Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Sysselsetting og utdanning

2   Sysselsatte 16-74 år, etter innvandrerbefolkningens landbakgrunn1, kjønn, alder og utdanningsnivå. 29. oktober-4. november 2001. Absolutte tall og prosent av alle personer i hver gruppe
  I alt Uten innvandrerbakgrunn Innvandrere med vestlig bakgrunn Innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn
  I alt    Menn    Kvinner    I alt    Menn    Kvinner    I alt    Menn    Kvinner    I alt    Menn    Kvinner
  Absolutte tall
I alt 2 275 000    1 208 839    1 066 161    2 134 938    1 132 539    1 002 399    57 957    30 723    27 234    82 105    45 577 36 528
                         
Alder                        
16-19 år 58 846 29 662 29 184 55 581 27 945 27 636  334  145  189 2 931 1 572 1 359
20-24 år  244 483  125 461  119 022  228 160  117 297  110 863 4 088 1 784 2 304 12 235 6 380 5 855
25-39 år  829 506  441 817  387 689  767 166  407 213  359 953 22 896 12 327 10 569 39 444 22 277 17 167
40-54 år  778 643  410 338  368 305  734 313  385 900  348 413 20 523 11 412 9 111 23 807 13 026 10 781
55-66 år  334 465  183 199  151 266  321 533  176 287  145 246 9 419 4 713 4 706 3 513 2 199 1 314
67-74 år 29 057 18 362 10 695 28 185 17 897 10 288  697  342  355  175  123 52
                         
Utdanningsnivå                        
Grunnskolenivå  249 645  137 228  112 417  235 779  129 598  106 181 4 699 2 865 1 834 9 167 4 765 4 402
Videregående-skole-nivå2 1 350 728  736 889  613 839 1 293 089  704 896  588 193 18 354 9 957 8 397 39 285 22 036 17 249
Universitets- og høgskolenivå, kort3  496 181  217 163  279 018  469 460  204 811  264 649 14 236 6 031 8 205 12 485 6 321 6 164
Universitets- og høgskolenivå, lang4  142 334 96 513 45 821  130 706 89 814 40 892 6 657 3 838 2 819 4 971 2 861 2 110
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 36 112 21 046 15 066 5 904 3 420 2 484 14 011 8 032 5 979 16 197 9 594 6 603
                         
  Prosent
I alt 70,8 74,7 66,9 71,7 75,5 67,9 70,2 74,6 65,7 53,8 59,3 48,2
                         
Alder                        
16-19 år 37,0 36,3 37,7 37,6 36,9 38,4 27,1 25,8 28,2 29,0 29,3 28,7
20-24 år 74,8 75,5 74,1 76,3 76,5 76,1 67,7 67,6 67,8 56,3 62,1 51,2
25-39 år 82,5 86,3 78,6 84,4 87,8 80,8 79,6 83,3 75,6 58,4 66,5 50,4
40-54 år 83,6 86,5 80,7 84,9 87,7 81,9 80,2 82,5 77,6 59,2 62,3 55,9
55-66 år 63,1 69,3 56,9 63,7 70,0 57,3 62,6 67,0 58,7 34,6 40,2 28,1
67-74 år 11,2 15,3 7,7 11,3 15,4 7,7 11,8 14,9 9,8 5,8 9,0 3,2
                         
Utdanningsnivå                        
Grunnskolenivå 45,8 52,9 39,4 45,8 52,9 39,3 53,1 62,4 43,0 43,2 48,6 38,5
Videregående-skole-nivå2 73,5 77,1 69,7 74,0 77,6 70,1 67,4 72,8 61,9 62,1 64,8 59,0
Universitets- og høgskolenivå, kort3 84,5 85,5 83,7 85,3 86,3 84,6 78,1 82,7 75,1 67,4 68,8 66,1
Universitets- og høgskolenivå, lang4 89,1 89,7 87,8 90,1 90,3 89,5 83,9 86,8 80,2 73,7 75,9 71,0
Uoppgitt eller ingen fullført utdanning 44,3 51,0 37,3 32,4 34,4 29,9 68,9 71,8 65,3 37,7 47,7 28,9
1  Eget, mors eller fars fødeland (om utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.
2  Inkludert nivået Påbygging til videregående utdanning som omfatter utdanninger som bygger på videregående skole, men som ikke er godkjent som høyere utdanning.
3  Universitets- og høgskolenivå kort, omfatter høyere utdanning t.o.m. 4 år.
4  Universitets- og høgskolenivå lang, omfatter utdanninger på mer enn 4 år, samt forskerutdanning.

Standardtegn i tabeller