Statistisk sentralbyrå

Folke- og boligtellingen, hovedtall

2 Folkemengde ved folketellingene i 2001 og 2011, etter alder1
Alder Folkemengde Endring 2001-2011
2001 2011 Absolutte tall Prosent
I alt 4 520 947 4 979 955  459 008 10,2
         
0-9  596 182  611 148 14 966 2,5
10-19  569 645  637 300 67 655 11,9
20-29  587 574  650 708 63 134 10,7
30-39  690 648  677 249 -13 399 -1,9
40-49  630 221  723 728 93 507 14,8
50-59  572 851  627 064 54 213 9,5
60-69  355 441  533 770  178 329 50,2
70-79  312 969  296 889 -16 080 -5,1
80-  205 416  222 099 16 683 8,1
1  I FoB2011 er personer gruppert etter alder på tellingstidspunkt (19. november). Ved tellingen i 2001 er alder ved utgangen av året benyttet

Standardtegn i tabeller