Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

25   Sysselsatte 16-74 år, etter kjønn og arbeidsstedsfylke. 29. oktober-4. november 2001. Absolutte tall og prosent
Arbeidsstedsfylke Næring I alt Menn Kvinner Menn Kvinner
        Prosent
Hele landet 2 275 000 1 208 839 1 066 161 53,1 46,9
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 85 194 63 075 22 119 74,0 26,0
           
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell 61 078 42 016 19 062 68,8 31,2
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 6 316 4 790 1 526 75,8 24,2
05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet dette 17 800 16 269 1 531 91,4 8,6
           
11 Utvinning av råolje og naturgass 29 318 23 822 5 496 81,3 18,7
           
10,12-37 Industri og bergverksdrift  298 213  222 371 75 842 74,6 25,4
           
10 Bryting av kull, utvinning av torv  270  244 26 90,4 9,6
12 Bryting av uranium- og thoriummalm - - - - -
13 Bryting av metallholdig malm  371  321 50 86,5 13,5
14 Bergverksdrift ellers 3 495 3 086  409 88,3 11,7
15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri 56 383 34 568 21 815 61,3 38,7
16 Tobakksindustri  485  327  158 67,4 32,6
17 Tekstilindustri 5 137 2 422 2 715 47,1 52,9
18 Bekledningsindustri 1 661  364 1 297 21,9 78,1
19 Lær- og lærvareindustri  520  304  216 58,5 41,5
20 Trelast- og trevareindustri 16 012 13 470 2 542 84,1 15,9
21 Treforedling 9 119 7 318 1 801 80,3 19,7
22 Forlag og grafisk industri 32 911 20 143 12 768 61,2 38,8
23 Oljeraffinering 1 071  850  221 79,4 20,6
24 Kjemisk industri 16 790 11 892 4 898 70,8 29,2
25 Gummivare- og plastindustri 6 390 4 941 1 449 77,3 22,7
26 Mineralproduktindustri 9 590 7 785 1 805 81,2 18,8
27 Metallindustri 14 665 12 749 1 916 86,9 13,1
28 Metallvareindustri 21 125 18 465 2 660 87,4 12,6
29 Maskinvareindustri 24 448 21 174 3 274 86,6 13,4
30 Data- og kontorutrustningsindustri  488  367  121 75,2 24,8
31 Elektronisk industri 8 913 6 810 2 103 76,4 23,6
32 Radio- og fjernsynsindustri 6 415 4 226 2 189 65,9 34,1
33 Instrumentverkstedindustri 6 955 5 058 1 897 72,7 27,3
34 Motorkjøretøyindustri 5 814 4 904  910 84,3 15,7
35 Annen transportmiddelindustri 33 913 30 216 3 697 89,1 10,9
36 Møbelindustri og annen industri 13 503 8 816 4 687 65,3 34,7
37 Gjenvinning 1 769 1 551  218 87,7 12,3
           
40-41 Kraft- og vannforsyning 17 058 13 578 3 480 79,6 20,4
           
40 Kraftforsyning 15 780 12 514 3 266 79,3 20,7
41 Vannforsyning 1 278 1 064  214 83,3 16,7
           
45 Bygge- og anleggsvirksomhet  152 191  138 808 13 383 91,2 8,8
           
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet  413 264  204 754  208 510 49,5 50,5
           
50 Motorkjøretøytjenester 54 845 42 268 12 577 77,1 22,9
51 Agentur- og engroshandel  107 824 76 449 31 375 70,9 29,1
52 Detaljhandel og reparasjon av varer  174 055 57 906  116 149 33,3 66,7
55 Hotell- og restaurantvirksomhet 76 540 28 131 48 409 36,8 63,2
           
60-64 Transport og kommunikasjon  166 234  119 830 46 404 72,1 27,9
           
60 Landtransport og rørtransport 60 528 53 375 7 153 88,2 11,8
61 Sjøtransport 23 292 18 658 4 634 80,1 19,9
62 Lufttransport 12 905 7 361 5 544 57,0 43,0
63 Tjenester tilknyttet transport 28 444 17 800 10 644 62,6 37,4
64 Post og telekommunikasjoner 41 065 22 636 18 429 55,1 44,9
           
65-67 Finansiell tjenesteyting 47 560 22 937 24 623 48,2 51,8
           
65 Finansiell tjenesteyting 31 859 14 429 17 430 45,3 54,7
66 Forsikring og pensjonsfond 10 185 5 024 5 161 49,3 50,7
67 Hjelpevirksomhet, finansiell tjenesteyting 5 516 3 484 2 032 63,2 36,8
           
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift  234 802  139 122 95 680 59,3 40,7
           
70 Eiendomsdrift 23 176 14 383 8 793 62,1 37,9
71 Utleievirksomhet, mask. og utstyr 5 687 4 065 1 622 71,5 28,5
72 Databehandlingsvirksomhet 39 038 28 927 10 111 74,1 25,9
73 Forskning og utviklingsarbeid 11 422 6 775 4 647 59,3 40,7
74 Annen forretningsm. tjenesteyting  155 479 84 972 70 507 54,7 45,3
           
75-99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting  816 924  253 764  563 160 31,1 68,9
           
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring  171 896 88 475 83 421 51,5 48,5
80 Undervisning  175 358 61 015  114 343 34,8 65,2
85 Helse- og sosialtjenester  383 305 65 867  317 438 17,2 82,8
90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet 5 851 5 018  833 85,8 14,2
91 Interesseorganisasjoner 23 706 11 543 12 163 48,7 51,3
92 Kulturell tjenesteyting og sport 34 409 17 741 16 668 51,6 48,4
93 Annen personlig tjenesteyting 21 618 3 811 17 807 17,6 82,4
95 Lønnet husarbeid  703  271  432 38,5 61,5
99 Internasjonale organisasjoner 78 23 55 29,5 70,5
           
Uoppgitt 14 242 6 778 7 464 47,6 52,4
           
           
01 Østfold  109 246 56 972 52 274 52,2 47,8
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 3 183 2 158 1 025 67,8 32,2
           
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell 2 776 1 809  967 65,2 34,8
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk  285  234 51 82,1 17,9
05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet dette  122  115 7 94,3 5,7
           
11 Utvinning av råolje og naturgass 1 1 -  100,0 -
           
10,12-37 Industri og bergverksdrift 21 446 15 635 5 811 72,9 27,1
           
10 Bryting av kull, utvinning av torv 7 6 1 85,7 14,3
12 Bryting av uranium- og thoriummalm - - - - -
13 Bryting av metallholdig malm - - - - -
14 Bergverksdrift ellers 88 75 13 85,2 14,8
15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri 4 564 2 641 1 923 57,9 42,1
16 Tobakksindustri 6 6 -  100,0 -
17 Tekstilindustri  204  104  100 51,0 49,0
18 Bekledningsindustri  186 41  145 22,0 78,0
19 Lær- og lærvareindustri 37 22 15 59,5 40,5
20 Trelast- og trevareindustri  562  501 61 89,1 10,9
21 Treforedling 2 878 2 385  493 82,9 17,1
22 Forlag og grafisk industri 1 648 1 008  640 61,2 38,8
23 Oljeraffinering - - - - -
24 Kjemisk industri 2 003 1 444  559 72,1 27,9
25 Gummivare- og plastindustri 1 008  788  220 78,2 21,8
26 Mineralproduktindustri 1 056  877  179 83,0 17,0
27 Metallindustri  331  308 23 93,1 6,9
28 Metallvareindustri 2 617 2 115  502 80,8 19,2
29 Maskinvareindustri 1 726 1 493  233 86,5 13,5
30 Data- og kontorutrustningsindustri - - - - -
31 Elektronisk industri  902  730  172 80,9 19,1
32 Radio- og fjernsynsindustri  499  261  238 52,3 47,7
33 Instrumentverkstedindustri  216  148 68 68,5 31,5
34 Motorkjøretøyindustri  135  118 17 87,4 12,6
35 Annen transportmiddelindustri  152  128 24 84,2 15,8
36 Møbelindustri og annen industri  519  347  172 66,9 33,1
37 Gjenvinning  102 89 13 87,3 12,7
           
40-41 Kraft- og vannforsyning  627  447  180 71,3 28,7
           
40 Kraftforsyning  609  429  180 70,4 29,6
41 Vannforsyning 18 18 -  100,0 -
           
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 8 971 8 282  689 92,3 7,7
           
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 19 870 9 360 10 510 47,1 52,9
           
50 Motorkjøretøytjenester 3 275 2 529  746 77,2 22,8
51 Agentur- og engroshandel 4 860 3 209 1 651 66,0 34,0
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 8 879 2 670 6 209 30,1 69,9
55 Hotell- og restaurantvirksomhet 2 856  952 1 904 33,3 66,7
           
60-64 Transport og kommunikasjon 6 345 4 665 1 680 73,5 26,5
           
60 Landtransport og rørtransport 3 220 2 814  406 87,4 12,6
61 Sjøtransport  556  438  118 78,8 21,2
62 Lufttransport - - - - -
63 Tjenester tilknyttet transport  853  557  296 65,3 34,7
64 Post og telekommunikasjoner 1 716  856  860 49,9 50,1
           
65-67 Finansiell tjenesteyting 1 287  594  693 46,2 53,8
           
65 Finansiell tjenesteyting 1 035  453  582 43,8 56,2
66 Forsikring og pensjonsfond  151 71 80 47,0 53,0
67 Hjelpevirksomhet, finansiell tjenesteyting  101 70 31 69,3 30,7
           
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 8 053 4 610 3 443 57,2 42,8
           
70 Eiendomsdrift 1 010  673  337 66,6 33,4
71 Utleievirksomhet, mask. og utstyr  261  164 97 62,8 37,2
72 Databehandlingsvirksomhet  780  614  166 78,7 21,3
73 Forskning og utviklingsarbeid  321  245 76 76,3 23,7
74 Annen forretningsm. tjenesteyting 5 681 2 914 2 767 51,3 48,7
           
75-99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting 38 763 10 954 27 809 28,3 71,7
           
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 7 535 3 748 3 787 49,7 50,3
80 Undervisning 8 081 2 643 5 438 32,7 67,3
85 Helse- og sosialtjenester 19 860 3 182 16 678 16,0 84,0
90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet  383  332 51 86,7 13,3
91 Interesseorganisasjoner  648  353  295 54,5 45,5
92 Kulturell tjenesteyting og sport 1 079  507  572 47,0 53,0
93 Annen personlig tjenesteyting 1 157  185  972 16,0 84,0
95 Lønnet husarbeid 19 4 15 21,1 78,9
99 Internasjonale organisasjoner 1 - 1 -  100,0
           
Uoppgitt  700  266  434 38,0 62,0
           
02 Akershus  209 476  109 074  100 402 52,1 47,9
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 3 148 2 216  932 70,4 29,6
           
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell 2 706 1 877  829 69,4 30,6
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk  389  300 89 77,1 22,9
05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet dette 53 39 14 73,6 26,4
           
11 Utvinning av råolje og naturgass  706  467  239 66,1 33,9
           
10,12-37 Industri og bergverksdrift 17 319 12 847 4 472 74,2 25,8
           
10 Bryting av kull, utvinning av torv 8 8 -  100,0 -
12 Bryting av uranium- og thoriummalm - - - - -
13 Bryting av metallholdig malm 2 1 1 50,0 50,0
14 Bergverksdrift ellers  278  214 64 77,0 23,0
15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri 3 436 2 436 1 000 70,9 29,1
16 Tobakksindustri - - - - -
17 Tekstilindustri  158 69 89 43,7 56,3
18 Bekledningsindustri 69 22 47 31,9 68,1
19 Lær- og lærvareindustri 1 1 -  100,0 -
20 Trelast- og trevareindustri  756  650  106 86,0 14,0
21 Treforedling  377  238  139 63,1 36,9
22 Forlag og grafisk industri 2 435 1 618  817 66,4 33,6
23 Oljeraffinering 45 31 14 68,9 31,1
24 Kjemisk industri 1 078  705  373 65,4 34,6
25 Gummivare- og plastindustri  559  458  101 81,9 18,1
26 Mineralproduktindustri  486  380  106 78,2 21,8
27 Metallindustri 12 11 1 91,7 8,3
28 Metallvareindustri  917  773  144 84,3 15,7
29 Maskinvareindustri 1 645 1 392  253 84,6 15,4
30 Data- og kontorutrustningsindustri 32 30 2 93,8 6,3
31 Elektronisk industri  695  561  134 80,7 19,3
32 Radio- og fjernsynsindustri 1 700 1 275  425 75,0 25,0
33 Instrumentverkstedindustri  349  242  107 69,3 30,7
34 Motorkjøretøyindustri  255  210 45 82,4 17,6
35 Annen transportmiddelindustri 1 057  867  190 82,0 18,0
36 Møbelindustri og annen industri  877  577  300 65,8 34,2
37 Gjenvinning 92 78 14 84,8 15,2
           
40-41 Kraft- og vannforsyning 1 234  878  356 71,2 28,8
           
40 Kraftforsyning 1 139  796  343 69,9 30,1
41 Vannforsyning 95 82 13 86,3 13,7
           
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 11 560 10 637  923 92,0 8,0
           
