Statistisk sentralbyrå

Bøndenes inntekt og formue

6 Brukere etter næringsinntekt fra jordbruk i prosent av bruttoinntekt, etter driftsform. 2009
  Brukere i alt Etter næringsinntekt fra jordbruk i prosent av bruttoinntekt
  0 prosent 1-9 prosent 10-49 prosent 50-89 prosent 90- prosent
    Prosent
I alt 44 487 28 14 26 17 14
             
Driftsform            
Korn og oljevekster 7 988 43 22 26 6 3
Øvrige jordbruksvekster 6 240 38 17 23 13 9
Hagebruksvekster 1 415 28 12 25 18 18
Storfe mjølkeproduksjon 8 709 6 3 21 35 35
Storfe kjøttproduksjon 3 805 31 14 33 15 8
Storfe mjølk- og kjøttproduksjon i kombinasjon  450 7 2 18 34 39
Sau 8 346 31 19 34 11 6
Øvrige grovfôretende dyr 2 242 32 13 25 16 13
Svin og fjørfe 1 583 13 8 24 27 29
Blandet planteproduksjon  494 25 10 25 21 19
Blandet husdyrproduksjon  698 15 6 20 27 33
Plante- og husdyrproduksjon i kombinasjon 2 517 34 11 25 18 12

Standardtegn i tabeller