Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar- mai Mai
  Juni 2010 t.o.m. mai 2011 Juni 2011 t.o.m. mai 2012 Endring i prosent 2011 2012 Endring i prosent 2011 2012 Endring i prosent
Produksjon i alt  118 510  145 077 22,4 49 050 65 982 34,5 8 643 11 161 29,1
Vannkraft  111 572  140 261 25,7 45 695 63 877 39,8 8 142 10 808 32,8
Varmekraft 5 818 3 418 -41,3 2 778 1 424 -48,7  430  250 -41,7
Vindkraft 1 120 1 397 24,8  577  681 18,0 71  102 43,0
                   
(+)Import 16 699 3 600 -78,4 9 101 1 447 -84,1  828  224 -72,9
(-)Eksport 6 396 22 899  258,0 1 041 9 611  823,5  432 2 004  364,0
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  128 812  125 778 -2,4 57 110 57 817 1,2 9 039 9 382 3,8
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 1 473 2 216 50,5  661  466 -29,4  250  135 -45,9
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 149 10 912 7,5 4 435 5 055 14,0  679  819 20,6
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  117 191  112 649 -3,9 52 015 52 296 0,5 8 110 8 427 3,9
                   
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass 5 262 5 837 10,9 2 274 2 704 18,9  256  446 74,1
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt. 34 846 34 595 -0,7 14 354 14 298 -0,4 2 931 2 788 -4,9
                   
Uprioritert forbruk 1 399 1 761 25,8  609  763 25,2  165  167 1,8
                   
Prioritert forbruk 33 447 32 834 -1,8 13 745 13 535 -1,5 2 767 2 621 -5,3
Forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp 4 178 3 788 -9,3 1 530 1 434 -6,2  296  245 -17,4
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 6 536 5 818 -11,0 2 673 2 413 -9,7  535  460 -14,1
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 4 247 4 483 5,6 1 855 1 905 2,7  364  346 -5,0
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 18 486 18 745 1,4 7 687 7 783 1,2 1 571 1 570 -0,1
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 77 083 72 217 -6,3 35 387 35 295 -0,3 4 922 5 193 5,5

Standardtegn i tabeller