Statistisk sentralbyrå

Bøndenes inntekt og formue

6 Brukere etter næringsinntekt fra jordbruk i prosent av bruttoinntekt, etter driftsform. 2008
  Brukere i alt Etter næringsinntekt fra jordbruk i prosent av bruttoinntekt
  0 prosent 1-9 prosent 10-49 prosent 50-89 prosent 90- prosent
    Prosent
I alt 45 507 25 15 29 19 13
             
Driftsform            
Korn og oljevekster 8 400 30 25 35 8 2
Øvrige jordbruksvekster 6 014 34 17 24 15 9
Hagebruksvekster 1 436 25 12 27 20 16
Storfe mjølkeproduksjon 9 323 6 3 22 39 30
Storfe kjøttproduksjon 3 733 29 15 36 15 6
Storfe mjølk- og kjøttproduksjon i kombinasjon  459 5 3 22 36 34
Sau 8 476 29 20 34 11 6
Øvrige grovfôretende dyr 2 500 36 12 25 16 11
Svin og fjørfe 1 601 11 7 25 30 26
Blandet planteproduksjon  491 19 11 30 26 14
Blandet husdyrproduksjon  697 12 5 20 33 31
Plante- og husdyrproduksjon i kombinasjon 2 377 34 11 25 19 11

Standardtegn i tabeller