253 764  100,0 14,7 4,8 80,6  563 160  100,0 28,7 17,5 53,8
                     
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 88 475  100,0 10,0 2,4 87,7 83 421  100,0 24,9 10,3 64,9
80 Undervisning 61 015  100,0 11,1 6,8 82,1  114 343  100,0 18,9 17,9 63,2
85 Helse- og sosialtjenester 65 867  100,0 21,7 6,0 72,3  317 438  100,0 33,2 20,1 46,7
90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet 5 018  100,0 7,7 2,4 89,9  833  100,0 17,8 10,1 72,1
91 Interesseorganisasjoner 11 543  100,0 20,7 5,3 74,0 12 163  100,0 33,0 10,1 57,0
92 Kulturell tjenesteyting og sport 17 741  100,0 20,7 5,5 73,8 16 668  100,0 32,1 11,2 56,7
93 Annen personlig tjenesteyting 3 811  100,0 19,8 5,2 75,0 17 807  100,0 24,9 13,4 61,7
95 Lønnet husarbeid  271  100,0 45,4 5,9 48,7  432  100,0 51,6 12,7 35,6
99 Internasjonale organisasjoner 23  100,0 - 4,3 95,7 55  100,0 10,9 14,5 74,5
                     
Uoppgitt 6 778  100,0 19,9 5,0 75,1 7 464  100,0 28,8 14,3 56,9
Kilde: Registerbasert sysselsettingsstatistikk, Statistisk sentralbyrå.

Standardtegn i tabeller