Statistisk sentralbyrå


Folke- og boligtellingen 2001. Innvandrernes boforhold

7   Bosatte i privatboliger, etter bygningstype og innvandrerbefolkningens landbakgrunn1. Oslo. 3. november 2001
  I alt Bygningstype
  Frittliggende enebolig eller våningshus i tilknytning til gårdsdrift Hus i kjede, rekkehus, terrassehus, tomannsbolig eller annet boligbygg med mindre enn 3 etasjer Blokk, leiegård eller annet boligbygg med 3 etasjer eller mer Forretningsbygg mv. eller bygg for felleshusholdning
I alt  506 923 76 529 96 598  313 961 19 835
           
Norge  405 423 68 989 85 882  235 128 15 424
Utlandet i alt  101 500 7 540 10 716 78 833 4 411
Vestlige land 21 684 3 181 3 872 13 789  842
Ikke-vestlige land 79 816 4 359 6 844 65 044 3 569
1  Eget, mors eller fars fødeland (om utenlandsk) for personer med to utenlandsfødte foreldre, ellers Norge.

Standardtegn i tabeller