Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-september September
  Oktober 2009 t.o.m.
september 2010
Oktober 2010 t.o.m.
september 2011
Endring
i prosent
2010 2011 Endring
i prosent
2010 2011 Endring
i prosent
Produksjon i alt  125 944  126 932 0,8 86 853 89 326 2,8 8 890 10 361 16,5
Vannkraft  119 557  120 538 0,8 81 970 84 565 3,2 8 609 9 991 16,0
Varmekraft 5 567 5 214 -6,3 4 301 3 893 -9,5  230  261 13,5
Vindkraft  820 1 180 43,9  582  867 49,0 51  109  114,1
                   
(+)Import 12 701 13 275 4,5 11 379 9 981 -12,3  729  361 -50,5
(-)Eksport 9 330 11 432 22,5 4 584 8 893 94,0  867 1 820  109,9
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  129 316  128 774 -0,4 93 648 90 414 -3,5 8 752 8 902 1,7
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 1 227 2 104 71,5  995 1 910 91,9 74  316  327,7
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 500 10 508 0,1 7 403 7 332 -1,0  695  764 9,8
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  117 588  116 163 -1,2 85 249 81 172 -4,8 7 983 7 821 -2,0
                   
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass : 5 334 : 3 930 3 860 -1,8  289  452 56,4
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt. : 33 768 : 25 104 25 215 0,4 2 862 2 788 -2,6
                   
Uprioritert forbruk : 1 519 : 1 056 1 227 16,2  124  126 1,2
                   
Prioritert forbruk : 32 250 : 24 048 23 988 -0,2 2 738 2 663 -2,8
Forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp : 3 940 : 3 228 2 792 -13,5  413  347 -15,8
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 5 319 5 554 4,4 4 152 4 076 -1,8  476  415 -12,9
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 3 893 4 296 10,4 2 975 3 288 10,5  343  373 8,8
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 18 275 18 459 1,0 13 694 13 833 1,0 1 506 1 527 1,4
                   
Forbruk i alminnelig forsyning : 77 061 : 56 214 52 097 -7,3 4 832 4 581 -5,2

Standardtegn i tabeller