Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-august August
  September 2009
t.o.m. august 2010
September 2010
t.o.m. august 2011
Endring
i prosent
2010 2011 Endring
i prosent
2010 2011 Endring
i prosent
Produksjon i alt  127 619  125 426 -1,7 77 963 78 930 1,2 7 884 10 427 32,3
Vannkraft  121 048  119 155 -1,6 73 360 74 574 1,7 7 426 10 076 35,7
Varmekraft 5 669 5 183 -8,6 4 071 3 633 -10,8  402  310 -23,0
Vindkraft  902 1 087 20,5  531  723 36,3 56 41 -26,2
                   
(+)Import 12 044 13 644 13,3 10 649 9 621 -9,7  927  140 -84,9
(-)Eksport 10 359 10 479 1,2 3 717 7 073 90,3  627 2 287  264,9
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  129 304  128 590 -0,6 84 895 81 478 -4,0 8 184 8 279 1,2
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 1 429 1 861 30,2  921 1 594 73,0  155  116 -25,2
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 574 10 436 -1,3 6 708 6 565 -2,1  624  738 18,4
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  117 300  116 293 -0,9 77 266 73 319 -5,1 7 406 7 425 0,3
                   
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass : 5 159 : 3 642 3 396 -6,7  345  450 30,2
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt : 33 842 : 22 242 22 427 0,8 2 834 2 762 -2,5
                   
Uprioritert forbruk : 1 517 :  932 1 101 18,2  132  153 15,6
                   
Prioritert forbruk : 32 325 : 21 310 21 326 0,1 2 702 2 609 -3,4
Forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp : 4 005 : 2 815 2 445 -13,2  340  242 -28,9
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 5 180 5 615 8,4 3 675 3 660 -0,4  473  408 -13,8
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 3 827 4 266 11,5 2 632 2 915 10,8  348  383 10,0
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 18 250 18 439 1,0 12 188 12 306 1,0 1 541 1 577 2,3
                   
Forbruk i alminnelig forsyning : 77 292 : 51 383 47 496 -7,6 4 226 4 213 -0,3

Standardtegn i tabeller