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 49 790 27 004 22 786 54,2 45,8
           
50 Motorkjøretøytjenester 6 470 5 064 1 406 78,3 21,7
51 Agentur- og engroshandel 18 928 12 866 6 062 68,0 32,0
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 17 974 6 589 11 385 36,7 63,3
55 Hotell- og restaurantvirksomhet 6 418 2 485 3 933 38,7 61,3
           
60-64 Transport og kommunikasjon 20 922 13 860 7 062 66,2 33,8
           
60 Landtransport og rørtransport 5 427 4 876  551 89,8 10,2
61 Sjøtransport  550  390  160 70,9 29,1
62 Lufttransport 8 098 4 462 3 636 55,1 44,9
63 Tjenester tilknyttet transport 2 845 1 785 1 060 62,7 37,3
64 Post og telekommunikasjoner 4 002 2 347 1 655 58,6 41,4
           
65-67 Finansiell tjenesteyting 2 682 1 260 1 422 47,0 53,0
           
65 Finansiell tjenesteyting 1 499  598  901 39,9 60,1
66 Forsikring og pensjonsfond  548  286  262 52,2 47,8
67 Hjelpevirksomhet, finansiell tjenesteyting  635  376  259 59,2 40,8
           
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 28 583 18 417 10 166 64,4 35,6
           
70 Eiendomsdrift 2 454 1 534  920 62,5 37,5
71 Utleievirksomhet, mask. og utstyr  855  614  241 71,8 28,2
72 Databehandlingsvirksomhet 5 466 4 058 1 408 74,2 25,8
73 Forskning og utviklingsarbeid 1 885 1 156  729 61,3 38,7
74 Annen forretningsm. tjenesteyting 17 923 11 055 6 868 61,7 38,3
           
75-99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting 72 227 20 915 51 312 29,0 71,0
           
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 13 953 7 466 6 487 53,5 46,5
80 Undervisning 16 756 4 877 11 879 29,1 70,9
85 Helse- og sosialtjenester 34 904 5 855 29 049 16,8 83,2
90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet  593  474  119 79,9 20,1
91 Interesseorganisasjoner 1 202  576  626 47,9 52,1
92 Kulturell tjenesteyting og sport 2 414 1 240 1 174 51,4 48,6
93 Annen personlig tjenesteyting 2 303  406 1 897 17,6 82,4
95 Lønnet husarbeid  102 21 81 20,6 79,4
99 Internasjonale organisasjoner - - - - -
           
Uoppgitt 1 305  573  732 43,9 56,1
           
03 Oslo  409 578  220 656  188 922 53,9 46,1
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske  663  500  163 75,4 24,6
           
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell  473  356  117 75,3 24,7
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk  125 93 32 74,4 25,6
05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet dette 65 51 14 78,5 21,5
           
11 Utvinning av råolje og naturgass  422  320  102 75,8 24,2
           
10,12-37 Industri og bergverksdrift 28 904 18 487 10 417 64,0 36,0
           
10 Bryting av kull, utvinning av torv - - - - -
12 Bryting av uranium- og thoriummalm - - - - -
13 Bryting av metallholdig malm - - - - -
14 Bergverksdrift ellers 75 72 3 96,0 4,0
15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri 4 401 2 808 1 593 63,8 36,2
16 Tobakksindustri  331  208  123 62,8 37,2
17 Tekstilindustri  154 90 64 58,4 41,6
18 Bekledningsindustri 71 20 51 28,2 71,8
19 Lær- og lærvareindustri 16 10 6 62,5 37,5
20 Trelast- og trevareindustri  140  104 36 74,3 25,7
21 Treforedling 58 45 13 77,6 22,4
22 Forlag og grafisk industri 13 498 8 021 5 477 59,4 40,6
23 Oljeraffinering 2 - 2 -  100,0
24 Kjemisk industri 3 415 1 858 1 557 54,4 45,6
25 Gummivare- og plastindustri  140  105 35 75,0 25,0
26 Mineralproduktindustri  509  408  101 80,2 19,8
27 Metallindustri  445  317  128 71,2 28,8
28 Metallvareindustri 1 022  879  143 86,0 14,0
29 Maskinvareindustri  588  509 79 86,6 13,4
30 Data- og kontorutrustningsindustri  324  231 93 71,3 28,7
31 Elektronisk industri  870  672  198 77,2 22,8
32 Radio- og fjernsynsindustri  519  397  122 76,5 23,5
33 Instrumentverkstedindustri 1 307  964  343 73,8 26,2
34 Motorkjøretøyindustri 61 54 7 88,5 11,5
35 Annen transportmiddelindustri  166  145 21 87,3 12,7
36 Møbelindustri og annen industri  518  327  191 63,1 36,9
37 Gjenvinning  274  243 31 88,7 11,3
           
40-41 Kraft- og vannforsyning 1 700 1 295  405 76,2 23,8
           
40 Kraftforsyning 1 553 1 153  400 74,2 25,8
41 Vannforsyning  147  142 5 96,6 3,4
           
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 20 157 18 174 1 983 90,2 9,8
           
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 77 961 44 510 33 451 57,1 42,9
           
50 Motorkjøretøytjenester 6 957 5 585 1 372 80,3 19,7
51 Agentur- og engroshandel 32 048 21 926 10 122 68,4 31,6
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 25 003 10 069 14 934 40,3 59,7
55 Hotell- og restaurantvirksomhet 13 953 6 930 7 023 49,7 50,3
           
60-64 Transport og kommunikasjon 36 404 24 187 12 217 66,4 33,6
           
60 Landtransport og rørtransport 10 309 8 715 1 594 84,5 15,5
61 Sjøtransport 2 160 1 312  848 60,7 39,3
62 Lufttransport  352  111  241 31,5 68,5
63 Tjenester tilknyttet transport 8 745 5 056 3 689 57,8 42,2
64 Post og telekommunikasjoner 14 838 8 993 5 845 60,6 39,4
           
65-67 Finansiell tjenesteyting 19 537 10 186 9 351 52,1 47,9
           
65 Finansiell tjenesteyting 10 941 5 540 5 401 50,6 49,4
66 Forsikring og pensjonsfond 5 678 2 785 2 893 49,0 51,0
67 Hjelpevirksomhet, finansiell tjenesteyting 2 918 1 861 1 057 63,8 36,2
           
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 82 609 49 323 33 286 59,7 40,3
           
70 Eiendomsdrift 6 730 4 153 2 577 61,7 38,3
71 Utleievirksomhet, mask. og utstyr 1 209  865  344 71,5 28,5
72 Databehandlingsvirksomhet 19 602 14 264 5 338 72,8 27,2
73 Forskning og utviklingsarbeid 3 507 1 759 1 748 50,2 49,8
74 Annen forretningsm. tjenesteyting 51 561 28 282 23 279 54,9 45,1
           
75-99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting  138 499 51 974 86 525 37,5 62,5
           
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 42 656 20 663 21 993 48,4 51,6
80 Undervisning 21 178 7 892 13 286 37,3 62,7
85 Helse- og sosialtjenester 48 875 11 054 37 821 22,6 77,4
90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet  742  600  142 80,9 19,1
91 Interesseorganisasjoner 9 541 4 309 5 232 45,2 54,8
92 Kulturell tjenesteyting og sport 11 994 6 508 5 486 54,3 45,7
93 Annen personlig tjenesteyting 3 167  805 2 362 25,4 74,6
95 Lønnet husarbeid  270  120  150 44,4 55,6
99 Internasjonale organisasjoner 76 23 53 30,3 69,7
           
Uoppgitt 2 722 1 700 1 022 62,5 37,5
           
04 Hedmark 80 814 41 823 38 991 51,8 48,2
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 5 898 4 294 1 604 72,8 27,2
           
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell 4 530 3 220 1 310 71,1 28,9
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 1 351 1 058  293 78,3 21,7
05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet dette 17 16 1 94,1 5,9
           
11 Utvinning av råolje og naturgass 1 1 -  100,0 -
           
10,12-37 Industri og bergverksdrift 11 714 8 638 3 076 73,7 26,3
           
10 Bryting av kull, utvinning av torv 6 6 -  100,0 -
12 Bryting av uranium- og thoriummalm - - - - -
13 Bryting av metallholdig malm - - - - -
14 Bergverksdrift ellers  164  150 14 91,5 8,5
15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri 3 107 1 878 1 229 60,4 39,6
16 Tobakksindustri 11 10 1 90,9 9,1
17 Tekstilindustri 53 23 30 43,4 56,6
18 Bekledningsindustri 50 5 45 10,0 90,0
19 Lær- og lærvareindustri 13 9 4 69,2 30,8
20 Trelast- og trevareindustri 2 852 2 466  386 86,5 13,5
21 Treforedling 66 55 11 83,3 16,7
22 Forlag og grafisk industri  812  495  317 61,0 39,0
23 Oljeraffinering 1 1 -  100,0 -
24 Kjemisk industri  301  133  168 44,2 55,8
25 Gummivare- og plastindustri  418  326 92 78,0 22,0
26 Mineralproduktindustri  324  255 69 78,7 21,3
27 Metallindustri  649  549  100 84,6 15,4
28 Metallvareindustri  658  576 82 87,5 12,5
29 Maskinvareindustri  464  413 51 89,0 11,0
30 Data- og kontorutrustningsindustri 7 7 -  100,0 -
31 Elektronisk industri  337  238 99 70,6 29,4
32 Radio- og fjernsynsindustri 33 7 26 21,2 78,8
33 Instrumentverkstedindustri  109 73 36 67,0 33,0
34 Motorkjøretøyindustri  511  434 77 84,9 15,1
35 Annen transportmiddelindustri 12 11 1 91,7 8,3
36 Møbelindustri og annen industri  678  449  229 66,2 33,8
37 Gjenvinning 78 69 9 88,5 11,5
           
40-41 Kraft- og vannforsyning  648  528  120 81,5 18,5
           
40 Kraftforsyning  585  472  113 80,7 19,3
41 Vannforsyning 63 56 7 88,9 11,1
           
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 6 196 5 659  537 91,3 8,7
           
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 13 405 6 366 7 039 47,5 52,5
           
50 Motorkjøretøytjenester 2 433 1 864  569 76,6 23,4
51 Agentur- og engroshandel 2 514 1 901  613 75,6 24,4
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 6 228 1 966 4 262 31,6 68,4
55 Hotell- og restaurantvirksomhet 2 230  635 1 595 28,5 71,5
           
60-64 Transport og kommunikasjon 4 230 3 097 1 133 73,2 26,8
           
60 Landtransport og rørtransport 2 324 2 127  197 91,5 8,5
61 Sjøtransport 88 65 23 73,9 26,1
62 Lufttransport 1 1 -  100,0 -
63 Tjenester tilknyttet transport  509  310  199 60,9 39,1
64 Post og telekommunikasjoner 1 308  594  714 45,4 54,6
           
65-67 Finansiell tjenesteyting 1 179  531  648 45,0 55,0
           
65 Finansiell tjenesteyting  960  410  550 42,7 57,3
66 Forsikring og pensjonsfond  195  101 94 51,8 48,2
67 Hjelpevirksomhet, finansiell tjenesteyting 24 20 4 83,3 16,7
           
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 4 996 2 797 2 199 56,0 44,0
           
70 Eiendomsdrift  586  378  208 64,5 35,5
71 Utleievirksomhet, mask. og utstyr  127 95 32 74,8 25,2
72 Databehandlingsvirksomhet  647  536  111 82,8 17,2
73 Forskning og utviklingsarbeid 40 26 14 65,0 35,0
74 Annen forretningsm. tjenesteyting 3 596 1 762 1 834 49,0 51,0
           
75-99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting 32 060 9 727 22 333 30,3 69,7
           
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 6 626 3 507 3 119 52,9 47,1
80 Undervisning 6 578 2 141 4 437 32,5 67,5
85 Helse- og sosialtjenester 15 812 2 681 13 131 17,0 83,0
90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet  290  252 38 86,9 13,1
91 Interesseorganisasjoner  650  340  310 52,3 47,7
92 Kulturell tjenesteyting og sport 1 319  663  656 50,3 49,7
93 Annen personlig tjenesteyting  773  138  635 17,9 82,1
95 Lønnet husarbeid 12 5 7 41,7 58,3
99 Internasjonale organisasjoner - - - - -
           
Uoppgitt  487  185  302 38,0 62,0
           
05 Oppland 82 546 42 660 39 886 51,7 48,3
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 6 962 4 880 2 082 70,1 29,9
           
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell 5 976 4 253 1 723 71,2 28,8
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk  959  604  355 63,0 37,0
05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet dette 27 23 4 85,2 14,8
           
