Statistisk sentralbyrå

Fag - og forskingsbibliotek

1 Fag- og forskingsbibliotek. Hovudtabell. 2007
  I alt Nasjonalbiblioteket Bibliotek ved universitet og vitskapelege høgskolar Høgskolebibliotek Spesialbibliotek, offentlege Spesialbibliotek, private
Bibliotek i alt1  322 1 72 81  146 22
             
Samlingar            
Fysiske einingar 49 190 707 8 547 394 13 972 416 2 858 614 21 808 466 2 003 817
Bøker og periodika, tal på bind i alt 20 167 092 2 929 531 10 453 764 2 720 300 3 531 059  532 438
Av dette            
På opne hyller 3 851 167 51 905 1 178 484 1 285 734 1 039 241  295 803
Brutto tilvekst  486 046  139 531  148 728  101 817 86 982 8 988
Manuskript  195 469 68 353 46 600 12 146 20 463 47 907
Mikroformer 1 714 695  286 066  393 193 7 513  995 312 32 611
Musikaliar  243 214 72 443  133 887 26 913 9 954 17
AV-dokument  851 054  669 962 83 830 75 427 17 067 4 768
Grafisk og kartografisk materiale 4 332 253 2 199 861  691 700 3 486 54 589 1 382 617
Patent 19 197 371 - 2 156 954 - 17 040 417 -
Elektroniske dokument 41 787 2 338 10 801 8 721 17 596 2 331
Anna bibliotekmateriale 2 447 772 2 318 840 1 687 4 108  122 009 1 128
             
Digitale dokument            
Digitale dokument  950 891 951  950 171 909  278 776  400 082 31 606 9 578
             
Databasar            
Databasar 4 846  146 1 091 1 167 2 285  157
             
Løpande periodikatitlar            
Tidsskrifter, trykte 98 373 12 249 25 791 14 549 23 892 21 892
Tidsskrifter, elektroniske  400 709 -  104 699  177 209  117 942  859
Aviser trykte 2 546  253  556  687  852  198
Aviser elektroniske  886 21  113  104  588 60
             
Utlån            
Effektuerte utlån, lokale lån 3 621 046 46 064 1 759 493 1 525 248  234 940 55 301
Effektuerte utlån, fjernlån  482 290  109 678  224 841  117 610 24 947 5 214
Av dette            
Innanlandske  464 488  109 678  211 279  114 705 23 793 5 033
Utanlandske 17 802 0 13 562 2 905 1 154  181
             
Innlån            
Utsende tingingar  310 799 4 221  141 878  101 308 55 865 7 527
Innlån i alt, fysiske einingar  302 806 3 425  127 798 94 590 69 368 7 625
Av dette            
Innanlandske  237 946 2 056  101 547 86 059 44 463 3 821
Utanlandske 64 860 1 369 26 251 8 531 24 905 3 804
             
Personale            
Talet på tilsette i alt 1 817  361  668  418  313 57
Av dette            
Bibliotekfagleg stilling 1 250  222  411  329  260 28
Anna stilling  567  139  257 89 53 29
             
Utførte årsverk i alt 1 584,3  361,0  564,7  344,5  270,3 43,8
Av dette            
Bibliotekfagleg stilling 1 158,8  222,0  379,7  293,9  239,1 24,2
Anna stilling  425,5  139,0  185,0 50,6 31,2 19,7
             
Økonomi            
Utgifter, i alt
(i 1 000 kr)
1 351 018  316 832  613 908  238 605  149 548 32 125
Inntekter frå tenesteytingar i alt 43 557 7 220 23 049 2 197 1 981 9 110
1  Instituttbiblioteka ved UMB er ikkje rekna som eigne einingar, då desse berre delvis er med i statistikken.
Kjelde: ABM-Utvikling- Statens senter for arkiv, bibliotek og museum.

Standardtegn i tabeller