Statistisk sentralbyrå

Elektrisitetsstatistikk, månedlig

3 Elektrisitetsbalanse. Kvartalsvis. GWh
  Sum fire siste kvartaler Sum hittil i år Sum siste kvartal
  2.kv 2007       2.kv 2008 Endring i prosent 2.kv 2007       2.kv 2008 Endring i prosent 2.kv 2007       2.kv 2008 Endring i prosent
Produksjon i alt  121 529  142 859 17,6 67 580 72 730 7,6 30 572 32 559 6,5
Vannkraft  119 513  140 403 17,5 66 562 71 676 7,7 30 109 32 113 6,7
Varmekraft 1 198 1 570 31,0  582  632 8,7  262  301 14,8
Vindkraft  817  886 8,4  436  421 -3,3  201  146 -27,4
                   
(+)Import 9 267 3 553 -61,7 3 659 1 928 -47,3 1 321  957 -27,6
(-)Eksport 9 472 17 188 81,5 5 793 7 661 32,2 3 432 4 105 19,6
                   
(=)Bruttoforbruk av elektrisk kraft  121 324  129 223 6,5 65 447 66 998 2,4 28 461 29 410 3,3
                   
(-)Pumpekraftforbruk og annet eget forbruk 1 801 2 149 19,3 1 199 1 143 -4,6  986  963 -2,3
(-)Beregnet tap i linjenettet 9 516 10 660 12,0 5 244 5 471 4,3 2 256 2 371 5,1
                   
(=)Nettoforbruk av elektrisk kraft  110 006  116 414 5,8 59 004 60 383 2,3 25 220 26 077 3,4
                   
Forbruk i kraftintensiv industri i alt 32 995 33 927 2,8 16 698 17 092 2,4 8 387 8 565 2,1
                   
Uprioritert forbruk 1 969 2 057 4,5 1 113  855 -23,1  554  469 -15,3
                   
Prioritert forbruk 31 026 31 870 2,7 15 585 16 236 4,2 7 833 8 096 3,4
Forbruk i produksjon av kjemiske råvarer 5 104 5 161 1,1 2 585 2 575 -0,4 1 270 1 259 -0,9
Forbruk i produksjon av jern, stål og ferro 4 491 5 105 13,7 2 440 2 521 3,3 1 294 1 259 -2,7
Forbruk i produksjon av aluminium og andre metaller 21 431 21 604 0,8 10 560 11 140 5,5 5 270 5 578 5,9
                   
Forbruk i alminnelig forsyning 77 011 82 487 7,1 42 306 43 291 2,3 16 833 17 511 4,0
                   
Bergverk og oljeraffinerier  686  681 -0,7  344  343 -0,3  167  167 0,4
Treforedling 6 064 6 093 0,5 2 962 3 118 5,3 1 552 1 642 5,8
Transport  604  641 6,2  323  329 1,8  152  157 3,2
Annet forbruk 69 657 75 071 7,8 38 676 39 501 2,1 14 961 15 544 3,9

Standardtegn i tabeller