11 Utvinning av råolje og naturgass 5 5 -  100,0 -
           
10,12-37 Industri og bergverksdrift 11 431 8 563 2 868 74,9 25,1
           
10 Bryting av kull, utvinning av torv - - - - -
12 Bryting av uranium- og thoriummalm - - - - -
13 Bryting av metallholdig malm - - - - -
14 Bergverksdrift ellers  112  107 5 95,5 4,5
15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri 1 702 1 001  701 58,8 41,2
16 Tobakksindustri - - - - -
17 Tekstilindustri  327  180  147 55,0 45,0
18 Bekledningsindustri 87 18 69 20,7 79,3
19 Lær- og lærvareindustri 81 34 47 42,0 58,0
20 Trelast- og trevareindustri 1 281 1 148  133 89,6 10,4
21 Treforedling 7 4 3 57,1 42,9
22 Forlag og grafisk industri  851  538  313 63,2 36,8
23 Oljeraffinering - - - - -
24 Kjemisk industri 1 1 -  100,0 -
25 Gummivare- og plastindustri  188  147 41 78,2 21,8
26 Mineralproduktindustri  579  418  161 72,2 27,8
27 Metallindustri  252  210 42 83,3 16,7
28 Metallvareindustri  713  613  100 86,0 14,0
29 Maskinvareindustri 1 408 1 161  247 82,5 17,5
30 Data- og kontorutrustningsindustri 1 1 -  100,0 -
31 Elektronisk industri 16 12 4 75,0 25,0
32 Radio- og fjernsynsindustri 61 46 15 75,4 24,6
33 Instrumentverkstedindustri 81 44 37 54,3 45,7
34 Motorkjøretøyindustri 1 874 1 550  324 82,7 17,3
35 Annen transportmiddelindustri  123 90 33 73,2 26,8
36 Møbelindustri og annen industri 1 594 1 157  437 72,6 27,4
37 Gjenvinning 92 83 9 90,2 9,8
           
40-41 Kraft- og vannforsyning  849  699  150 82,3 17,7
           
40 Kraftforsyning  783  638  145 81,5 18,5
41 Vannforsyning 66 61 5 92,4 7,6
           
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 6 815 6 311  504 92,6 7,4
           
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 14 937 6 815 8 122 45,6 54,4
           
50 Motorkjøretøytjenester 2 456 1 955  501 79,6 20,4
51 Agentur- og engroshandel 1 850 1 420  430 76,8 23,2
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 6 856 2 201 4 655 32,1 67,9
55 Hotell- og restaurantvirksomhet 3 775 1 239 2 536 32,8 67,2
           
60-64 Transport og kommunikasjon 4 306 3 269 1 037 75,9 24,1
           
60 Landtransport og rørtransport 2 613 2 341  272 89,6 10,4
61 Sjøtransport 80 68 12 85,0 15,0
62 Lufttransport - - - - -
63 Tjenester tilknyttet transport  470  237  233 50,4 49,6
64 Post og telekommunikasjoner 1 143  623  520 54,5 45,5
           
65-67 Finansiell tjenesteyting 1 139  513  626 45,0 55,0
           
65 Finansiell tjenesteyting  937  393  544 41,9 58,1
66 Forsikring og pensjonsfond  145 83 62 57,2 42,8
67 Hjelpevirksomhet, finansiell tjenesteyting 57 37 20 64,9 35,1
           
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 4 280 2 312 1 968 54,0 46,0
           
70 Eiendomsdrift  709  415  294 58,5 41,5
71 Utleievirksomhet, mask. og utstyr 59 45 14 76,3 23,7
72 Databehandlingsvirksomhet  449  307  142 68,4 31,6
73 Forskning og utviklingsarbeid 80 52 28 65,0 35,0
74 Annen forretningsm. tjenesteyting 2 983 1 493 1 490 50,1 49,9
           
75-99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting 31 300 9 099 22 201 29,1 70,9
           
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 5 436 2 911 2 525 53,6 46,4
80 Undervisning 6 498 2 157 4 341 33,2 66,8
85 Helse- og sosialtjenester 16 623 2 823 13 800 17,0 83,0
90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet  230  202 28 87,8 12,2
91 Interesseorganisasjoner  537  259  278 48,2 51,8
92 Kulturell tjenesteyting og sport 1 170  587  583 50,2 49,8
93 Annen personlig tjenesteyting  789  153  636 19,4 80,6
95 Lønnet husarbeid 17 7 10 41,2 58,8
99 Internasjonale organisasjoner - - - - -
           
Uoppgitt  522  194  328 37,2 62,8
           
06 Buskerud  107 858 56 295 51 563 52,2 47,8
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 3 188 2 326  862 73,0 27,0
           
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell 2 404 1 652  752 68,7 31,3
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk  771  661  110 85,7 14,3
05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet dette 13 13 -  100,0 -
           
11 Utvinning av råolje og naturgass 4 3 1 75,0 25,0
           
10,12-37 Industri og bergverksdrift 18 249 14 086 4 163 77,2 22,8
           
10 Bryting av kull, utvinning av torv - - - - -
12 Bryting av uranium- og thoriummalm - - - - -
13 Bryting av metallholdig malm - - - - -
14 Bergverksdrift ellers  141  124 17 87,9 12,1
15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri 1 230  735  495 59,8 40,2
16 Tobakksindustri 12 11 1 91,7 8,3
17 Tekstilindustri  102 37 65 36,3 63,7
18 Bekledningsindustri 39 4 35 10,3 89,7
19 Lær- og lærvareindustri 4 3 1 75,0 25,0
20 Trelast- og trevareindustri  841  714  127 84,9 15,1
21 Treforedling 2 600 2 041  559 78,5 21,5
22 Forlag og grafisk industri  819  506  313 61,8 38,2
23 Oljeraffinering 21 17 4 81,0 19,0
24 Kjemisk industri  657  423  234 64,4 35,6
25 Gummivare- og plastindustri  811  611  200 75,3 24,7
26 Mineralproduktindustri  750  659 91 87,9 12,1
27 Metallindustri  180  146 34 81,1 18,9
28 Metallvareindustri  975  840  135 86,2 13,8
29 Maskinvareindustri 3 107 2 651  456 85,3 14,7
30 Data- og kontorutrustningsindustri 64 52 12 81,3 18,8
31 Elektronisk industri 1 495 1 141  354 76,3 23,7
32 Radio- og fjernsynsindustri  359  182  177 50,7 49,3
33 Instrumentverkstedindustri  986  750  236 76,1 23,9
34 Motorkjøretøyindustri  623  488  135 78,3 21,7
35 Annen transportmiddelindustri 1 516 1 306  210 86,1 13,9
36 Møbelindustri og annen industri  786  533  253 67,8 32,2
37 Gjenvinning  131  112 19 85,5 14,5
           
40-41 Kraft- og vannforsyning  829  658  171 79,4 20,6
           
40 Kraftforsyning  780  614  166 78,7 21,3
41 Vannforsyning 49 44 5 89,8 10,2
           
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 8 926 8 034  892 90,0 10,0
           
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 22 222 11 082 11 140 49,9 50,1
           
50 Motorkjøretøytjenester 3 885 2 932  953 75,5 24,5
51 Agentur- og engroshandel 5 448 3 804 1 644 69,8 30,2
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 9 203 3 008 6 195 32,7 67,3
55 Hotell- og restaurantvirksomhet 3 686 1 338 2 348 36,3 63,7
           
60-64 Transport og kommunikasjon 6 212 4 650 1 562 74,9 25,1
           
60 Landtransport og rørtransport 3 358 2 984  374 88,9 11,1
61 Sjøtransport  145  118 27 81,4 18,6
62 Lufttransport 1 1 -  100,0 -
63 Tjenester tilknyttet transport 1 214  797  417 65,7 34,3
64 Post og telekommunikasjoner 1 494  750  744 50,2 49,8
           
65-67 Finansiell tjenesteyting 1 360  523  837 38,5 61,5
           
65 Finansiell tjenesteyting 1 112  381  731 34,3 65,7
66 Forsikring og pensjonsfond  157 77 80 49,0 51,0
67 Hjelpevirksomhet, finansiell tjenesteyting 91 65 26 71,4 28,6
           
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 8 143 4 523 3 620 55,5 44,5
           
70 Eiendomsdrift 1 122  687  435 61,2 38,8
71 Utleievirksomhet, mask. og utstyr  323  225 98 69,7 30,3
72 Databehandlingsvirksomhet  598  467  131 78,1 21,9
73 Forskning og utviklingsarbeid 2 1 1 50,0 50,0
74 Annen forretningsm. tjenesteyting 6 098 3 143 2 955 51,5 48,5
           
75-99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting 37 960 10 107 27 853 26,6 73,4
           
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 7 122 3 434 3 688 48,2 51,8
80 Undervisning 7 879 2 369 5 510 30,1 69,9
85 Helse- og sosialtjenester 19 637 2 849 16 788 14,5 85,5
90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet  274  244 30 89,1 10,9
91 Interesseorganisasjoner  681  383  298 56,2 43,8
92 Kulturell tjenesteyting og sport 1 208  633  575 52,4 47,6
93 Annen personlig tjenesteyting 1 139  188  951 16,5 83,5
95 Lønnet husarbeid 20 7 13 35,0 65,0
99 Internasjonale organisasjoner - - - - -
           
Uoppgitt  765  303  462 39,6 60,4
           
07 Vestfold 94 513 49 162 45 351 52,0 48,0
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 2 503 1 673  830 66,8 33,2
           
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell 2 190 1 413  777 64,5 35,5
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk  255  207 48 81,2 18,8
05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet dette 58 53 5 91,4 8,6
           
11 Utvinning av råolje og naturgass 7 6 1 85,7 14,3
           
10,12-37 Industri og bergverksdrift 16 312 12 281 4 031 75,3 24,7
           
10 Bryting av kull, utvinning av torv 4 4 -  100,0 -
12 Bryting av uranium- og thoriummalm - - - - -
13 Bryting av metallholdig malm - - - - -
14 Bergverksdrift ellers  490  441 49 90,0 10,0
15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri 2 718 1 629 1 089 59,9 40,1
16 Tobakksindustri 5 5 -  100,0 -
17 Tekstilindustri  114 72 42 63,2 36,8
18 Bekledningsindustri 45 6 39 13,3 86,7
19 Lær- og lærvareindustri 57 25 32 43,9 56,1
20 Trelast- og trevareindustri  968  831  137 85,8 14,2
21 Treforedling  559  357  202 63,9 36,1
22 Forlag og grafisk industri  893  547  346 61,3 38,7
23 Oljeraffinering  260  211 49 81,2 18,8
24 Kjemisk industri 1 418 1 081  337 76,2 23,8
25 Gummivare- og plastindustri  490  356  134 72,7 27,3
26 Mineralproduktindustri  491  394 97 80,2 19,8
27 Metallindustri  755  646  109 85,6 14,4
28 Metallvareindustri 1 920 1 712  208 89,2 10,8
29 Maskinvareindustri 1 002  813  189 81,1 18,9
30 Data- og kontorutrustningsindustri 10 7 3 70,0 30,0
31 Elektronisk industri  373  263  110 70,5 29,5
32 Radio- og fjernsynsindustri  651  385  266 59,1 40,9
33 Instrumentverkstedindustri 1 169  907  262 77,6 22,4
34 Motorkjøretøyindustri  317  280 37 88,3 11,7
35 Annen transportmiddelindustri  822  768 54 93,4 6,6
36 Møbelindustri og annen industri  640  423  217 66,1 33,9
37 Gjenvinning  141  118 23 83,7 16,3
           
40-41 Kraft- og vannforsyning  608  492  116 80,9 19,1
           
40 Kraftforsyning  550  437  113 79,5 20,5
41 Vannforsyning 58 55 3 94,8 5,2
           
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 7 061 6 416  645 90,9 9,1
           
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 18 321 8 955 9 366 48,9 51,1
           
50 Motorkjøretøytjenester 2 561 1 941  620 75,8 24,2
51 Agentur- og engroshandel 4 952 3 447 1 505 69,6 30,4
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 8 294 2 640 5 654 31,8 68,2
55 Hotell- og restaurantvirksomhet 2 514  927 1 587 36,9 63,1
           
60-64 Transport og kommunikasjon 5 980 4 212 1 768 70,4 29,6
           
60 Landtransport og rørtransport 2 047 1 802  245 88,0 12,0
61 Sjøtransport 1 670 1 115  555 66,8 33,2
62 Lufttransport  185 97 88 52,4 47,6
63 Tjenester tilknyttet transport  850  544  306 64,0 36,0
64 Post og telekommunikasjoner 1 228  654  574 53,3 46,7
           
65-67 Finansiell tjenesteyting 1 295  595  700 45,9 54,1
           
65 Finansiell tjenesteyting 1 028  450  578 43,8 56,2
66 Forsikring og pensjonsfond  145 69 76 47,6 52,4
67 Hjelpevirksomhet, finansiell tjenesteyting  122 76 46 62,3 37,7
           
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 7 805 4 536 3 269 58,1 41,9
           
70 Eiendomsdrift  851  520  331 61,1 38,9
71 Utleievirksomhet, mask. og utstyr  183  133 50 72,7 27,3
72 Databehandlingsvirksomhet 1 116  854  262 76,5 23,5
73 Forskning og utviklingsarbeid 12 7 5 58,3 41,7
74 Annen forretningsm. tjenesteyting 5 643 3 022 2 621 53,6 46,4
           
75-99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting 33 998 9 761 24 237 28,7 71,3
           
