Statistisk sentralbyrå

Bedrifter

3 Bedrifter, etter næring og region1. 1. januar 2012
Næringshovedområde Bedrifter i alt Oslo/Akershus Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst
I alt  487 138  118 607 67 356 44 374 94 544 94 369 67 888
A - Jordbruk, skogbruk og fiske 65 889 3 551 13 372 8 391 11 762 13 780 15 033
B - Bergverksdrift og utvinning 1 286  163  196  141  212  442  132
C -Industri 19 695 3 179 3 208 1 762 4 527 4 008 3 011
D - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 1 468  141  288  197  283  385  174
E - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 1 794  220  315  246  401  309  303
F - Bygge- og anleggsvirksomhet 55 485 11 782 7 130 4 397 12 911 10 947 8 318
G - Varehandel, reparasjon av motorvogner 68 234 17 838 8 729 5 739 14 277 12 472 9 179
H - Transport og lagring 24 458 6 823 2 998 2 305 4 094 5 185 3 053
I - Ovrnattings- og serveringsvirksomhet 12 891 3 224 1 716 1 386 2 466 2 408 1 691
J - Informasjon og kommunikasjon 18 155 7 950 1 885 1 104 2 797 2 851 1 568
K - Finansierings- og forsikringsvirksomhet1 3 417 1 160  438  292  569  656  302
L - Omsetning og drift av fast eiendom 44 352 10 175 6 136 3 699 9 318 9 463 5 561
M - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 47 427 17 852 5 253 2 903 8 237 8 714 4 468
N - Forretningsmessig tjenesteyting 21 115 6 819 2 401 1 671 4 047 3 692 2 485
O - Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 5 487  721 1 000 1 005 1 040  946  775
P - Undervisning 13 565 3 781 1 747 1 329 2 459 2 727 1 522
Q - Helse- og sosialtjenester 44 781 11 002 5 992 4 737 8 548 8 663 5 839
R - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 19 062 7 155 2 220 1 446 2 943 3 316 1 982
S - Annen tjenesteyting 17 349 4 639 2 179 1 538 3 470 3 142 2 381
T - Lønnet arbeid i private husholdninger 40 13 1 2 7 8 9
U - Internasjonale organisasjoner og organer 11 10 - - - 1 -
Uoppgitt 1 177  409  152 84  176  254  102
1  Nedgangen innen næring K i i forhold til 2011 skyldes en ny kodepraksis i Enhetsregisteret som medfører at mange foretak foreløpig blir registrert med uoppgitt næring.

Standardtegn i tabeller