Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

4 Elektrisitetsbalanse. Kvartalsvis. GWh
  Sum fire siste kvartaler Sum hittil i år Sum siste kvartal
  3. kv. 2008 3. kv. 2009 Endring i prosent 3. kv. 2008 3. kv. 2009 Endring i prosent 3. kv. 2008 3. kv. 2009 Endring i prosent
Produksjon i alt  140 597  130 816 -7,0  103 694 91 843 -11,4 30 848 27 656 -10,3
Vannkraft  138 220  127 015 -8,1  102 158 88 651 -13,2 30 392 26 449 -13,0
Varmekraft 1 523 2 713 78,2  965 2 449  153,9  306  965  215,8
Vindkraft  854 1 088 27,4  572  743 29,9  150  242 61,0
                   
(+)Import 3 879 5 380 38,7 2 362 4 327 83,2  431  610 41,5
(-)Eksport 15 477 14 291 -7,7 12 886 9 886 -23,3 5 224 4 685 -10,3
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  128 999  121 904 -5,5 93 170 86 284 -7,4 26 055 23 581 -9,5
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 1 970 1 773 -10,0 1 751 1 533 -12,5  591  895 51,6
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 519 10 143 -3,6 7 629 7 153 -6,2 2 148 2 012 -6,3
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  116 510  109 988 -5,6 83 790 77 598 -7,4 23 316 20 674 -11,3
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt 34 147 28 328 -17,0 25 672 19 981 -22,2 8 581 6 316 -26,4
                   
Uprioritert forbruk 1 982 1 121 -43,4 1 368  618 -54,8  513  174 -66,1
                   
Prioritert forbruk 32 165 27 207 -15,4 24 304 19 363 -20,3 8 068 6 142 -23,9
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 5 089 4 561 -10,4 3 824 3 181 -16,8 1 249  916 -26,7
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 5 006 3 097 -38,1 3 674 2 171 -40,9 1 153  709 -38,5
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 22 069 19 549 -11,4 16 806 14 011 -16,6 5 665 4 518 -20,3
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 82 363 81 660 -0,9 58 118 57 617 -0,9 14 736 14 358 -2,6
                   
Bergverk og oljeraffinerier  674  651 -3,4  494  489 -1,0  151  159 5,7
Treforedling 6 023 5 104 -15,2 4 555 3 784 -16,9 1 437 1 228 -14,5
Transport  673  649 -3,6  507  475 -6,2  159  146 -8,7
Annet forbruk 74 993 75 256 0,4 52 562 52 868 0,6 12 989 12 825 -1,3

Standardtegn i tabeller