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 6 095 3 325 2 770 54,6 45,4
80 Undervisning 7 492 2 389 5 103 31,9 68,1
85 Helse- og sosialtjenester 17 353 2 772 14 581 16,0 84,0
90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet  352  295 57 83,8 16,2
91 Interesseorganisasjoner  625  298  327 47,7 52,3
92 Kulturell tjenesteyting og sport 1 072  514  558 47,9 52,1
93 Annen personlig tjenesteyting  992  161  831 16,2 83,8
95 Lønnet husarbeid 17 7 10 41,2 58,8
99 Internasjonale organisasjoner - - - - -
           
Uoppgitt  623  235  388 37,7 62,3
           
08 Telemark 73 445 38 251 35 194 52,1 47,9
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 1 898 1 440  458 75,9 24,1
           
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell 1 400 1 004  396 71,7 28,3
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk  442  382 60 86,4 13,6
05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet dette 56 54 2 96,4 3,6
           
11 Utvinning av råolje og naturgass  142  130 12 91,5 8,5
           
10,12-37 Industri og bergverksdrift 13 740 10 738 3 002 78,2 21,8
           
10 Bryting av kull, utvinning av torv - - - - -
12 Bryting av uranium- og thoriummalm - - - - -
13 Bryting av metallholdig malm - - - - -
14 Bergverksdrift ellers  151  141 10 93,4 6,6
15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri  811  470  341 58,0 42,0
16 Tobakksindustri - - - - -
17 Tekstilindustri 66 21 45 31,8 68,2
18 Bekledningsindustri 45 - 45 -  100,0
19 Lær- og lærvareindustri 17 9 8 52,9 47,1
20 Trelast- og trevareindustri  380  339 41 89,2 10,8
21 Treforedling  566  489 77 86,4 13,6
22 Forlag og grafisk industri  822  482  340 58,6 41,4
23 Oljeraffinering 1 1 -  100,0 -
24 Kjemisk industri 4 159 3 229  930 77,6 22,4
25 Gummivare- og plastindustri  285  224 61 78,6 21,4
26 Mineralproduktindustri 1 015  708  307 69,8 30,2
27 Metallindustri 1 013  915 98 90,3 9,7
28 Metallvareindustri  932  814  118 87,3 12,7
29 Maskinvareindustri  786  707 79 89,9 10,1
30 Data- og kontorutrustningsindustri - - - - -
31 Elektronisk industri 1 044  793  251 76,0 24,0
32 Radio- og fjernsynsindustri  110 52 58 47,3 52,7
33 Instrumentverkstedindustri  100 67 33 67,0 33,0
34 Motorkjøretøyindustri 30 28 2 93,3 6,7
35 Annen transportmiddelindustri 1 053  995 58 94,5 5,5
36 Møbelindustri og annen industri  306  212 94 69,3 30,7
37 Gjenvinning 48 42 6 87,5 12,5
           
40-41 Kraft- og vannforsyning  863  709  154 82,2 17,8
           
40 Kraftforsyning  810  661  149 81,6 18,4
41 Vannforsyning 53 48 5 90,6 9,4
           
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 5 861 5 297  564 90,4 9,6
           
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 12 971 5 791 7 180 44,6 55,4
           
50 Motorkjøretøytjenester 2 072 1 575  497 76,0 24,0
51 Agentur- og engroshandel 2 119 1 589  530 75,0 25,0
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 6 207 1 812 4 395 29,2 70,8
55 Hotell- og restaurantvirksomhet 2 573  815 1 758 31,7 68,3
           
60-64 Transport og kommunikasjon 4 211 3 040 1 171 72,2 27,8
           
60 Landtransport og rørtransport 2 086 1 850  236 88,7 11,3
61 Sjøtransport  349  288 61 82,5 17,5
62 Lufttransport 13 8 5 61,5 38,5
63 Tjenester tilknyttet transport  566  332  234 58,7 41,3
64 Post og telekommunikasjoner 1 197  562  635 47,0 53,0
           
65-67 Finansiell tjenesteyting  848  353  495 41,6 58,4
           
65 Finansiell tjenesteyting  725  294  431 40,6 59,4
66 Forsikring og pensjonsfond 82 33 49 40,2 59,8
67 Hjelpevirksomhet, finansiell tjenesteyting 41 26 15 63,4 36,6
           
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 4 923 2 719 2 204 55,2 44,8
           
70 Eiendomsdrift  600  353  247 58,8 41,2
71 Utleievirksomhet, mask. og utstyr  170  126 44 74,1 25,9
72 Databehandlingsvirksomhet  411  324 87 78,8 21,2
73 Forskning og utviklingsarbeid  273  160  113 58,6 41,4
74 Annen forretningsm. tjenesteyting 3 469 1 756 1 713 50,6 49,4
           
75-99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting 27 526 7 842 19 684 28,5 71,5
           
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 4 553 2 355 2 198 51,7 48,3
80 Undervisning 5 974 2 014 3 960 33,7 66,3
85 Helse- og sosialtjenester 14 437 2 308 12 129 16,0 84,0
90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet  251  227 24 90,4 9,6
91 Interesseorganisasjoner  525  313  212 59,6 40,4
92 Kulturell tjenesteyting og sport 1 035  465  570 44,9 55,1
93 Annen personlig tjenesteyting  740  156  584 21,1 78,9
95 Lønnet husarbeid 11 4 7 36,4 63,6
99 Internasjonale organisasjoner - - - - -
           
Uoppgitt  462  192  270 41,6 58,4
           
09 Aust-Agder 43 838 22 989 20 849 52,4 47,6
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 1 276  906  370 71,0 29,0
           
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell  874  564  310 64,5 35,5
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk  298  244 54 81,9 18,1
05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet dette  104 98 6 94,2 5,8
           
11 Utvinning av råolje og naturgass 14 13 1 92,9 7,1
           
10,12-37 Industri og bergverksdrift 7 727 6 006 1 721 77,7 22,3
           
10 Bryting av kull, utvinning av torv - - - - -
12 Bryting av uranium- og thoriummalm - - - - -
13 Bryting av metallholdig malm - - - - -
14 Bergverksdrift ellers 96 83 13 86,5 13,5
15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri  552  365  187 66,1 33,9
16 Tobakksindustri - - - - -
17 Tekstilindustri 61 19 42 31,1 68,9
18 Bekledningsindustri 35 9 26 25,7 74,3
19 Lær- og lærvareindustri - - - - -
20 Trelast- og trevareindustri  621  540 81 87,0 13,0
21 Treforedling 60 52 8 86,7 13,3
22 Forlag og grafisk industri  382  227  155 59,4 40,6
23 Oljeraffinering - - - - -
24 Kjemisk industri  393  372 21 94,7 5,3
25 Gummivare- og plastindustri 83 68 15 81,9 18,1
26 Mineralproduktindustri  331  245 86 74,0 26,0
27 Metallindustri 44 40 4 90,9 9,1
28 Metallvareindustri 1 044  924  120 88,5 11,5
29 Maskinvareindustri  584  522 62 89,4 10,6
30 Data- og kontorutrustningsindustri 4 3 1 75,0 25,0
31 Elektronisk industri  128 89 39 69,5 30,5
32 Radio- og fjernsynsindustri 1 341  788  553 58,8 41,2
33 Instrumentverkstedindustri 55 40 15 72,7 27,3
34 Motorkjøretøyindustri - - - - -
35 Annen transportmiddelindustri 1 429 1 294  135 90,6 9,4
36 Møbelindustri og annen industri  471  314  157 66,7 33,3
37 Gjenvinning 13 12 1 92,3 7,7
           
40-41 Kraft- og vannforsyning  510  477 33 93,5 6,5
           
40 Kraftforsyning  494  463 31 93,7 6,3
41 Vannforsyning 16 14 2 87,5 12,5
           
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 2 974 2 744  230 92,3 7,7
           
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 7 552 3 429 4 123 45,4 54,6
           
50 Motorkjøretøytjenester 1 147  835  312 72,8 27,2
51 Agentur- og engroshandel 1 109  823  286 74,2 25,8
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 3 799 1 274 2 525 33,5 66,5
55 Hotell- og restaurantvirksomhet 1 497  497 1 000 33,2 66,8
           
60-64 Transport og kommunikasjon 2 904 2 219  685 76,4 23,6
           
60 Landtransport og rørtransport 1 267 1 129  138 89,1 10,9
61 Sjøtransport  962  759  203 78,9 21,1
62 Lufttransport 6 6 -  100,0 -
63 Tjenester tilknyttet transport  300  161  139 53,7 46,3
64 Post og telekommunikasjoner  369  164  205 44,4 55,6
           
65-67 Finansiell tjenesteyting  807  372  435 46,1 53,9
           
65 Finansiell tjenesteyting  494  218  276 44,1 55,9
66 Forsikring og pensjonsfond 50 26 24 52,0 48,0
67 Hjelpevirksomhet, finansiell tjenesteyting  263  128  135 48,7 51,3
           
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 3 115 1 716 1 399 55,1 44,9
           
70 Eiendomsdrift  349  221  128 63,3 36,7
71 Utleievirksomhet, mask. og utstyr 93 61 32 65,6 34,4
72 Databehandlingsvirksomhet  461  279  182 60,5 39,5
73 Forskning og utviklingsarbeid 65 46 19 70,8 29,2
74 Annen forretningsm. tjenesteyting 2 147 1 109 1 038 51,7 48,3
           
75-99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting 16 675 4 991 11 684 29,9 70,1
           
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 2 965 1 630 1 335 55,0 45,0
80 Undervisning 3 839 1 386 2 453 36,1 63,9
85 Helse- og sosialtjenester 8 569 1 434 7 135 16,7 83,3
90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet  130 99 31 76,2 23,8
91 Interesseorganisasjoner  338  195  143 57,7 42,3
92 Kulturell tjenesteyting og sport  396  182  214 46,0 54,0
93 Annen personlig tjenesteyting  434 64  370 14,7 85,3
95 Lønnet husarbeid 4 1 3 25,0 75,0
99 Internasjonale organisasjoner - - - - -
           
Uoppgitt  284  116  168 40,8 59,2
           
10 Vest-Agder 71 526 38 173 33 353 53,4 46,6
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 1 930 1 412  518 73,2 26,8
           
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell 1 467 1 012  455 69,0 31,0
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk  100 76 24 76,0 24,0
05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet dette  363  324 39 89,3 10,7
           
11 Utvinning av råolje og naturgass 5 5 -  100,0 -
           
10,12-37 Industri og bergverksdrift 12 071 9 648 2 423 79,9 20,1
           
10 Bryting av kull, utvinning av torv - - - - -
12 Bryting av uranium- og thoriummalm - - - - -
13 Bryting av metallholdig malm - - - - -
14 Bergverksdrift ellers 44 42 2 95,5 4,5
15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri 1 457  832  625 57,1 42,9
16 Tobakksindustri 28 17 11 60,7 39,3
17 Tekstilindustri  312  134  178 42,9 57,1
18 Bekledningsindustri 31 11 20 35,5 64,5
19 Lær- og lærvareindustri 47 31 16 66,0 34,0
20 Trelast- og trevareindustri 1 416 1 170  246 82,6 17,4
21 Treforedling  367  294 73 80,1 19,9
22 Forlag og grafisk industri  666  404  262 60,7 39,3
23 Oljeraffinering 1 1 -  100,0 -
24 Kjemisk industri  510  369  141 72,4 27,6
25 Gummivare- og plastindustri  234  190 44 81,2 18,8
26 Mineralproduktindustri  244  218 26 89,3 10,7
27 Metallindustri 1 822 1 662  160 91,2 8,8
28 Metallvareindustri  982  897 85 91,3 8,7
29 Maskinvareindustri 1 374 1 198  176 87,2 12,8
30 Data- og kontorutrustningsindustri 11 10 1 90,9 9,1
31 Elektronisk industri 65 60 5 92,3 7,7
32 Radio- og fjernsynsindustri 6 4 2 66,7 33,3
33 Instrumentverkstedindustri  116 78 38 67,2 32,8
34 Motorkjøretøyindustri  614  517 97 84,2 15,8
35 Annen transportmiddelindustri 1 375 1 231  144 89,5 10,5
36 Møbelindustri og annen industri  304  237 67 78,0 22,0
37 Gjenvinning 45 41 4 91,1 8,9
           
40-41 Kraft- og vannforsyning  517  440 77 85,1 14,9
           
40 Kraftforsyning  481  406 75 84,4 15,6
41 Vannforsyning 36 34 2 94,4 5,6
           
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 5 811 5 333  478 91,8 8,2
           
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 13 263 6 141 7 122 46,3 53,7
           
50 Motorkjøretøytjenester 2 007 1 590  417 79,2 20,8
51 Agentur- og engroshandel 2 368 1 760  608 74,3 25,7
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 6 132 1 856 4 276 30,3 69,7
55 Hotell- og restaurantvirksomhet 2 756  935 1 821 33,9 66,1
           
60-64 Transport og kommunikasjon 4 890 3 494 1 396 71,5 28,5
           
60 Landtransport og rørtransport 1 784 1 583  201 88,7 11,3
61 Sjøtransport 1 054  789  265 74,9 25,1
62 Lufttransport  127 72 55 56,7 43,3
63 Tjenester tilknyttet transport  822  501  321 60,9 39,1
64 Post og telekommunikasjoner 1 103  549  554 49,8 50,2
           
