Statistisk sentralbyrå


3   Fag- og forskingsbibliotek. Besøk, låntakarar, opningstid og brukarplassar/leseplassar. 2000
  I alt Nasjonalbibliotek Universitetsbibliotek1 Høgskolebibliotek Spesialbibliotek, offentlege Spesialbibliotek, private
Einingar i alt 357 2 77 109 136 33
             
Talet på registrete besøk i biblioteket 4 814 685 124 503 2 593 123 1 990 085 84 176 22 798
Talet på aktive låntakarar 215 921 4 860 70 566 105 686 24 140 10 669
Opningstimar per veke i rapporteringsåret 8 316 55 902 2 567 3 803 989
Talet på opningstimar per år 387 256 2 643 40 019 118 363 180 177 46 054
Talet på brukarplassar/leseplassar per 31. desember 19 758 221 7 962 8 356 975 2 244
1  Tal medrekna dei vitskapelege høgskolane.
Kjelde: Riksbibliotektjenesten.

Standardtegn i tabeller