Statistisk sentralbyrå

Forbruksundersøkelsen

1 Utgift per husholdning per år, etter vare- og tjenestegruppe. 2007-2009. 2009-priser. Kroner og prosent
Vare- og tjenestegruppe Utgift Andel av forbruksutgift i alt
Forbruksutgift i alt  395 093  100,0
     
01 Matvarer og alkoholfrie drikkevarer 46 530 11,8
011  Matvarer 42 054 10,6
0111 Brød og kornprodukter 6 845 1,7
0112 Kjøtt 9 202 2,3
0113 Fisk 2 950 0,7
0114 Melk, ost og egg 7 146 1,8
0115 Oljer og fett  965 0,2
0116 Frukt 3 697 0,9
0117 Grønnsaker, inkl poteter 4 504 1,1
0118 Sukker, sjokolade, andre sukkervarer 4 261 1,1
0119 Andre matvarer 2 485 0,6
     
012 Alkoholfrie drikkevarer 4 476 1,1
0121 Kaffe, te og kakao 1 046 0,3
0122 Mineralvann, leskedrikker og juice 3 431 0,9
     
02 Alkoholdrikker og tobakk 10 281 2,6
021 Alkoholholdige drikkevarer 6 673 1,7
0211 Brennevin 1 196 0,3
0212 Vin 2 921 0,7
0213 Øl 2 555 0,6
     
022 Tobakk 3 608 0,9
     
03 Klær og skotøy 20 866 5,3
031 Klær 17 608 4,5
0311 Tøyer 54 0,0
0312 Klesplagg 16 369 4,1
0313 Andre klesplagg, tilbehør til klær 1 008 0,3
0314 Rensing, reparasjon og leie av klær  176 0,0
     
032 Fottøy 3 258 0,8
0321 Sko og annet fottøy 3 242 0,8
0322 Reparasjon og leie av fottøy 16 0,0
     
04 Bolig, lys og brensel  123 426 31,2
041 Betalt husleie 10 040 2,5
0411 Betalt husleie, bolig 9 135 2,3
0412 Betalt husleie, fritidsbolig  905 0,2
     
042 Beregnet husleie 63 237 16,0
0421 Beregnet husleie, selveid bolig 62 835 15,9
0422 Beregnet husleie, fri bolig  401 0,1
     
043 Vedlikehold og reparasjon av bolig 26 951 6,8
0431 Produkter til reparasjon av bolig 18 163 4,6
0432 Tjenester for reparasjon av bolig 8 788 2,2
     
044 Andre tjenester knyttet til bolig 5 150 1,3
0441 Vannforsyning 1 429 0,4
0442 Avfall 1 656 0,4
0443 Avløp 1 516 0,4
0444 Tjenester ellers knyttet til bolig  550 0,1
     
045 Elektrisitet og brensel 18 048 4,6
0451 Elektrisitet 15 043 3,8
0452 Gass 61 0,0
0453 Flytende brensel  916 0,2
0454 Fast brensel 2 028 0,5
     
05 Møbler og husholdningsartikler 23 300 5,9
051 Møbler, tepper og reparasjoner 8 471 2,1
0511 Møbler, innrednings- og dekor.art. 8 010 2,0
0512 Tepper og annet gulvbelegg  461 0,1
0513 Reparasjon av møbler mv. : :
     
052 Boligtekstiler 2 062 0,5
     
053 Husholdningsapparater, inkl rep. 3 700 0,9
0531 Større husholdningsapparater 3 136 0,8
0532 Mindre elektriske husholdningsapparater  504 0,1
0533 Reparasjon av husholdningsapparater 60 0,0
     
054 Kjøkkenutstyr, glass, dekketøy 2 039 0,5
     
055 Verktøy og utstyr for hus og hage 2 531 0,6
0551 Større verktøy og utstyr, diverse tilbehør  248 0,1
0552 Mindre verktøy og utstyr 2 283 0,6
     
056 Rengjøring og ettersyn i bolig 4 498 1,1
0561 Rengjøringsmidler, andre husholdningsartikler 3 530 0,9
0562 Lønnet husarbeid  968 0,2
     
06 Helsepleie 10 059 2,5
061 Legemidler, helseartikler, briller 4 924 1,2
0611 Legemidler 3 244 0,8
0612 Andre helseartikler  315 0,1
0613 Hjelpeutstyr 1 365 0,3
     
