Statistisk sentralbyrå

Fag - og forskingsbibliotek

1   Fag- og forskingsbibliotek. Hovudtabell. 2004
  I alt Nasjonal-
bibliotek
Universitets-
bibliotek1
Høgskole-
bibliotek
Spesialbibliotek,
offentlege
Spesialbibliotek,
private
Bibliotek i alt  315 3 68 95  124 25
             
Samlingar            
Fysiske einingar 45 120 480 5 488 608 13 298 920 3 283 266 20 933 448 2 116 238
Bøker og periodika, tal på bind i alt 18 945 437 2 399 766 9 868 643 3 115 512 2 884 867  676 649
Av dette            
På opne hyller 3 946 899 17 807  855 023 1 546 578 1 034 172  493 319
Brutto tilvekst  532 830  135 493  163 823  129 209 88 348 15 957
Manuskript  169 066 41 517 41 661 12 874 27 168 45 846
Mikroformer 1 590 674  160 901  393 760 15 645  987 615 32 753
Musikalier  352 083  207 213 92 582 47 132 5 146 10
AV-dokument  634 584  485 044 60 829 79 292 8 016 1 403
Grafisk og kartografisk materiale 4 334 900 2 192 255  673 943 2 613  115 082 1 351 007
Patenter 18 935 996 0 2 156 954 0 16 779 042 0
Elektroniske dokument 34 118 1 912 9 792 7 424 14 652  338
Annet bibliotekmateriale  123 622 -  756 2 774  111 860 8 232
Digitale dokument            
Digitale dokument 11 730 055 11 439 780 92 117  176 707 15 624 5 827
Databasar            
Databasar 10 908 94  709 1 040 8 833  232
Løpande periodikatitlar            
Tidsskrifter, trykte  161 308 66 277 32 628 18 769 21 357 22 277
Tidsskrifter, elektroniske  155 470 2 294 55 385 63 998 33 023  770
Aviser trykte 2 609  458  544  751  784 72
Aviser elektroniske  161 41 14 34 64 8
             
Utlån            
Effektuerte utlån, lokale lån 3 743 662 82 981 1 589 443 1 607 967  369 903 93 368
Effektuerte utlån, fjernlån  457 598 94 582  223 922  108 761 24 892 5 441
Av dette            
Innanlandske  433 966 94 403  205 530  105 464 23 287 5 282
Utanlandske 23 632  179 18 392 3 297 1 605  159
             
Innlån            
Utsende tingingar  324 680 2 537  151 516  103 818 55 329 11 480
Innlån i alt, fysiske einingar  304 074 1 842  134 519 93 354 64 000 10 359
Av dette            
Innanlandske  235 503  328  106 210 82 568 40 412 5 985
Utanlandske 68 571 1 514 28 309 10 786 23 588 4 374
             
Personale            
Talet på tilsette, i alt 1 869  354  734  437  282 62
Av dette            
Bibliotekfagleg stilling 1 158  207  365  324  224 38
Anna stilling  711  147  369  113 58 24
             
Utførte årsverk i alt 1 555  329  589  353  233 51
Av dette            
Bibliotekfagleg stilling 1 014  192  306  292  192 32
Anna stilling  541  137  283 61 41 19
             
Økonomi            
Utgifter, i alt (i 1 000 kr) 1 047 813  215 359  508 219  185 168  122 226 16 841
Inntekter frå tenesteytingar i alt 47 574 14 173 25 681 2 467 5 222 31
1  Tal medrekna dei vitskapelege høgskolane.
Kjelde: ABM-Utvikling- Statens senter for arkiv, bibliotek og museum.

Standardtegn i tabeller