Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

4   Sysselsatte 16-74 år i alt og elever1 /studenter2, etter avtalt/vanlig arbeidstid per uke og næring. 29. oktober-4. november 2001. Absolutte tall og prosent
  I alt Av dette I alt Av dette
  Elever Studenter Elever Studenter
  Absolutte tall Prosent
I alt 2 275 000   69 676    146 982    100,0    100,0    100,0
             
Avtalt/vanlig arbeidstid per uke            
1-19 timer  429 896 53 374 73 370 18,9 76,6 49,9
20-29 timer  202 961 4 524 11 517 8,9 6,5 7,8
30 timer og mer 1 642 143 11 778 62 095 72,2 16,9 42,2
             
Næring            
01-05 Jordbruk, skogbruk og fiske 85 194 5 112 3 538 3,7 7,3 2,4
11 Utvinning av råolje og naturgass 29 318  154  805 1,3 0,2 0,5
10,12-37 Industri og bergverksdrift  298 213 5 906 6 833 13,1 8,5 4,6
40-41 Kraft- og vannforsyning 17 058  104  452 0,7 0,1 0,3
45 Bygge- og anleggsvirksomhet  152 191 2 336 1 992 6,7 3,4 1,4
50-55 Varehandel, hotell- og restaurantvirksomhet  413 264 34 707 31 593 18,2 49,8 21,5
60-64 Transport og kommunikasjon  166 234 3 120 6 367 7,3 4,5 4,3
65-67 Finansiell tjenesteyting 47 560  175 4 039 2,1 0,3 2,7
70-74 Forretningsmessig tjenesteyting, eiendomsdrift  234 802 5 135 17 624 10,3 7,4 12,0
75 Offentlig administrasjon og forsvar, sosialforsikring  171 896 1 727 14 258 7,6 2,5 9,7
80 Undervisning  175 358 1 267 18 712 7,7 1,8 12,7
85 Helse- og sosialtjenester  383 305 6 687 33 413 16,8 9,6 22,7
90-99 Andre sosiale og personlige tjenester 86 365 2 932 6 617 3,8 4,2 4,5
Uoppgitt 14 242  314  739 0,6 0,5 0,5
1  Elever ved videregående skoler og folkehøgskoler. Lærlinger ikke inkludert.
2  Studenter ved høgskoler og universiteter.

Standardtegn i tabeller