Statistisk sentralbyrå

Eiendomsskattestatistikk, kommuner

1 Eiendomsskatt, omfanget, bruken og inntektene. Antall, prosent, promille, kroner og 1 000 kroner
  2007 2008 2009 2010 Prosentvis endring
          2007-2008 2008-2009 2009-2010
Omfanget og bruken              
Antall kommuner med eiendomsskatt  272  291  299  309 7,0 2,7 3,3
Antall kommuner med eiendomsskatt kun på verk og bruk  137  146  133  129 6,6 -8,9 -3,0
Antall kommuner med eiendomsskatt både på verk og bruk og områder utbygd på byvis 80 66 54 35 -17,5 -18,2 -35,2
Antall kommuner med eiendomsskatt i hele kommunen 55 79  112  145 43,6 41,8 29,5
Gjennomsnittlig generell skattesats, alle kommuner med eiendomsskatt. Promille 6,1 6,0 5,9 5,8 -2,0 -1,3 -1,7
Antall kommuner med differensiert skattesats 22 29 41 55 31,8 41,4 34,1
Antall kommuner med bunnfradrag1 60 60 75 84 0,0 25,0 12,0
Antall kommuner med fritak for nye boliger2 68 70 75 76 2,9 7,1 1,3
Gjennomsnittlig eiendomsskatt på en enebolig på 120 kvm beliggende nært kommunesenteret. Kroner 1 990 2 194 2 336 2 633 10,2 6,5 12,7
               
Inntektene              
Eiendomsskatt, totalt. 1 000 kroner3 5 570 781 6 119 023 6 494 498 7 107 304 9,8 6,1 9,4
Eiendomsskatt fra annen eiendom. 1000 kroner4 3 422 085 3 679 596 3 793 407 4 083 671 7,5 3,1 7,7
Eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer. 1 000 kroner5 2 148 696 2 439 427 2 701 091 3 023 633 13,5 10,7 11,9
Andelen av eiendomskatt fra annen eiendom. Prosent4 61,4 60,1 58,4 57,5 -2,2 -2,8 -1,6
Andelen av eiendomsskatt fra boliger og fritidseiendommer. Prosent5 38,6 39,9 41,6 42,5 3,5 4,2 2,3
Eiendomsskatt i prosent av brutto driftsinntekter 2,3 2,3 2,3 2,4 0,0 0,0 2,7
1  Flere kommuner har ikke svart på om de har et bunnfradrag på boliger og fritidseiendommer i 2007.
2  Flere kommuner har ikke svart om de har fritak for ny boliger i 2007.
3  Flere kommuner har ikke fordelt eiendomsskatten på artene 874 og 875 i 2007 og 2008, alt er ført på 874 "verk og bruk".
4  Eiendomsskatt, annen eiendom: Fra og med 2009 er innholdet og navnet på art 874 blitt endret fra Eiendomsskatt verk og bruk til Eiendomsskatt annen eiendom. Innholdet har blitt endret slik at arten nå også inneholder eiendomsskatten fra næringseiendommer og annen fast eiendom i tillegg til verk og bruk. Endringen fører til et tidsseriebrudd for denne variabelen mellom 2008 og 2009. Tidsseriebruddet gjelder ikke for eiendomsskatt totalt.
5  Eiendomsskatt, boliger og fritidseiendommer: Fra og med 2009 er innholdet og navnet på art 875 endret fra Eiendomsskatt annen fast eiendom til Eiendomsskatt boliger og fritidseiendommer. Innholdet i arten er endret ved at næringseiendommer og annen fast eiendom er flyttet til art 874 annen eiendom. Art 875 skal nå kun inneholde eiendomsskatten fra boliger og fritidseiendommer. Endringen fører til et tidsseriebrudd for denne variabelen mellom 2008 og 2009. Tidsseriebruddet gjelder ikke for eiendomsskatt totalt.

Standardtegn i tabeller