65-67 Finansiell tjenesteyting 1 100  569  531 51,7 48,3
           
65 Finansiell tjenesteyting  879  428  451 48,7 51,3
66 Forsikring og pensjonsfond 98 60 38 61,2 38,8
67 Hjelpevirksomhet, finansiell tjenesteyting  123 81 42 65,9 34,1
           
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 5 254 3 006 2 248 57,2 42,8
           
70 Eiendomsdrift  522  313  209 60,0 40,0
71 Utleievirksomhet, mask. og utstyr  133 98 35 73,7 26,3
72 Databehandlingsvirksomhet  481  374  107 77,8 22,2
73 Forskning og utviklingsarbeid 74 53 21 71,6 28,4
74 Annen forretningsm. tjenesteyting 4 044 2 168 1 876 53,6 46,4
           
75-99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting 26 196 7 962 18 234 30,4 69,6
           
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 4 998 2 564 2 434 51,3 48,7
80 Undervisning 6 350 2 215 4 135 34,9 65,1
85 Helse- og sosialtjenester 12 370 2 088 10 282 16,9 83,1
90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet  172  150 22 87,2 12,8
91 Interesseorganisasjoner  676  375  301 55,5 44,5
92 Kulturell tjenesteyting og sport  913  475  438 52,0 48,0
93 Annen personlig tjenesteyting  698 90  608 12,9 87,1
95 Lønnet husarbeid 19 5 14 26,3 73,7
99 Internasjonale organisasjoner - - - - -
           
Uoppgitt  489  163  326 33,3 66,7
           
11 Rogaland  188 802  101 182 87 620 53,6 46,4
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 8 997 6 027 2 970 67,0 33,0
           
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell 8 140 5 262 2 878 64,6 35,4
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 51 40 11 78,4 21,6
05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet dette  806  725 81 90,0 10,0
           
11 Utvinning av råolje og naturgass 10 909 7 965 2 944 73,0 27,0
           
10,12-37 Industri og bergverksdrift 29 753 22 981 6 772 77,2 22,8
           
10 Bryting av kull, utvinning av torv - - - - -
12 Bryting av uranium- og thoriummalm - - - - -
13 Bryting av metallholdig malm  254  220 34 86,6 13,4
14 Bergverksdrift ellers  373  321 52 86,1 13,9
15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri 5 233 3 103 2 130 59,3 40,7
16 Tobakksindustri 29 20 9 69,0 31,0
17 Tekstilindustri  636  282  354 44,3 55,7
18 Bekledningsindustri 84 26 58 31,0 69,0
19 Lær- og lærvareindustri 41 15 26 36,6 63,4
20 Trelast- og trevareindustri 1 395 1 022  373 73,3 26,7
21 Treforedling  117 94 23 80,3 19,7
22 Forlag og grafisk industri 2 419 1 480  939 61,2 38,8
23 Oljeraffinering 11 8 3 72,7 27,3
24 Kjemisk industri  221  174 47 78,7 21,3
25 Gummivare- og plastindustri  109 87 22 79,8 20,2
26 Mineralproduktindustri 1 000  814  186 81,4 18,6
27 Metallindustri 2 332 2 026  306 86,9 13,1
28 Metallvareindustri 2 125 1 908  217 89,8 10,2
29 Maskinvareindustri 3 201 2 809  392 87,8 12,2
30 Data- og kontorutrustningsindustri 2 1 1 50,0 50,0
31 Elektronisk industri  324  259 65 79,9 20,1
32 Radio- og fjernsynsindustri 69 51 18 73,9 26,1
33 Instrumentverkstedindustri 1 114  796  318 71,5 28,5
34 Motorkjøretøyindustri  118  103 15 87,3 12,7
35 Annen transportmiddelindustri 7 989 6 977 1 012 87,3 12,7
36 Møbelindustri og annen industri  487  318  169 65,3 34,7
37 Gjenvinning 70 67 3 95,7 4,3
           
40-41 Kraft- og vannforsyning 1 254 1 026  228 81,8 18,2
           
40 Kraftforsyning 1 038  840  198 80,9 19,1
41 Vannforsyning  216  186 30 86,1 13,9
           
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 12 451 11 377 1 074 91,4 8,6
           
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 32 384 14 762 17 622 45,6 54,4
           
50 Motorkjøretøytjenester 4 137 3 147  990 76,1 23,9
51 Agentur- og engroshandel 7 170 5 309 1 861 74,0 26,0
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 14 589 4 208 10 381 28,8 71,2
55 Hotell- og restaurantvirksomhet 6 488 2 098 4 390 32,3 67,7
           
60-64 Transport og kommunikasjon 11 505 8 425 3 080 73,2 26,8
           
60 Landtransport og rørtransport 4 083 3 507  576 85,9 14,1
61 Sjøtransport 2 559 2 169  390 84,8 15,2
62 Lufttransport  804  483  321 60,1 39,9
63 Tjenester tilknyttet transport 2 023 1 285  738 63,5 36,5
64 Post og telekommunikasjoner 2 036  981 1 055 48,2 51,8
           
65-67 Finansiell tjenesteyting 2 430 1 070 1 360 44,0 56,0
           
65 Finansiell tjenesteyting 1 917  785 1 132 40,9 59,1
66 Forsikring og pensjonsfond  207  106  101 51,2 48,8
67 Hjelpevirksomhet, finansiell tjenesteyting  306  179  127 58,5 41,5
           
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 18 966 10 958 8 008 57,8 42,2
           
70 Eiendomsdrift 1 363  808  555 59,3 40,7
71 Utleievirksomhet, mask. og utstyr  750  541  209 72,1 27,9
72 Databehandlingsvirksomhet 2 550 1 876  674 73,6 26,4
73 Forskning og utviklingsarbeid  571  361  210 63,2 36,8
74 Annen forretningsm. tjenesteyting 13 732 7 372 6 360 53,7 46,3
           
75-99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting 58 916 16 065 42 851 27,3 72,7
           
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 10 871 5 059 5 812 46,5 53,5
80 Undervisning 13 644 4 435 9 209 32,5 67,5
85 Helse- og sosialtjenester 28 398 4 128 24 270 14,5 85,5
90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet  400  354 46 88,5 11,5
91 Interesseorganisasjoner 1 444  745  699 51,6 48,4
92 Kulturell tjenesteyting og sport 2 125 1 036 1 089 48,8 51,2
93 Annen personlig tjenesteyting 1 991  287 1 704 14,4 85,6
95 Lønnet husarbeid 42 21 21 50,0 50,0
99 Internasjonale organisasjoner 1 - 1 -  100,0
           
Uoppgitt 1 237  526  711 42,5 57,5
           
12 Hordaland  212 066  111 435  100 631 52,5 47,5
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 5 732 4 144 1 588 72,3 27,7
           
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell 3 811 2 458 1 353 64,5 35,5
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 61 51 10 83,6 16,4
05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet dette 1 860 1 635  225 87,9 12,1
           
11 Utvinning av råolje og naturgass 3 445 2 600  845 75,5 24,5
           
10,12-37 Industri og bergverksdrift 29 797 22 775 7 022 76,4 23,6
           
10 Bryting av kull, utvinning av torv - - - - -
12 Bryting av uranium- og thoriummalm - - - - -
13 Bryting av metallholdig malm 1 - 1 -  100,0
14 Bergverksdrift ellers  172  149 23 86,6 13,4
15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri 5 320 3 231 2 089 60,7 39,3
16 Tobakksindustri 25 22 3 88,0 12,0
17 Tekstilindustri  898  366  532 40,8 59,2
18 Bekledningsindustri  248 74  174 29,8 70,2
19 Lær- og lærvareindustri  139  110 29 79,1 20,9
20 Trelast- og trevareindustri  929  680  249 73,2 26,8
21 Treforedling  102 70 32 68,6 31,4
22 Forlag og grafisk industri 2 516 1 647  869 65,5 34,5
23 Oljeraffinering  728  579  149 79,5 20,5
24 Kjemisk industri  658  510  148 77,5 22,5
25 Gummivare- og plastindustri  339  271 68 79,9 20,1
26 Mineralproduktindustri  549  453 96 82,5 17,5
27 Metallindustri 1 947 1 687  260 86,6 13,4
28 Metallvareindustri 1 912 1 647  265 86,1 13,9
29 Maskinvareindustri 3 570 3 133  437 87,8 12,2
30 Data- og kontorutrustningsindustri 12 8 4 66,7 33,3
31 Elektronisk industri  557  367  190 65,9 34,1
32 Radio- og fjernsynsindustri  755  573  182 75,9 24,1
33 Instrumentverkstedindustri  650  470  180 72,3 27,7
34 Motorkjøretøyindustri  121  105 16 86,8 13,2
35 Annen transportmiddelindustri 6 547 5 838  709 89,2 10,8
36 Møbelindustri og annen industri  867  576  291 66,4 33,6
37 Gjenvinning  235  209 26 88,9 11,1
           
40-41 Kraft- og vannforsyning 1 633 1 297  336 79,4 20,6
           
40 Kraftforsyning 1 597 1 263  334 79,1 20,9
41 Vannforsyning 36 34 2 94,4 5,6
           
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 14 738 13 323 1 415 90,4 9,6
           
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 36 167 16 547 19 620 45,8 54,2
           
50 Motorkjøretøytjenester 4 210 3 126 1 084 74,3 25,7
51 Agentur- og engroshandel 7 732 5 669 2 063 73,3 26,7
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 16 647 5 149 11 498 30,9 69,1
55 Hotell- og restaurantvirksomhet 7 578 2 603 4 975 34,3 65,7
           
60-64 Transport og kommunikasjon 15 829 11 774 4 055 74,4 25,6
           
60 Landtransport og rørtransport 5 727 4 945  782 86,3 13,7
61 Sjøtransport 4 303 3 521  782 81,8 18,2
62 Lufttransport  580  362  218 62,4 37,6
63 Tjenester tilknyttet transport 2 369 1 382  987 58,3 41,7
64 Post og telekommunikasjoner 2 850 1 564 1 286 54,9 45,1
           
65-67 Finansiell tjenesteyting 5 090 2 363 2 727 46,4 53,6
           
65 Finansiell tjenesteyting 3 154 1 398 1 756 44,3 55,7
66 Forsikring og pensjonsfond 1 577  731  846 46,4 53,6
67 Hjelpevirksomhet, finansiell tjenesteyting  359  234  125 65,2 34,8
           
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 20 006 11 877 8 129 59,4 40,6
           
70 Eiendomsdrift 2 223 1 381  842 62,1 37,9
71 Utleievirksomhet, mask. og utstyr  498  338  160 67,9 32,1
72 Databehandlingsvirksomhet 2 675 2 003  672 74,9 25,1
73 Forskning og utviklingsarbeid 1 432  848  584 59,2 40,8
74 Annen forretningsm. tjenesteyting 13 178 7 307 5 871 55,4 44,6
           
75-99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting 78 383 24 122 54 261 30,8 69,2
           
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 12 887 7 477 5 410 58,0 42,0
80 Undervisning 18 440 6 724 11 716 36,5 63,5
85 Helse- og sosialtjenester 38 878 6 432 32 446 16,5 83,5
90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet  482  423 59 87,8 12,2
91 Interesseorganisasjoner 2 535 1 116 1 419 44,0 56,0
92 Kulturell tjenesteyting og sport 3 021 1 588 1 433 52,6 47,4
93 Annen personlig tjenesteyting 2 064  332 1 732 16,1 83,9
95 Lønnet husarbeid 76 30 46 39,5 60,5
99 Internasjonale organisasjoner - - - - -
           
Uoppgitt 1 246  613  633 49,2 50,8
           
14 Sogn og Fjordane 52 676 28 053 24 623 53,3 46,7
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 5 095 3 726 1 369 73,1 26,9
           
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell 3 784 2 530 1 254 66,9 33,1
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 46 35 11 76,1 23,9
05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet dette 1 265 1 161  104 91,8 8,2
           
11 Utvinning av råolje og naturgass 46 33 13 71,7 28,3
           
10,12-37 Industri og bergverksdrift 9 423 7 076 2 347 75,1 24,9
           
10 Bryting av kull, utvinning av torv - - - - -
12 Bryting av uranium- og thoriummalm - - - - -
13 Bryting av metallholdig malm - - - - -
14 Bergverksdrift ellers  134  127 7 94,8 5,2
15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri 2 577 1 555 1 022 60,3 39,7
16 Tobakksindustri - - - - -
17 Tekstilindustri  347  189  158 54,5 45,5
18 Bekledningsindustri  137 31  106 22,6 77,4
19 Lær- og lærvareindustri 40 21 19 52,5 47,5
20 Trelast- og trevareindustri  558  447  111 80,1 19,9
21 Treforedling 58 41 17 70,7 29,3
22 Forlag og grafisk industri  290  174  116 60,0 40,0
23 Oljeraffinering - - - - -
24 Kjemisk industri  345  280 65 81,2 18,8
25 Gummivare- og plastindustri  146  127 19 87,0 13,0
26 Mineralproduktindustri  150  136 14 90,7 9,3
27 Metallindustri 1 432 1 154  278 80,6 19,4
28 Metallvareindustri  590  518 72 87,8 12,2
29 Maskinvareindustri  224  204 20 91,1 8,9
30 Data- og kontorutrustningsindustri - - - - -
31 Elektronisk industri  192  146 46 76,0 24,0
32 Radio- og fjernsynsindustri - - - - -
33 Instrumentverkstedindustri 8 1 7 12,5 87,5
34 Motorkjøretøyindustri  574  500 74 87,1 12,9
35 Annen transportmiddelindustri 1 287 1 193 94 92,7 7,3
36 Møbelindustri og annen industri  315  218 97 69,2 30,8
37 Gjenvinning 19 14 5 73,7 26,3
           
