Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh.
  Tolvmånedersperioder Januar- Februar Februar
  Mars 2009 t.o.m.
februar 2010
Mars 2010 t.o.m.
februar 2011
Endring i prosent 2010 2011 Endring i prosent 2010 2011 Endring i prosent
Produksjon i alt  133 805  118 775 -11,2 27 453 21 769 -20,7 12 627 10 515 -16,7
Vannkraft  127 590  111 948 -12,3 26 332 20 338 -22,8 12 083 9 831 -18,6
Varmekraft 5 274 5 847 10,9  961 1 186 23,4  478  578 20,8
Vindkraft  941  980 4,2  159  245 53,5 66  106 61,2
                   
(+)Import 6 315 17 183  172,1 1 892 4 403  132,7  937 1 994  112,9
(-)Eksport 14 083 6 089 -56,8 1 214  179 -85,2  412  101 -75,6
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  126 037  129 869 3,0 28 131 25 992 -7,6 13 152 12 409 -5,6
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 1 781 1 190 -33,2  107  108 1,1 53 53 -0,8
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 601 10 304 -2,8 2 338 2 063 -11,7 1 080  987 -8,6
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  113 656  118 375 4,2 25 686 23 821 -7,3 12 019 11 369 -5,4
                   
Forbruk i utvinning av råolje og naturgass : 5 378 : 1 052 1 026 -2,5  500  527 5,4
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt : 33 954 : 5 273 5 569 5,6 2 567 2 613 1,8
                   
Uprioritert forbruk : 1 361 :  207  219 6,1  116  106 -8,5
                   
Prioritert forbruk : 32 593 : 5 066 5 350 5,6 2 451 2 507 2,3
Forbruk i produksjon av papirmasse, papir og papp : 4 437 :  620  681 9,8  332  288 -13,3
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 4 339 5 730 32,1  841  941 11,9  410  451 10,0
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 3 236 4 085 26,2  637  740 16,1  281  353 25,6
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 18 271 18 341 0,4 2 968 2 989 0,7 1 427 1 414 -0,9
                   
Forbruk i alminnelig forsyning : 79 043 : 19 361 17 225 -11,0 8 952 8 230 -8,1

Standardtegn i tabeller