Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

3   Elever1 og studenter2 16-74 år, etter sysselsetting, kjønn, alder og skoleslag. 29. oktober-4. november 2001. Absolutte tall og prosent
  I alt Sysselsatte
  I alt Menn Kvinner Absolutte tall Prosent
  I alt Menn Kvinner I alt Menn Kvinner
I alt  377 324  166 478  210 846  216 658 89 190  127 468 57,4 53,6 60,5
                   
Alder                  
16 år 49 581 25 298 24 283 10 090 4 988 5 102 20,4 19,7 21,0
17 år 47 939 24 353 23 586 16 100 7 768 8 332 33,6 31,9 35,3
18 år 38 075 17 841 20 234 19 910 8 462 11 448 52,3 47,4 56,6
19 år 19 148 7 271 11 877 11 209 3 686 7 523 58,5 50,7 63,3
20 år 18 839 7 206 11 633 12 298 3 865 8 433 65,3 53,6 72,5
21-24 år 72 279 31 912 40 367 52 167 21 764 30 403 72,2 68,2 75,3
25-29 år 51 802 23 693 28 109 37 777 17 787 19 990 72,9 75,1 71,1
30-34 år 26 852 11 063 15 789 18 518 7 986 10 532 69,0 72,2 66,7
35 år og over 52 809 17 841 34 968 38 589 12 884 25 705 73,1 72,2 73,5
                   
Skoleslag                  
Folkehøgskoler 5 211 1 831 3 380 2 140  613 1 527 41,1 33,5 45,2
Videregående skoler  177 373 86 275 91 098 67 536 30 423 37 113 38,1 35,3 40,7
Høgskoler  115 031 42 021 73 010 88 591 32 021 56 570 77,0 76,2 77,5
Universiteter 79 709 36 351 43 358 58 391 26 133 32 258 73,3 71,9 74,4
1  Elever ved videregående skoler og folkehøgskoler. Lærlinger ikke inkludert.
2  Studenter ved høgskoler og universiteter.

Standardtegn i tabeller