40-41 Kraft- og vannforsyning  797  628  169 78,8 21,2
           
40 Kraftforsyning  698  600 98 86,0 14,0
41 Vannforsyning 99 28 71 28,3 71,7
           
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 3 933 3 626  307 92,2 7,8
           
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 7 539 3 134 4 405 41,6 58,4
           
50 Motorkjøretøytjenester 1 156  828  328 71,6 28,4
51 Agentur- og engroshandel  993  765  228 77,0 23,0
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 3 620 1 033 2 587 28,5 71,5
55 Hotell- og restaurantvirksomhet 1 770  508 1 262 28,7 71,3
           
60-64 Transport og kommunikasjon 3 430 2 705  725 78,9 21,1
           
60 Landtransport og rørtransport 1 462 1 318  144 90,2 9,8
61 Sjøtransport  899  765  134 85,1 14,9
62 Lufttransport 68 59 9 86,8 13,2
63 Tjenester tilknyttet transport  472  340  132 72,0 28,0
64 Post og telekommunikasjoner  529  223  306 42,2 57,8
           
65-67 Finansiell tjenesteyting  738  326  412 44,2 55,8
           
65 Finansiell tjenesteyting  640  273  367 42,7 57,3
66 Forsikring og pensjonsfond 78 36 42 46,2 53,8
67 Hjelpevirksomhet, finansiell tjenesteyting 20 17 3 85,0 15,0
           
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 2 441 1 347 1 094 55,2 44,8
           
70 Eiendomsdrift  287  180  107 62,7 37,3
71 Utleievirksomhet, mask. og utstyr 47 36 11 76,6 23,4
72 Databehandlingsvirksomhet  119 99 20 83,2 16,8
73 Forskning og utviklingsarbeid  138 94 44 68,1 31,9
74 Annen forretningsm. tjenesteyting 1 850  938  912 50,7 49,3
           
75-99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting 18 930 5 316 13 614 28,1 71,9
           
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 4 177 1 714 2 463 41,0 59,0
80 Undervisning 4 346 1 524 2 822 35,1 64,9
85 Helse- og sosialtjenester 8 959 1 418 7 541 15,8 84,2
90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet  163  144 19 88,3 11,7
91 Interesseorganisasjoner  413  215  198 52,1 47,9
92 Kulturell tjenesteyting og sport  397  204  193 51,4 48,6
93 Annen personlig tjenesteyting  468 94  374 20,1 79,9
95 Lønnet husarbeid 7 3 4 42,9 57,1
99 Internasjonale organisasjoner - - - - -
           
Uoppgitt  304  136  168 44,7 55,3
           
15 Møre og Romsdal  115 630 62 849 52 781 54,4 45,6
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 8 018 6 301 1 717 78,6 21,4
           
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell 4 188 2 816 1 372 67,2 32,8
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk  205 94  111 45,9 54,1
05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet dette 3 625 3 391  234 93,5 6,5
           
11 Utvinning av råolje og naturgass  222  168 54 75,7 24,3
           
10,12-37 Industri og bergverksdrift 25 002 18 205 6 797 72,8 27,2
           
10 Bryting av kull, utvinning av torv - - - - -
12 Bryting av uranium- og thoriummalm - - - - -
13 Bryting av metallholdig malm - - - - -
14 Bergverksdrift ellers  384  345 39 89,8 10,2
15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri 4 711 2 780 1 931 59,0 41,0
16 Tobakksindustri - - - - -
17 Tekstilindustri  904  413  491 45,7 54,3
18 Bekledningsindustri  367 85  282 23,2 76,8
19 Lær- og lærvareindustri 11 5 6 45,5 54,5
20 Trelast- og trevareindustri  631  528  103 83,7 16,3
21 Treforedling 77 58 19 75,3 24,7
22 Forlag og grafisk industri  856  525  331 61,3 38,7
23 Oljeraffinering 1 1 -  100,0 -
24 Kjemisk industri  440  320  120 72,7 27,3
25 Gummivare- og plastindustri  673  477  196 70,9 29,1
26 Mineralproduktindustri  572  484 88 84,6 15,4
27 Metallindustri 1 187 1 015  172 85,5 14,5
28 Metallvareindustri 2 173 1 925  248 88,6 11,4
29 Maskinvareindustri 2 493 2 157  336 86,5 13,5
30 Data- og kontorutrustningsindustri 3 2 1 66,7 33,3
31 Elektronisk industri  866  614  252 70,9 29,1
32 Radio- og fjernsynsindustri 8 3 5 37,5 62,5
33 Instrumentverkstedindustri 67 46 21 68,7 31,3
34 Motorkjøretøyindustri  319  275 44 86,2 13,8
35 Annen transportmiddelindustri 4 199 3 737  462 89,0 11,0
36 Møbelindustri og annen industri 3 846 2 229 1 617 58,0 42,0
37 Gjenvinning  214  181 33 84,6 15,4
           
40-41 Kraft- og vannforsyning  851  699  152 82,1 17,9
           
40 Kraftforsyning  828  677  151 81,8 18,2
41 Vannforsyning 23 22 1 95,7 4,3
           
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 7 801 7 173  628 91,9 8,1
           
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 18 248 8 303 9 945 45,5 54,5
           
50 Motorkjøretøytjenester 2 598 1 950  648 75,1 24,9
51 Agentur- og engroshandel 3 694 2 788  906 75,5 24,5
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 8 865 2 691 6 174 30,4 69,6
55 Hotell- og restaurantvirksomhet 3 091  874 2 217 28,3 71,7
           
60-64 Transport og kommunikasjon 9 007 7 040 1 967 78,2 21,8
           
60 Landtransport og rørtransport 2 983 2 641  342 88,5 11,5
61 Sjøtransport 3 093 2 705  388 87,5 12,5
62 Lufttransport  280  157  123 56,1 43,9
63 Tjenester tilknyttet transport 1 502 1 053  449 70,1 29,9
64 Post og telekommunikasjoner 1 149  484  665 42,1 57,9
           
65-67 Finansiell tjenesteyting 1 847  880  967 47,6 52,4
           
65 Finansiell tjenesteyting 1 587  719  868 45,3 54,7
66 Forsikring og pensjonsfond  185  104 81 56,2 43,8
67 Hjelpevirksomhet, finansiell tjenesteyting 75 57 18 76,0 24,0
           
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 5 766 3 284 2 482 57,0 43,0
           
70 Eiendomsdrift  752  473  279 62,9 37,1
71 Utleievirksomhet, mask. og utstyr  204  125 79 61,3 38,7
72 Databehandlingsvirksomhet  520  417  103 80,2 19,8
73 Forskning og utviklingsarbeid  106 58 48 54,7 45,3
74 Annen forretningsm. tjenesteyting 4 184 2 211 1 973 52,8 47,2
           
75-99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting 38 179 10 449 27 730 27,4 72,6
           
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 6 388 3 247 3 141 50,8 49,2
80 Undervisning 8 799 3 063 5 736 34,8 65,2
85 Helse- og sosialtjenester 19 892 2 864 17 028 14,4 85,6
90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet  251  227 24 90,4 9,6
91 Interesseorganisasjoner  801  443  358 55,3 44,7
92 Kulturell tjenesteyting og sport  978  456  522 46,6 53,4
93 Annen personlig tjenesteyting 1 058  143  915 13,5 86,5
95 Lønnet husarbeid 12 6 6 50,0 50,0
99 Internasjonale organisasjoner - - - - -
           
Uoppgitt  689  347  342 50,4 49,6
           
16 Sør-Trøndelag  133 576 70 781 62 795 53,0 47,0
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 6 007 4 357 1 650 72,5 27,5
           
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell 4 875 3 446 1 429 70,7 29,3
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk  319  230 89 72,1 27,9
05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet dette  813  681  132 83,8 16,2
           
11 Utvinning av råolje og naturgass  773  635  138 82,1 17,9
           
10,12-37 Industri og bergverksdrift 14 730 10 700 4 030 72,6 27,4
           
10 Bryting av kull, utvinning av torv - - - - -
12 Bryting av uranium- og thoriummalm - - - - -
13 Bryting av metallholdig malm - - - - -
14 Bergverksdrift ellers  167  155 12 92,8 7,2
15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri 4 725 2 820 1 905 59,7 40,3
16 Tobakksindustri 21 14 7 66,7 33,3
17 Tekstilindustri  268 93  175 34,7 65,3
18 Bekledningsindustri 75 5 70 6,7 93,3
19 Lær- og lærvareindustri 5 2 3 40,0 60,0
20 Trelast- og trevareindustri 1 030  906  124 88,0 12,0
21 Treforedling  408  342 66 83,8 16,2
22 Forlag og grafisk industri 1 598  994  604 62,2 37,8
23 Oljeraffinering - - - - -
24 Kjemisk industri  360  333 27 92,5 7,5
25 Gummivare- og plastindustri  167  142 25 85,0 15,0
26 Mineralproduktindustri  574  484 90 84,3 15,7
27 Metallindustri  282  253 29 89,7 10,3
28 Metallvareindustri 1 032  935 97 90,6 9,4
29 Maskinvareindustri  908  830 78 91,4 8,6
30 Data- og kontorutrustningsindustri 8 7 1 87,5 12,5
31 Elektronisk industri  523  405  118 77,4 22,6
32 Radio- og fjernsynsindustri  236  170 66 72,0 28,0
33 Instrumentverkstedindustri  445  321  124 72,1 27,9
34 Motorkjøretøyindustri 59 53 6 89,8 10,2
35 Annen transportmiddelindustri  871  749  122 86,0 14,0
36 Møbelindustri og annen industri  863  591  272 68,5 31,5
37 Gjenvinning  105 96 9 91,4 8,6
           
40-41 Kraft- og vannforsyning 1 070  812  258 75,9 24,1
           
40 Kraftforsyning  979  769  210 78,5 21,5
41 Vannforsyning 91 43 48 47,3 52,7
           
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 9 604 8 855  749 92,2 7,8
           
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 23 978 11 573 12 405 48,3 51,7
           
50 Motorkjøretøytjenester 2 938 2 281  657 77,6 22,4
51 Agentur- og engroshandel 5 832 4 304 1 528 73,8 26,2
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 10 246 3 326 6 920 32,5 67,5
55 Hotell- og restaurantvirksomhet 4 962 1 662 3 300 33,5 66,5
           
60-64 Transport og kommunikasjon 8 707 6 660 2 047 76,5 23,5
           
60 Landtransport og rørtransport 4 060 3 661  399 90,2 9,8
61 Sjøtransport 1 010  845  165 83,7 16,3
62 Lufttransport 81 18 63 22,2 77,8
63 Tjenester tilknyttet transport 1 257  794  463 63,2 36,8
64 Post og telekommunikasjoner 2 299 1 342  957 58,4 41,6
           
65-67 Finansiell tjenesteyting 2 761 1 286 1 475 46,6 53,4
           
65 Finansiell tjenesteyting 1 986  884 1 102 44,5 55,5
66 Forsikring og pensjonsfond  557  269  288 48,3 51,7
67 Hjelpevirksomhet, finansiell tjenesteyting  218  133 85 61,0 39,0
           
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 14 410 8 977 5 433 62,3 37,7
           
70 Eiendomsdrift 1 432  884  548 61,7 38,3
71 Utleievirksomhet, mask. og utstyr  260  187 73 71,9 28,1
72 Databehandlingsvirksomhet 2 186 1 688  498 77,2 22,8
73 Forskning og utviklingsarbeid 2 122 1 430  692 67,4 32,6
74 Annen forretningsm. tjenesteyting 8 410 4 788 3 622 56,9 43,1
           
75-99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting 50 738 16 560 34 178 32,6 67,4
           
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 8 698 4 722 3 976 54,3 45,7
80 Undervisning 13 048 5 497 7 551 42,1 57,9
85 Helse- og sosialtjenester 23 966 4 157 19 809 17,3 82,7
90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet  294  263 31 89,5 10,5
91 Interesseorganisasjoner  996  506  490 50,8 49,2
92 Kulturell tjenesteyting og sport 2 243 1 154 1 089 51,4 48,6
93 Annen personlig tjenesteyting 1 476  257 1 219 17,4 82,6
95 Lønnet husarbeid 17 4 13 23,5 76,5
99 Internasjonale organisasjoner - - - - -
           
Uoppgitt  798  366  432 45,9 54,1
           
17 Nord-Trøndelag 55 257 29 060 26 197 52,6 47,4
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 6 066 4 555 1 511 75,1 24,9
           
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell 5 192 3 820 1 372 73,6 26,4
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk  387  302 85 78,0 22,0
05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet dette  487  433 54 88,9 11,1
           
