Statistisk sentralbyrå


1   Fag- og forskingsbibliotek. Hovudtabell. 2000
  I alt Nasjonalbibliotek Universitetsbibliotek1 Høgskolebibliotek Spesialbibliotek, offentlege Spesialbibliotek, private
Einingar i alt 357 2 77 109 136 33
             
Samlingar            
Hyllemeter i alt 665 851 74 679 288 781 81 103 124 115 97 173
Bøker og periodika, tal bind i alt 18 522 502 1 997 392 9 750 350 2 812 816 3 302 888 659 056
Av dette            
Brutto tilvekst 568 053 156 311 188 073 126 595 83 260 13 814
Manuskript 130 464 42 603 30 564 17 935 2 494 36 868
Musikalier 127 658 - 77 122 45 184 5 002 350
Mikroformer 1 173 190 143 667 431 329 25 592 541 017 31 585
AV-dokument 599 459 452 061 49 301 58 982 33 881 5 234
Grafisk og kartografisk materiale 1 281 948 647 045 306 701 2 029 186 173 140 000
Elektroniske dokument 44 377 2 314 29 980 1 910 9 898 275
Løpande periodikatitlar i alt 156 159 19 863 51 375 25 949 33 760 25 212
Av dette            
Tidsskrifter 135 503 17 864 45 266 23 601 24 733 24 039
Aviser 3 074 258 804 999 895 118
Andre periodika 17 582 1 741 5 305 1 349 8 132 1 055
             
Utlån            
Mottekne tingingar            
Fjernlån i alt 522 353 77 451 310 829 82 856 41 499 9 718
Av dette            
Innanlandske 492 314 75 970 289 571 79 700 38 185 8 888
Utanlandske 30 039 1 481 21 258 3 156 3 314 830
Effektuerte utlån, lokale lån 3 321 824 67 693 1 475 292 1 288 427 423 871 66 541
Effektuerte utlån, fjernlån 485 074 77 451 281 690 79 057 37 883 8 993
Av dette            
Innanlandske 459 746 75 970 263 841 76 217 35 467 8 251
Utanlandske 25 328 1 481 17 849 2 840 2 416 742
             
Innlån            
Utsendte tingingar 433 588 2 662 230 606 93 263 82 881 24 176
Innlån i alt, fysiske einingar 382 244 2 028 203 626 84 861 77 512 14 217
Av dette            
Innanlandske 323 428 343 166 115 79 512 65 403 12 055
Utanlandske 58 816 1 685 37 511 5 349 12 109 2 162
             
Personale            
Talet på tilsette i alt 1 807 326 658 392 356 75
Av dette            
Bibliotekfagleg stilling 907 86 287 262 225 47
Akademikarstilling 174 26 98 14 28 8
Anna stilling 726 214 273 116 103 20
             
Utførte årsverk i alt 1 581 301 610 330 278 62
Av dette            
Bibliotekfagleg stilling 820 77 270 239 192 41
Akademikarstilling 146 24 86 14 16 7
Anna stilling 615 200 253 77 70 15
             
Økonomi            
Utgifter i alt (i 1 000 kr) 744 843 94 988 353 340 162 977 108 107 25 431
Inntekter frå tenesteytingar i alt 53 957 8 080 20 615 3 845 18 206 3 211
1  Tal medrekna dei vitskapelege høgskolane.
Kjelde: Riksbibliotektjenesten.

Standardtegn i tabeller