Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

1 Elektrisitetsbalanse. Månedlig. GWh
  Tolvmånedersperioder Januar-April April
  Mai 2007 t.o.m. April 2008 Mai 2008 t.o.m. April 2009 Endring i prosent 2008 2009 Endring i prosent 2008 2009 Endring i prosent
Produksjon i alt  142 021  138 613 -2,4       51 528       47 474 -7,9       11 300       9 341 -17,3
Vannkraft  139 573  136 040 -2,5 50 746 46 264 -8,8 11 137 8 933 -19,8
Varmekraft 1 549 1 599 3,2  452  823 82,0  110  337  207,1
Vindkraft  899  974 8,4  329  386 17,4 53 71 33,8
                   
(+)Import 3 539 4 526 27,9 1 384 2 496 80,3  413  666 61,4
(-)Eksport 16 633 16 262 -2,2 4 478 3 449 -23,0  923  761 -17,6
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  128 927  126 878 -1,6 48 433 46 520 -3,9 10 790 9 246 -14,3
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 2 059 1 998 -3,0  248  254 2,4 65 81 24,8
(-)Beregnet tap i linjenettet 10 613 10 494 -1,1 3 966 3 841 -3,1  861  746 -13,3
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  116 255  114 386 -1,6 44 220 42 426 -4,1 9 864 8 419 -14,7
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt 33 755 32 141 -4,8 11 342 9 464 -16,6 2 816 2 211 -21,5
                   
Uprioritert forbruk 2 110 1 742 -17,4  529  400 -24,4  143 85 -40,4
                   
Prioritert forbruk 31 646 30 399 -3,9 10 813 9 064 -16,2 2 673 2 126 -20,5
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 5 140 5 110 -0,6 1 722 1 627 -5,5  405  363 -10,4
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 5 131 3 875 -24,5 1 685  961 -43,0  424  224 -47,1
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 21 375 21 413 0,2 7 406 6 476 -12,6 1 844 1 539 -16,5
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 82 500 82 245 -0,3 32 878 32 962 0,3 7 048 6 208 -11,9

Standardtegn i tabeller