11 Utvinning av råolje og naturgass  280  198 82 70,7 29,3
           
10,12-37 Industri og bergverksdrift 7 218 5 672 1 546 78,6 21,4
           
10 Bryting av kull, utvinning av torv 5 4 1 80,0 20,0
12 Bryting av uranium- og thoriummalm - - - - -
13 Bryting av metallholdig malm - - - - -
14 Bergverksdrift ellers  101 82 19 81,2 18,8
15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri 1 535  964  571 62,8 37,2
16 Tobakksindustri - - - - -
17 Tekstilindustri 22 4 18 18,2 81,8
18 Bekledningsindustri 53 6 47 11,3 88,7
19 Lær- og lærvareindustri - - - - -
20 Trelast- og trevareindustri  663  585 78 88,2 11,8
21 Treforedling  806  740 66 91,8 8,2
22 Forlag og grafisk industri  527  343  184 65,1 34,9
23 Oljeraffinering - - - - -
24 Kjemisk industri  132  106 26 80,3 19,7
25 Gummivare- og plastindustri  444  312  132 70,3 29,7
26 Mineralproduktindustri  369  334 35 90,5 9,5
27 Metallindustri 35 34 1 97,1 2,9
28 Metallvareindustri  428  384 44 89,7 10,3
29 Maskinvareindustri  633  505  128 79,8 20,2
30 Data- og kontorutrustningsindustri 10 8 2 80,0 20,0
31 Elektronisk industri  189  170 19 89,9 10,1
32 Radio- og fjernsynsindustri 60 25 35 41,7 58,3
33 Instrumentverkstedindustri 67 44 23 65,7 34,3
34 Motorkjøretøyindustri  158  147 11 93,0 7,0
35 Annen transportmiddelindustri  824  757 67 91,9 8,1
36 Møbelindustri og annen industri  136 99 37 72,8 27,2
37 Gjenvinning 21 19 2 90,5 9,5
           
40-41 Kraft- og vannforsyning  649  532  117 82,0 18,0
           
40 Kraftforsyning  616  501  115 81,3 18,7
41 Vannforsyning 33 31 2 93,9 6,1
           
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 3 906 3 585  321 91,8 8,2
           
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 8 313 3 521 4 792 42,4 57,6
           
50 Motorkjøretøytjenester 1 381 1 015  366 73,5 26,5
51 Agentur- og engroshandel  934  742  192 79,4 20,6
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 4 320 1 302 3 018 30,1 69,9
55 Hotell- og restaurantvirksomhet 1 678  462 1 216 27,5 72,5
           
60-64 Transport og kommunikasjon 3 555 2 713  842 76,3 23,7
           
60 Landtransport og rørtransport 1 632 1 482  150 90,8 9,2
61 Sjøtransport  475  412 63 86,7 13,3
62 Lufttransport  353  221  132 62,6 37,4
63 Tjenester tilknyttet transport  477  336  141 70,4 29,6
64 Post og telekommunikasjoner  618  262  356 42,4 57,6
           
65-67 Finansiell tjenesteyting  569  292  277 51,3 48,7
           
65 Finansiell tjenesteyting  432  211  221 48,8 51,2
66 Forsikring og pensjonsfond  101 51 50 50,5 49,5
67 Hjelpevirksomhet, finansiell tjenesteyting 36 30 6 83,3 16,7
           
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 2 521 1 343 1 178 53,3 46,7
           
70 Eiendomsdrift  384  219  165 57,0 43,0
71 Utleievirksomhet, mask. og utstyr  101 73 28 72,3 27,7
72 Databehandlingsvirksomhet 43 35 8 81,4 18,6
73 Forskning og utviklingsarbeid 43 30 13 69,8 30,2
74 Annen forretningsm. tjenesteyting 1 950  986  964 50,6 49,4
           
75-99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting 21 916 6 557 15 359 29,9 70,1
           
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 4 474 2 318 2 156 51,8 48,2
80 Undervisning 5 226 1 823 3 403 34,9 65,1
85 Helse- og sosialtjenester 10 629 1 774 8 855 16,7 83,3
90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet  190  161 29 84,7 15,3
91 Interesseorganisasjoner  403  214  189 53,1 46,9
92 Kulturell tjenesteyting og sport  445  196  249 44,0 56,0
93 Annen personlig tjenesteyting  527 62  465 11,8 88,2
95 Lønnet husarbeid 22 9 13 40,9 59,1
99 Internasjonale organisasjoner - - - - -
           
Uoppgitt  264 92  172 34,8 65,2
           
18 Nordland  108 217 57 273 50 944 52,9 47,1
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 7 767 6 415 1 352 82,6 17,4
           
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell 3 647 2 629 1 018 72,1 27,9
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk  103 87 16 84,5 15,5
05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet dette 4 017 3 699  318 92,1 7,9
           
11 Utvinning av råolje og naturgass 5 5 -  100,0 -
           
10,12-37 Industri og bergverksdrift 11 457 8 880 2 577 77,5 22,5
           
10 Bryting av kull, utvinning av torv - - - - -
12 Bryting av uranium- og thoriummalm - - - - -
13 Bryting av metallholdig malm  107 93 14 86,9 13,1
14 Bergverksdrift ellers  251  222 29 88,4 11,6
15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri 3 782 2 474 1 308 65,4 34,6
16 Tobakksindustri - - - - -
17 Tekstilindustri  286  181  105 63,3 36,7
18 Bekledningsindustri 17 - 17 -  100,0
19 Lær- og lærvareindustri 11 7 4 63,6 36,4
20 Trelast- og trevareindustri  713  601  112 84,3 15,7
21 Treforedling 11 11 -  100,0 -
22 Forlag og grafisk industri  898  513  385 57,1 42,9
23 Oljeraffinering - - - - -
24 Kjemisk industri  661  529  132 80,0 20,0
25 Gummivare- og plastindustri  144  120 24 83,3 16,7
26 Mineralproduktindustri  384  333 51 86,7 13,3
27 Metallindustri 1 798 1 643  155 91,4 8,6
28 Metallvareindustri  838  780 58 93,1 6,9
29 Maskinvareindustri  448  408 40 91,1 8,9
30 Data- og kontorutrustningsindustri - - - - -
31 Elektronisk industri  267  240 27 89,9 10,1
32 Radio- og fjernsynsindustri 4 3 1 75,0 25,0
33 Instrumentverkstedindustri 50 24 26 48,0 52,0
34 Motorkjøretøyindustri 21 20 1 95,2 4,8
35 Annen transportmiddelindustri  581  539 42 92,8 7,2
36 Møbelindustri og annen industri  124 83 41 66,9 33,1
37 Gjenvinning 61 56 5 91,8 8,2
           
40-41 Kraft- og vannforsyning 1 405 1 132  273 80,6 19,4
           
40 Kraftforsyning 1 294 1 027  267 79,4 20,6
41 Vannforsyning  111  105 6 94,6 5,4
           
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 7 890 7 071  819 89,6 10,4
           
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 16 969 7 769 9 200 45,8 54,2
           
50 Motorkjøretøytjenester 2 531 1 945  586 76,8 23,2
51 Agentur- og engroshandel 2 271 1 779  492 78,3 21,7
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 8 621 2 887 5 734 33,5 66,5
55 Hotell- og restaurantvirksomhet 3 546 1 158 2 388 32,7 67,3
           
60-64 Transport og kommunikasjon 9 589 7 485 2 104 78,1 21,9
           
60 Landtransport og rørtransport 3 378 3 026  352 89,6 10,4
61 Sjøtransport 1 920 1 691  229 88,1 11,9
62 Lufttransport 1 246  809  437 64,9 35,1
63 Tjenester tilknyttet transport 1 586 1 203  383 75,9 24,1
64 Post og telekommunikasjoner 1 459  756  703 51,8 48,2
           
65-67 Finansiell tjenesteyting 1 473  561  912 38,1 61,9
           
65 Finansiell tjenesteyting 1 336  473  863 35,4 64,6
66 Forsikring og pensjonsfond 93 55 38 59,1 40,9
67 Hjelpevirksomhet, finansiell tjenesteyting 44 33 11 75,0 25,0
           
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 6 192 3 380 2 812 54,6 45,4
           
70 Eiendomsdrift  906  562  344 62,0 38,0
71 Utleievirksomhet, mask. og utstyr  171  143 28 83,6 16,4
72 Databehandlingsvirksomhet  464  354  110 76,3 23,7
73 Forskning og utviklingsarbeid  145 82 63 56,6 43,4
74 Annen forretningsm. tjenesteyting 4 506 2 239 2 267 49,7 50,3
           
75-99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting 44 841 14 259 30 582 31,8 68,2
           
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 10 552 5 657 4 895 53,6 46,4
80 Undervisning 9 697 3 548 6 149 36,6 63,4
85 Helse- og sosialtjenester 21 303 3 612 17 691 17,0 83,0
90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet  310  258 52 83,2 16,8
91 Interesseorganisasjoner  823  434  389 52,7 47,3
92 Kulturell tjenesteyting og sport 1 192  606  586 50,8 49,2
93 Annen personlig tjenesteyting  943  135  808 14,3 85,7
95 Lønnet husarbeid 21 9 12 42,9 57,1
99 Internasjonale organisasjoner - - - - -
           
Uoppgitt  629  316  313 50,2 49,8
           
19 Troms 74 562 39 126 35 436 52,5 47,5
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 4 356 3 556  800 81,6 18,4
           
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell 1 806 1 248  558 69,1 30,9
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk  158 81 77 51,3 48,7
05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet dette 2 392 2 227  165 93,1 6,9
           
11 Utvinning av råolje og naturgass  178  116 62 65,2 34,8
           
10,12-37 Industri og bergverksdrift 5 340 3 929 1 411 73,6 26,4
           
10 Bryting av kull, utvinning av torv - - - - -
12 Bryting av uranium- og thoriummalm - - - - -
13 Bryting av metallholdig malm - - - - -
14 Bergverksdrift ellers 85 74 11 87,1 12,9
15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri 2 484 1 615  869 65,0 35,0
16 Tobakksindustri 17 14 3 82,4 17,6
17 Tekstilindustri  177  115 62 65,0 35,0
18 Bekledningsindustri 17 - 17 -  100,0
19 Lær- og lærvareindustri - - - - -
20 Trelast- og trevareindustri  206  179 27 86,9 13,1
21 Treforedling 2 2 -  100,0 -
22 Forlag og grafisk industri  639  412  227 64,5 35,5
23 Oljeraffinering - - - - -
24 Kjemisk industri 29 19 10 65,5 34,5
25 Gummivare- og plastindustri  115 97 18 84,3 15,7
26 Mineralproduktindustri  100 86 14 86,0 14,0
27 Metallindustri  149  133 16 89,3 10,7
28 Metallvareindustri  207  188 19 90,8 9,2
29 Maskinvareindustri  205  193 12 94,1 5,9
30 Data- og kontorutrustningsindustri - - - - -
31 Elektronisk industri 37 32 5 86,5 13,5
32 Radio- og fjernsynsindustri 4 4 -  100,0 -
33 Instrumentverkstedindustri 62 40 22 64,5 35,5
34 Motorkjøretøyindustri 23 21 2 91,3 8,7
35 Annen transportmiddelindustri  618  579 39 93,7 6,3
36 Møbelindustri og annen industri  145  110 35 75,9 24,1
37 Gjenvinning 19 16 3 84,2 15,8
           
40-41 Kraft- og vannforsyning  603  496  107 82,3 17,7
           
40 Kraftforsyning  565  461  104 81,6 18,4
41 Vannforsyning 38 35 3 92,1 7,9
           
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 5 019 4 613  406 91,9 8,1
           
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 12 911 6 498 6 413 50,3 49,7
           
50 Motorkjøretøytjenester 1 787 1 455  332 81,4 18,6
51 Agentur- og engroshandel 2 419 1 889  530 78,1 21,9
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 5 815 2 167 3 648 37,3 62,7
55 Hotell- og restaurantvirksomhet 2 890  987 1 903 34,2 65,8
           
60-64 Transport og kommunikasjon 5 592 4 285 1 307 76,6 23,4
           
60 Landtransport og rørtransport 1 914 1 776  138 92,8 7,2
61 Sjøtransport 1 102  936  166 84,9 15,1
62 Lufttransport  491  321  170 65,4 34,6
63 Tjenester tilknyttet transport  771  520  251 67,4 32,6
64 Post og telekommunikasjoner 1 314  732  582 55,7 44,3
           
65-67 Finansiell tjenesteyting 1 084  523  561 48,2 51,8
           
65 Finansiell tjenesteyting  886  401  485 45,3 54,7
66 Forsikring og pensjonsfond  128 73 55 57,0 43,0
67 Hjelpevirksomhet, finansiell tjenesteyting 70 49 21 70,0 30,0
           
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 5 192 3 095 2 097 59,6 40,4
           
70 Eiendomsdrift  686  489  197 71,3 28,7
71 Utleievirksomhet, mask. og utstyr  184  148 36 80,4 19,6
72 Databehandlingsvirksomhet  401  325 76 81,0 19,0
73 Forskning og utviklingsarbeid  528  318  210 60,2 39,8
74 Annen forretningsm. tjenesteyting 3 393 1 815 1 578 53,5 46,5
           
