Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Innvandrernes boforhold

8   Bosatte i privatboliger, etter bygningstype og innvandrerbefolkningens landbakgrunn1. Oslo. 3. november 2001. Prosent
  I alt Bygningstype
  Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gårdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus, tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegård eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning
I alt  100,0 15,1 19,1 61,9 3,9
           
Norge  100,0 17,0 21,2 58,0 3,8
Utlandet i alt  100,0 7,4 10,6 77,7 4,3
Vestlige land  100,0 14,7 17,9 63,6 3,9
Ikke-vestlige land  100,0 5,5 8,6 81,5 4,5
1  Eget, mors eller fars fødeland (om utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller