Statistisk sentralbyrå

Bøndenes inntekt og formue

6 Brukere etter næringsinntekt fra jordbruk i prosent av bruttoinntekt, etter driftsform. 2007
  Brukere i alt Etter næringsinntekt fra jordbruk i prosent av bruttoinntekt
  0 prosent 1-9 prosent 10-49 prosent 50-89 prosent 90- prosent
    Prosent
I alt 46 672 25 15 27 19 15
Driftsform            
Korn og oljevekster 8 526 34 26 30 7 3
Øvrige jordbruksvekster 5 644 35 17 24 16 10
Hagebruksvekster 1 465 26 13 24 21 17
Storfe mjølkeproduksjon 10 363 6 3 22 35 33
Storfe kjøttproduksjon 3 768 31 16 33 14 7
Storfe mjølk- og kjøttproduksjon i kombinasjon  578 6 4 21 34 35
Sau 8 615 31 20 32 11 6
Øvrige grovfôretende dyr 2 569 36 13 23 15 13
Svin og fjørfe 1 615 12 6 25 26 30
Blandet planteproduksjon  516 22 10 31 22 16
Blandet husdyrproduksjon  778 14 6 19 33 28
Plante- og husdyrproduksjon i kombinasjon 2 235 28 12 26 21 14

Standardtegn i tabeller