Statistisk sentralbyrå

Bøndenes inntekt og formue

2 Næringsinntekt fra jordbruk for brukere, etter driftsform. 2008
  Næringsinntekt fra jordbruk Brukere, etter næringsinntekt fra jordbruk
  I alt Per bruker Brukere i alt Uten positiv inntekt 1-49 999 kroner 50 000-99 999 kroner 100 000-249 999 kroner 250 000-399 999 kroner 400 000- kroner
  Mill. kr Kroner Prosent
I alt 6 708  147 400 45 507 25 17 15 21 13 9
                   
Driftsform                  
Korn og oljevekster  708 84 200 8 400 30 24 21 16 5 4
Øvrige jordbruksvekster  764  127 000 6 014 34 18 12 16 11 9
Hagebruksvekster  296  206 300 1 436 25 15 13 19 12 17
Storfe mjølkeproduksjon 2 253  241 600 9 323 6 5 9 34 31 15
Storfe kjøttproduksjon  378  101 300 3 733 29 19 19 22 8 4
Storfe mjølk- og kjøttproduksjon i kombinasjon  142  308 600  459 5 3 9 26 28 30
Sau  622 73 400 8 476 29 25 21 18 5 2
Øvrige grovfôretende dyr  264  105 700 2 500 36 16 13 18 12 5
Svin og fjørfe  543  339 400 1 601 11 8 8 18 20 35
Blandet planteproduksjon  124  252 400  491 19 13 11 20 16 21
Blandet husdyrproduksjon  221  317 400  697 12 7 7 19 22 34
Plante- og husdyrproduksjon i kombinasjon  394  165 600 2 377 34 13 12 16 11 14

Standardtegn i tabeller