Statistisk sentralbyrå


Elektrisitetsstatistikk

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Førebelse tal
  Tolvmånadersperiodar Januar-juli Juli
  August 2000 t.o.m. juli 2001 August 2001 t.o.m. juli 2002 Endring i prosent 2001 2002 Endring i prosent 2001 2002
Østfold 5 180 4 923 -4,9 2 894 2 825 -2,4 526 424
Akershus 1076 1055 -2,0 597 605 1,3 108 109
Oslo 70 72 2,8 30 40 31,0 6 6
Hedmark 2 548 2 384 -6,4 1384 1342 -3,1 225 221
Oppland 7 289 6 514 -10,6 4 097 3 729 -9,0 629 586
Buskerud 11 493 10 626 -7,5 6 583 5 975 -9,2 755 654
Vestfold 18 16 -7,1 11 9 -18,1 - -
Telemark 15 653 14 065 -10,1 8 597 8 185 -4,8 673  957
Aust-Agder 5 689 4 302 -24,4 3 308 2 461 -25,6 167 231
Vest-Agder 10 164 9 370 -7,8 5 211 5 715 9,7 298 644
Rogaland 10 401 10 457 0,5 5 836 6 293 7,8 330 559
Hordaland 14 837 15 421 3,9 7 471 9 353 25,2  653 1 347
Sogn og Fjordane 13 962 14 316 2,5 7 309 8 409 15,1 1 035 1 132
Møre og Romsdal 4 708 5 255 11,6 2 442 3 364 37,8 210 464
Sør-Trøndelag 3 851 5 004 29,9 2 140 3 134 46,5 258 264
Nord-Trøndelag 2 794 3 122 11,8 1 384 1 889 36,5 132 201
Nordland 15 515 15 435 -0,5 8 473 9 006 6,3 646 1 032
Troms 2 867 2 728 -4,8 1 600 1 779 11,2 108 141
Finnmark 1 462 1 555 6,3 865 868 0,4 149 139
Svalbard 47 49 3,0 28 28 2,2 3 3
                 
Total produksjon  129 625  126 671 -2,3 70 259 75 010 6,8 6 912 9 112
Vasskraft  128 779  125 758 -2,3 69 711 74 488 6,9 6 825 9 054
Varmekraft 820 876 6,9 533 499 -6,4 85 56
Vindkraft 27 37 40,3 15 23 57,6 2 3
+ Import 8 119 6 465 -20,4 7 437 3142 -57,8 992 35
- Eksport 12 000 13 174 9,8 2 809 8 820 214,0 298 2 282
                 
= Brutto forbruk innanlands  125 744  119 962 -4,6 74 887 69 331 -7,4 7 606 6 865
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 33 272 31 334 -5,8 19 388 18 014 -7,1 2 637 2 417
Prod. av kjemiske råvarer 7 318 6 731 -8,0 4 352 3 903 -10,3 521 488
Prod. av jarn, stål og ferrolegeringar 6 945 5 975 -14,0 3 914 3 436 -12,2 471 463
Prod. av aluminium og anna metall 19 009 18 628 -2,0 11 123 10 674 -4,0 1 646 1 465
1  Målt hjå mottakaren.
2  Unnateke tilfeldig kraft til elektrokjeler.

Standardtegn i tabeller