Statistisk sentralbyrå


Elektrisitetsstatistikk

1   Produksjon, import, eksport og forbruk av elektrisk kraft. GWh. Førebelse tal
  Tolvmånaderperiodar Januar-april April
  Mai 2000 t.o.m. april 2001 Mai 2001 t.o.m. april 2002 Endring i prosent 2001 2002 Endring i prosent 2001 2002
Østfold 5 148 5 029 -2,3 1 317 1 354 2,8  343  431
Akershus 1 063 1 057 -0,6  270  280 3,7 67 95
Oslo 74 64 -13,8 22 23 4,7 5 4
Hedmark 2 677 2 386 -10,9  788  747 -5,1  116  186
Oppland 6 995 6 634 -5,2 2 366 2 118 -10,5  381  390
Buskerud 11 473 10 754 -6,3 4 145 3 666 -11,6  881  814
Vestfold 16 17 3,1 7 6 -21,1 2 1
Telemark 15 773 13 677 -13,3 5 876 5 076 -13,6 1 230 1 028
Aust-Agder 5 774 4 290 -25,7 2 610 1 750 -32,9  565  265
Vest-Agder 11 322 8 386 -25,9 4 000 3 520 -12,0  782  728
Rogaland 11 567 9 502 -17,9 4 609 4 111 -10,8  881  813
Hordaland 17 586 13 820 -21,4 5 439 5 719 5,2  981 1 230
Sogn og Fjordane 15 400 13 519 -12,2 4 718 5 022 6,4  827  961
Møre og Romsdal 5 562 4 645 -16,5 1 635 1 948 19,1  334  419
Sør-Trøndelag 4 318 4 857 12,5 1 311 2 158 64,6  252  443
Nord-Trøndelag 3 171 2 962 -6,6  990 1 335 34,9  178  299
Nordland 16 683 14 807 -11,2 6 070 5 975 -1,6 1 144 1 236
Troms 3 186 2 592 -18,6 1 198 1 240 3,6  250  283
Finnmark 1 523 1 580 3,7  403  433 7,2 81 94
Svalbard 48 49 2,3 17 18 2,8 4 4
                 
Total produksjon  139 362  120 627 -13,4 47 792 46 499 -2,7 9 304 9 724
Vasskraft  138 594  119 674 -13,7 47 480 46 173 -2,8 9 226 9 642
Varmekraft  742  917 23,7  303  310 2,3 77 78
Vindkraft 27 35 33,3 9 15 77,0 2 3
+ Import 4 926 9 246 87,7 4 145 2 631 -36,5 1 590  753
- Eksport 17 789 8 688 -51,2 1 915 3 442 79,7  191  540
                 
= Brutto forbruk innanlands  126 499  121 184 -4,2 50 022 45 688 -8,7 10 704 9 936
                 
Forbruk1 i kraftintensiv industri2 33 283 31 854 -4,3 11 265 10 411 -7,6 2 769 2 568
Prod. av kjemiske råvarer 7 139 6 943 -2,7 2 532 2 296 -9,3  631  535
Prod. av jarn, stål og ferrolegeringar 7 325 5 922 -19,2 2 473 1 944 -21,4  585  511
Prod. av aluminium og anna metall 18 819 18 989 0,9 6 260 6 172 -1,4 1 552 1 523
1  Målt hjå mottakaren.
2  Unnateke tilfeldig kraft til elektrokjelar.

Standardtegn i tabeller