Statistisk sentralbyrå

Bøndenes inntekt og formue

2 Næringsinntekt fra jordbruk for brukere, etter driftsform. 2009
  Næringsinntekt fra jordbruk Brukere etter næringsinntekt fra jordbruk
  I alt Per bruker Brukere i alt Uten positiv inntekt 1-49 999 kroner 50 000-99 999 kroner 100 000-249 999 kroner 250 000-399 999 kroner 400 000- kroner
  Mill. kr Kroner Prosent
I alt 6 063  136 300 44 487 28 16 15 20 13 8
                   
Driftsform                  
Korn og oljevekster  493 61 700 7 988 43 22 18 11 4 2
Øvrige jordbruksvekster  696  111 600 6 240 38 18 12 14 11 7
Hagebruksvekster  273  192 600 1 415 28 15 12 17 13 15
Storfe mjølkeproduksjon 2 089  239 800 8 709 6 5 10 34 31 14
Storfe kjøttproduksjon  385  101 100 3 805 31 18 19 20 8 4
Storfe mjølk- og kjøttproduksjon i kombinasjon  129  287 100  450 7 4 8 24 32 26
Sau  615 73 700 8 346 31 24 21 18 5 2
Øvrige grovfôretende dyr  259  115 600 2 242 32 17 13 21 13 5
Svin og fjørfe  472  298 300 1 583 13 8 10 20 19 30
Blandet planteproduksjon  106  214 600  494 25 12 12 19 12 20
Blandet husdyrproduksjon  195  279 200  698 15 8 8 20 20 29
Plante- og husdyrproduksjon i kombinasjon  351  139 400 2 517 34 15 12 16 12 11

Standardtegn i tabeller