062 Helsetjenester utenom institusjon 4 871 1,2
0621 Legetjenester mv utenom institusjon 1 410 0,4
0622 Tannlegetjenester utenom institusjon 2 932 0,7
0623 Andre helsetjenester utenom institusjon  529 0,1
     
063 Sykehustjenester  264 0,1
     
07 Transport 64 533 16,3
071 Kjøp av egne transportmidler 32 793 8,3
0711 Biler 31 055 7,9
0712 Motorsykler  971 0,2
0713 Sykler  767 0,2
     
072 Drift og vedlikehold av transportmidler 22 141 5,6
0721 Reservedeler og tilbehør 2 105 0,5
0722 Drivstoff og smøremidler 11 991 3,0
0723 Vedlikehold og reparasjon 5 319 1,3
0724 Annet, privat bruk trans.midler 2 727 0,7
     
073 Transporttjenester 9 598 2,4
0731 Passasjertransport med jernbane 1 175 0,3
0732 Passasjertransport på vei 2 493 0,6
0733 Passasjertransport med fly 2 743 0,7
0734 Passasjertransport i båt  893 0,2
0736 Andre transporttjenester 2 294 0,6
     
08 Post- og teletjenester 7 569 1,9
081 Posttjenester  365 0,1
     
082 Teleutstyr 1 013 0,3
     
083 Teletjenester 6 191 1,6
     
09 Kultur og fritid 49 343 12,5
091 Audiovisuelt utstyr 8 894 2,3
0911 Audiovisuelt utstyr 4 347 1,1
0912 Fotoutstyr, kikkerter mv. 1 075 0,3
0913 IT-utstyr 2 324 0,6
0914 Film, CD, kassetter o.l 1 125 0,3
0915 Rep.audiovisuelt, foto og IT-utstyr 23 0,0
     
092 Andre varer, kultur og fritid 5 452 1,4
0921 Større gjenstander for utendørs rekreasjon 4 684 1,2
0922 Musikkinstrumenter, større gjenst. for innendørs rekreasjon  294 0,1
0923 Rep.større gjenst. kultur og fritid  473 0,1
     
093 Annet utstyr, fritid og hage 9 310 2,4
0931 Spill, leker og hobby 1 835 0,5
0932 Utstyr til sport og camping 1 724 0,4
0933 Blomster og hage 2 999 0,8
0934 Kjæledyr 2 752 0,7
     
094 Tjenester, kultur og fritid 11 204 2,8
0941 Sport- og fritidstjenester 3 159 0,8
0942 Kulturelle tjenester, underholdning 5 378 1,4
0943 Spill og lotteri 2 667 0,7
     
095 Aviser, bøker og skrivemateriell 5 754 1,5
0951 Bøker 1 909 0,5
0952 Aviser og tidsskrifter 3 156 0,8
0953 Div. trykksaker  319 0,1
0954 Papirvarer  369 0,1
     
096 Feriereiser, pakketurer 8 730 2,2
     
10 Utdanning  860 0,2
101 Førskole og barneskole 81 0,0
     
102 Ungdomsskole og videregående  212 0,1
     
104 Universitet og høyskole  423 0,1
     
105 Annen utdanning  144 0,0
     
11 Restaurant- og hotelltjenester 13 614 3,4
111 Restauranttjenester 12 294 3,1
1111 Restauranttjenester 11 501 2,9
1112 Kantiner  794 0,2
     
112 Hotelltjenester 1 320 0,3
     
12 Andre varer og tjenester 24 712 6,3
121 Personlig pleie 8 863 2,2
1211 Hårpleie og skjønnhetspleie 3 529 0,9
1212 Art. til pers.pleie og toalettart.  131 0,0
1213 Annet utstyr og artikler til personlig pleie 5 203 1,3
     
123 Andre personlige varer 2 562 0,6
1231 Smykker og ur 1 349 0,3
1232 Andre personlige effekter 1 212 0,3
     
124 Sosiale omsorgstjenester 3 989 1,0
     
125 Forsikring 8 299 2,1
1252 Bolig- og innboforsikring 3 725 0,9
1253 Helseforsikring  278 0,1
1254 Bilforsikring, inkl. reiseforsikring 4 296 1,1
     
126 Finansielle tjenester utenom forsikring  456 0,1
     
127 Andre tjenester  544 0,1
     
     
Tallet på husholdninger 3 420  
Personer per husholdning 2,19  

Standardtegn i tabeller