Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar- juni Juni
  Juli 2010 t.o.m. juni 2011 Juli 2011 t.o.m. juni 2012 Endring i prosent       2011       2012 Endring i prosent       2011       2012 Endring i prosent
Produksjon i alt  120 850  146 178 21,0 58 407 76 440 30,9 9 357 10 458 11,8
Vannkraft  114 160  141 366 23,8 54 711 73 997 35,3 9 016 10 120 12,2
Varmekraft 5 567 3 405 -38,8 3 056 1 689 -44,7  279  265 -4,7
Vindkraft 1 123 1 407 25,2  640  753 17,8 63 72 15,1
                   
(+)Import 15 201 3 464 -77,2 9 402 1 612 -82,9  301  165 -45,3
(-)Eksport 7 360 23 574  220,3 2 345 11 591  394,2 1 305 1 979 51,7
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  128 691  126 067 -2,0 65 464 66 461 1,5 8 353 8 643 3,5
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 1 706 2 108 23,5 1 086  783 -27,9  425  316 -25,5
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 191 10 986 7,8 5 107 5 801 13,6  673  746 10,9
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  116 793  112 974 -3,3 59 271 59 877 1,0 7 256 7 581 4,5
                   
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass 5 092 6 030 18,4 2 570 3 193 24,2  297  489 64,7
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt 34 809 34 562 -0,7 17 218 17 129 -0,5 2 864 2 798 -2,3
                   
Uprioritert forbruk 1 444 1 744 20,8  770  907 17,7  161  140 -13,4
                   
Prioritert forbruk 33 365 32 818 -1,6 16 448 16 222 -1,4 2 703 2 658 -1,7
Forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp 4 083 3 791 -7,2 1 843 1 751 -5,0  314  288 -8,3
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 6 508 5 836 -10,3 3 166 2 923 -7,7  493  511 3,6
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 4 271 4 454 4,3 2 225 2 245 0,9  369  341 -7,8
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 18 503 18 737 1,3 9 214 9 302 1,0 1 527 1 519 -0,5
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 76 892 72 383 -5,9 39 482 39 555 0,2 4 095 4 294 4,9

Standardtegn i tabeller