75-99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting 33 872 11 763 22 109 34,7 65,3
           
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 7 567 4 409 3 158 58,3 41,7
80 Undervisning 7 726 2 995 4 731 38,8 61,2
85 Helse- og sosialtjenester 16 243 3 213 13 030 19,8 80,2
90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet  250  229 21 91,6 8,4
91 Interesseorganisasjoner  549  305  244 55,6 44,4
92 Kulturell tjenesteyting og sport  884  492  392 55,7 44,3
93 Annen personlig tjenesteyting  646  116  530 18,0 82,0
95 Lønnet husarbeid 7 4 3 57,1 42,9
99 Internasjonale organisasjoner - - - - -
           
Uoppgitt  415  252  163 60,7 39,3
           
20 Finnmark 33 942 17 711 16 231 52,2 47,8
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 2 507 2 189  318 87,3 12,7
           
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell  839  647  192 77,1 22,9
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk 11 11 -  100,0 -
05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet dette 1 657 1 531  126 92,4 7,6
           
11 Utvinning av råolje og naturgass - - - - -
           
10,12-37 Industri og bergverksdrift 3 225 2 164 1 061 67,1 32,9
           
10 Bryting av kull, utvinning av torv - - - - -
12 Bryting av uranium- og thoriummalm - - - - -
13 Bryting av metallholdig malm 7 7 -  100,0 -
14 Bergverksdrift ellers  189  162 27 85,7 14,3
15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri 2 032 1 228  804 60,4 39,6
16 Tobakksindustri - - - - -
17 Tekstilindustri 47 30 17 63,8 36,2
18 Bekledningsindustri 5 1 4 20,0 80,0
19 Lær- og lærvareindustri - - - - -
20 Trelast- og trevareindustri 70 59 11 84,3 15,7
21 Treforedling - - - - -
22 Forlag og grafisk industri  339  207  132 61,1 38,9
23 Oljeraffinering - - - - -
24 Kjemisk industri 9 6 3 66,7 33,3
25 Gummivare- og plastindustri 37 35 2 94,6 5,4
26 Mineralproduktindustri  107 99 8 92,5 7,5
27 Metallindustri - - - - -
28 Metallvareindustri 40 37 3 92,5 7,5
29 Maskinvareindustri 80 74 6 92,5 7,5
30 Data- og kontorutrustningsindustri - - - - -
31 Elektronisk industri 33 18 15 54,5 45,5
32 Radio- og fjernsynsindustri - - - - -
33 Instrumentverkstedindustri 4 3 1 75,0 25,0
34 Motorkjøretøyindustri 1 1 -  100,0 -
35 Annen transportmiddelindustri  190  176 14 92,6 7,4
36 Møbelindustri og annen industri 26 15 11 57,7 42,3
37 Gjenvinning 9 6 3 66,7 33,3
           
40-41 Kraft- og vannforsyning  388  312 76 80,4 19,6
           
40 Kraftforsyning  359  287 72 79,9 20,1
41 Vannforsyning 29 25 4 86,2 13,8
           
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 2 393 2 184  209 91,3 8,7
           
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet 5 281 2 574 2 707 48,7 51,3
           
50 Motorkjøretøytjenester  824  635  189 77,1 22,9
51 Agentur- og engroshandel  562  442  120 78,6 21,4
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 2 682 1 030 1 652 38,4 61,6
55 Hotell- og restaurantvirksomhet 1 213  467  746 38,5 61,5
           
60-64 Transport og kommunikasjon 2 458 1 944  514 79,1 20,9
           
60 Landtransport og rørtransport  830  780 50 94,0 6,0
61 Sjøtransport  315  271 44 86,0 14,0
62 Lufttransport  162  128 34 79,0 21,0
63 Tjenester tilknyttet transport  768  588  180 76,6 23,4
64 Post og telekommunikasjoner  383  177  206 46,2 53,8
           
65-67 Finansiell tjenesteyting  328  137  191 41,8 58,2
           
65 Finansiell tjenesteyting  305  117  188 38,4 61,6
66 Forsikring og pensjonsfond 10 8 2 80,0 20,0
67 Hjelpevirksomhet, finansiell tjenesteyting 13 12 1 92,3 7,7
           
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 1 395  799  596 57,3 42,7
           
70 Eiendomsdrift  191  123 68 64,4 35,6
71 Utleievirksomhet, mask. og utstyr 44 36 8 81,8 18,2
72 Databehandlingsvirksomhet 66 51 15 77,3 22,7
73 Forskning og utviklingsarbeid 47 25 22 53,2 46,8
74 Annen forretningsm. tjenesteyting 1 047  564  483 53,9 46,1
           
75-99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting 15 725 5 255 10 470 33,4 66,6
           
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 4 284 2 237 2 047 52,2 47,8
80 Undervisning 3 731 1 288 2 443 34,5 65,5
85 Helse- og sosialtjenester 6 532 1 211 5 321 18,5 81,5
90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet 94 84 10 89,4 10,6
91 Interesseorganisasjoner  315  162  153 51,4 48,6
92 Kulturell tjenesteyting og sport  514  230  284 44,7 55,3
93 Annen personlig tjenesteyting  248 39  209 15,7 84,3
95 Lønnet husarbeid 7 4 3 57,1 42,9
99 Internasjonale organisasjoner - - - - -
           
Uoppgitt  242  153 89 63,2 36,8
           
21-22 Svalbard og Jan Mayen 1 075  687  388 63,9 36,1
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske - - - - -
           
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell - - - - -
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk - - - - -
05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet dette - - - - -
           
11 Utvinning av råolje og naturgass - - - - -
           
10,12-37 Industri og bergverksdrift  249  221 28 88,8 11,2
           
10 Bryting av kull, utvinning av torv  240  216 24 90,0 10,0
12 Bryting av uranium- og thoriummalm - - - - -
13 Bryting av metallholdig malm - - - - -
14 Bergverksdrift ellers - - - - -
15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri 6 3 3 50,0 50,0
16 Tobakksindustri - - - - -
17 Tekstilindustri - - - - -
18 Bekledningsindustri - - - - -
19 Lær- og lærvareindustri - - - - -
20 Trelast- og trevareindustri - - - - -
21 Treforedling - - - - -
22 Forlag og grafisk industri 3 2 1 66,7 33,3
23 Oljeraffinering - - - - -
24 Kjemisk industri - - - - -
25 Gummivare- og plastindustri - - - - -
26 Mineralproduktindustri - - - - -
27 Metallindustri - - - - -
28 Metallvareindustri - - - - -
29 Maskinvareindustri - - - - -
30 Data- og kontorutrustningsindustri - - - - -
31 Elektronisk industri - - - - -
32 Radio- og fjernsynsindustri - - - - -
33 Instrumentverkstedindustri - - - - -
34 Motorkjøretøyindustri - - - - -
35 Annen transportmiddelindustri - - - - -
36 Møbelindustri og annen industri - - - - -
37 Gjenvinning - - - - -
           
40-41 Kraft- og vannforsyning 23 21 2 91,3 8,7
           
40 Kraftforsyning 22 20 2 90,9 9,1
41 Vannforsyning 1 1 -  100,0 -
           
45 Bygge- og anleggsvirksomhet  117  107 10 91,5 8,5
           
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet  229  109  120 47,6 52,4
           
50 Motorkjøretøytjenester 20 16 4 80,0 20,0
51 Agentur- og engroshandel 9 8 1 88,9 11,1
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 73 27 46 37,0 63,0
55 Hotell- og restaurantvirksomhet  127 58 69 45,7 54,3
           
60-64 Transport og kommunikasjon  127 75 52 59,1 40,9
           
60 Landtransport og rørtransport 17 11 6 64,7 35,3
61 Sjøtransport 2 1 1 50,0 50,0
62 Lufttransport 33 21 12 63,6 36,4
63 Tjenester tilknyttet transport 45 19 26 42,2 57,8
64 Post og telekommunikasjoner 30 23 7 76,7 23,3
           
65-67 Finansiell tjenesteyting 6 3 3 50,0 50,0
           
65 Finansiell tjenesteyting 6 3 3 50,0 50,0
66 Forsikring og pensjonsfond - - - - -
67 Hjelpevirksomhet, finansiell tjenesteyting - - - - -
           
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift  106 64 42 60,4 39,6
           
70 Eiendomsdrift 18 16 2 88,9 11,1
71 Utleievirksomhet, mask. og utstyr 15 12 3 80,0 20,0
72 Databehandlingsvirksomhet 1 1 -  100,0 -
73 Forskning og utviklingsarbeid 31 24 7 77,4 22,6
74 Annen forretningsm. tjenesteyting 41 11 30 26,8 73,2
           
75-99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting  217 86  131 39,6 60,4
           
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring 59 32 27 54,2 45,8
80 Undervisning 76 35 41 46,1 53,9
85 Helse- og sosialtjenester 63 12 51 19,0 81,0
90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet - - - - -
91 Interesseorganisasjoner 4 2 2 50,0 50,0
92 Kulturell tjenesteyting og sport 10 5 5 50,0 50,0
93 Annen personlig tjenesteyting 5 - 5 -  100,0
95 Lønnet husarbeid - - - - -
99 Internasjonale organisasjoner - - - - -
           
Uoppgitt 1 1 -  100,0 -
           
23 Kontinentalsokkelen 16 357 14 627 1 730 89,4 10,6
           
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske - - - - -
           
01 Jordbruk og tjenester tilknyttet jordbruk. Jakt og viltstell - - - - -
02 Skogbruk og tjenester tilknyttet skogbruk - - - - -
05 Fiske, fangst og fiskeoppdrett. Tjenester tilknyttet dette - - - - -
           
11 Utvinning av råolje og naturgass 12 153 11 151 1 002 91,8 8,2
           
10,12-37 Industri og bergverksdrift 3 106 2 839  267 91,4 8,6
           
10 Bryting av kull, utvinning av torv - - - - -
12 Bryting av uranium- og thoriummalm - - - - -
13 Bryting av metallholdig malm - - - - -
14 Bergverksdrift ellers - - - - -
15 Næringsmiddel- og drikkevareindustri - - - - -
16 Tobakksindustri - - - - -
17 Tekstilindustri 1 - 1 -  100,0
18 Bekledningsindustri - - - - -
19 Lær- og lærvareindustri - - - - -
20 Trelast- og trevareindustri - - - - -
21 Treforedling - - - - -
22 Forlag og grafisk industri - - - - -
23 Oljeraffinering - - - - -
24 Kjemisk industri - - - - -
25 Gummivare- og plastindustri - - - - -
26 Mineralproduktindustri - - - - -
27 Metallindustri - - - - -
28 Metallvareindustri - - - - -
29 Maskinvareindustri 2 2 -  100,0 -
30 Data- og kontorutrustningsindustri - - - - -
31 Elektronisk industri - - - - -
32 Radio- og fjernsynsindustri - - - - -
33 Instrumentverkstedindustri - - - - -
34 Motorkjøretøyindustri - - - - -
35 Annen transportmiddelindustri 3 102 2 836  266 91,4 8,6
36 Møbelindustri og annen industri 1 1 -  100,0 -
37 Gjenvinning - - - - -
           
40-41 Kraft- og vannforsyning - - - - -
           
40 Kraftforsyning - - - - -
41 Vannforsyning - - - - -
           
45 Bygge- og anleggsvirksomhet 7 7 -  100,0 -
           
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet  953  511  442 53,6 46,4
           
50 Motorkjøretøytjenester - - - - -
51 Agentur- og engroshandel 12 9 3 75,0 25,0
52 Detaljhandel og reparasjon av varer 2 1 1 50,0 50,0
55 Hotell- og restaurantvirksomhet  939  501  438 53,4 46,6
           
60-64 Transport og kommunikasjon 31 31 -  100,0 -
           
60 Landtransport og rørtransport 7 7 -  100,0 -
61 Sjøtransport - - - - -
62 Lufttransport 24 24 -  100,0 -
63 Tjenester tilknyttet transport - - - - -
64 Post og telekommunikasjoner - - - - -
           
65-67 Finansiell tjenesteyting - - - - -
           
65 Finansiell tjenesteyting - - - - -
66 Forsikring og pensjonsfond - - - - -
67 Hjelpevirksomhet, finansiell tjenesteyting - - - - -
           
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift 46 39 7 84,8 15,2
           
70 Eiendomsdrift 1 1 -  100,0 -
71 Utleievirksomhet, mask. og utstyr - - - - -
72 Databehandlingsvirksomhet 2 1 1 50,0 50,0
73 Forskning og utviklingsarbeid - - - - -
74 Annen forretningsm. tjenesteyting 43 37 6 86,0 14,0
           
75-99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting 3 - 3 -  100,0
           
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring - - - - -
80 Undervisning - - - - -
85 Helse- og sosialtjenester 2 - 2 -  100,0
90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet - - - - -
91 Interesseorganisasjoner - - - - -
92 Kulturell tjenesteyting og sport - - - - -
93 Annen personlig tjenesteyting - - - - -
95 Lønnet husarbeid 1 - 1 -  100,0
99 Internasjonale organisasjoner - - - - -
           
Uoppgitt 58 49 9 84,5 15,5

Standardtegn i tabeller