Statistisk sentralbyrå

Bedrifter

1 Bedrifter, etter ansattegrupper og næring. 1. januar 2012
Næringshovedområde Bedrifter i alt Uten ansatte 1-4 ansatte 5-9 ansatte 10-19 ansatte 20-49 ansatte 50-99 ansatte 100-249 ansatte 250 ansatte og over
I alt  487 138  291 309  105 174 38 951 26 325 17 443 5 007 2 286  643
A - Jordbruk, skogbruk og fiske 65 889 57 639 7 031  727  336  128 19 8 1
B - Bergverksdrift og utvinning 1 286  600  272  120  102 81 40 34 37
C -Industri 19 695 9 126 4 587 2 088 1 639 1 313  519  321  102
D - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 1 468  711  276  129  153  128 50 18 3
E - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 1 794  737  406  241  211  161 29 8 1
F - Bygge- og anleggsvirksomhet 55 485 33 817 12 547 4 316 2 744 1 557  355  112 37
G - Varehandel, reparasjon av motorvogner 68 234 24 594 20 929 12 476 6 983 2 691  402  142 17
H - Transport og lagring 24 458 13 193 7 268 1 845  974  707  255  153 63
I - Ovrnattings- og serveringsvirksomhet 12 891 4 902 3 604 1 928 1 486  770  151 44 6
J - Informasjon og kommunikasjon 18 155 11 880 3 870  964  648  492  184 80 37
K - Finansierings- og forsikringsvirksomhet1 3 417  862 1 144  602  385  264 81 55 24
L - Omsetning og drift av fast eiendom 44 352 36 468 6 741  798  241 81 19 3 1
M - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 47 427 30 455 12 285 2 373 1 330  682  185 89 28
N - Forretningsmessig tjenesteyting 21 115 13 008 4 405 1 318  949  820  356  203 56
O - Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 5 487  428 1 616 1 132  947  805  297  190 72
P - Undervisning 13 565 6 950 1 668  870 1 072 1 924  833  206 42
Q - Helse- og sosialtjenester 44 781 19 939 8 880 4 715 5 092 4 348 1 123  573  111
R - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 19 062 15 520 2 074  663  444  273 61 25 2
S - Annen tjenesteyting 17 349 9 600 5 249 1 623  586  218 48 22 3
T - Lønnet arbeid i private husholdninger 40 33 6 1 - - - - -
U - Internasjonale organisasjoner og organer 11 2 4 4 1 - - - -
Uoppgitt 1 177  845  312 18 2 - - - -
1  Nedgangen innen næring K i i forhold til 2011 skyldes en ny kodepraksis i Enhetsregisteret som medfører at mange foretak foreløpig blir registrert med uoppgitt næring.

Standardtegn i tabeller