Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-August August
  September 2008-
august 2009
September 2009-
august 2010
Endring
i prosent
2009 2010 Endring
i prosent
2009 2010 Endring
i prosent
Produksjon i alt  132 402  126 840 -4,2 83 135 77 184 -7,2 9 538 7 769 -18,5
Vannkraft  127 879  120 567 -5,7 79 382 72 879 -8,2 9 151 7 373 -19,4
Varmekraft 3 508 5 371 53,1 3 144 3 774 20,0  333  339 2,1
Vindkraft 1 015  902 -11,1  609  531 -12,8 54 56 3,8
                   
(+)Import 5 502 12 037  118,8 4 256 10 642  150,1  150  926  518,7
(-)Eksport 13 791 10 362 -24,9 7 991 3 720 -53,4 1 746  627 -64,1
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  124 112  128 515 3,5 79 400 84 106 5,9 7 941 8 067 1,6
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 1 589 1 432 -9,9 1 284  924 -28,1  286  156 -45,3
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 280 10 503 2,2 6 552 6 636 1,3  690  613 -11,2
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  112 244  116 581 3,9 71 565 76 546 7,0 6 965 7 298 4,8
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt. (Eksklusive treforedling). 28 960 28 264 -2,4 17 824 19 175 7,6 2 097 2 450 16,8
                   
Uprioritert forbruk 1 218 1 007 -17,3  556  680 22,2 43 88  105,3
                   
Prioritert forbruk 27 742 27 257 -1,7 17 267 18 495 7,1 2 054 2 362 15,0
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 4 645 5 180 11,5 2 843 3 675 29,3  301  473 57,4
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 3 187 3 827 20,1 1 894 2 632 38,9  230  348 51,5
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 19 910 18 250 -8,3 12 530 12 188 -2,7 1 524 1 541 1,1
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 83 283 88 317 6,0 53 741 57 371 6,8 4 868 4 848 -0,4

Standardtegn i tabeller