Statistisk sentralbyrå

2 Næringsinntekt fra jordbruk for brukere, etter driftsform. 2007
  Næringsinntekt fra jordbruk Brukere etter næringsinntekt fra jordbruk
  I alt Per bruker Brukere i alt Uten positiv inntekt 1-49 999 kroner 50 000-99 999 kroner 100 000-249 999 kroner 250 000-399 999 kroner 400 000- kroner
  Mill. kr Kroner   Prosent
I alt 6 362  136 300 46 672 25 21 12 22 13 8
Driftsform                  
Korn og oljevekster  584 68 400 8 526 34 32 14 13 4 2
Øvrige jordbruksvekster  664  117 700 5 644 35 21 10 17 11 7
Hagebruksvekster  275  187 400 1 465 26 17 12 20 12 14
Storfe mjølkeproduksjon 2 340  225 800 10 363 6 6 9 38 30 11
Storfe kjøttproduksjon  330 87 500 3 768 31 25 16 19 7 3
Storfe mjølk- og kjøttproduksjon i kombinasjon  149  257 900  578 6 6 9 28 32 19
Sau  551 64 000 8 615 31 32 17 16 4 1
Øvrige grovfôretende dyr  255 99 200 2 569 36 20 10 20 11 4
Svin og fjørfe  516  319 600 1 615 12 9 7 21 19 32
Blandet planteproduksjon  106  205 900  516 22 17 10 21 13 18
Blandet husdyrproduksjon  220  283 100  778 14 8 7 20 22 28
Plante- og husdyrproduksjon i kombinasjon  372  166 400 2 235 28 17 10 19 13 13

Standardtegn i tabeller