Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

4 Elektrisitetsbalanse. Kvartalsvis. GWh
  Sum fire siste kvartaler Sum hittil i år Sum siste kvartal
  3. kv 2007 3. kv 2008 Endring i prosent 3. kv 2007 3. kv 2008 Endring i prosent 3. kv 2007 3. kv 2008 Endring i prosent
Produksjon i alt  130 437  140 234 7,5  100 806  103 332 2,5 33 226 30 628 -7,8
Vannkraft  128 267  137 917 7,5 99 226  101 854 2,6 32 664 30 191 -7,6
Varmekraft 1 280 1 480 15,6  961  922 -4,0  379  290 -23,6
Vindkraft  890  837 -5,9  619  555 -10,3  183  147 -19,6
                   
(+) Import 7 688 3 877 -49,6 3 768 2 361 -37,3  108  432  299,5
(-) Eksport 13 864 15 415 11,2 12 729 12 824 0,7 6 937 5 163 -25,6
                   
(=) Bruttoforbruk av elektrisk kraft  124 261  128 697 3,6 91 844 92 868 1,1 26 398 25 897 -1,9
                   
(-) Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 2 375 1 942 -18,2 1 986 1 723 -13,2  787  579 -26,4
(-) Beregnet tap i linjenettet 10 041 10 488 4,4 7 543 7 598 0,7 2 299 2 129 -7,4
                   
(=) Nettoforbruk av elektrisk kraft  111 845  116 267 4,0 82 315 83 548 1,5 23 311 23 188 -0,5
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt 33 263 34 155 2,7 25 059 25 681 2,5 8 361 8 589 2,7
                   
Uprioritert forbruk 2 262 1 982 -12,4 1 701 1 368 -19,5  588  513 -12,8
                   
Prioritert forbruk 31 001 32 174 3,8 23 359 24 313 4,1 7 773 8 077 3,9
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 5 188 5 089 -1,9 3 906 3 824 -2,1 1 321 1 249 -5,4
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 4 731 5 006 5,8 3 691 3 674 -0,5 1 252 1 153 -7,9
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 21 081 22 078 4,7 15 761 16 815 6,7 5 201 5 674 9,1
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 78 583 82 112 4,5 57 256 57 867 1,1 14 950 14 599 -2,3
                   
Bergverk og oljeraffinerier  682  674 -1,2  502  494 -1,6  158  151 -4,4
Treforedling 5 986 6 023 0,6 4 470 4 555 1,9 1 508 1 437 -4,7
Transport  617  659 6,8  470  493 4,9  146  155 5,9
Annet forbruk 71 298 74 756 4,9 51 815 52 325 1,0 13 139 12 856 -2,1

Standardtegn i tabeller