Statistisk sentralbyrå

Bedrifter

1 Bedrifter etter ansattegrupper og næring. 1. januar 2011
Næringshovedområde Bedrifter i alt Uten ansatte 1-4 ansatte 5-9 ansatte 10-19 ansatte 20-49 ansatte 50-99 ansatte 100-249 ansatte 250 ansatte og over
I alt  485 907  291 112  104 160 39 265 26 250 17 267 5 007 2 223  623
A - Jordbruk, skogbruk og fiske 66 887 58 716 6 998  733  304  114 16 6 -
B - Bergverksdrift og utvinning 1 275  604  267  119  104 74 41 28 38
C -Industri 20 330 9 559 4 650 2 159 1 673 1 366  505  318  100
D - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 1 434  676  266  133  157  140 42 16 4
E - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 1 798  742  415  245  208  156 24 7 1
F - Bygge- og anleggsvirksomhet 54 703 33 694 12 160 4 209 2 699 1 491  313  106 31
G - Varehandel, reparasjon av motorvogner 69 145 25 089 21 091 12 578 7 136 2 690  406  134 21
H - Transport og lagring 24 503 13 011 7 402 1 910  986  718  258  149 69
I - Ovrnattings- og serveringsvirksomhet 12 728 4 922 3 413 1 952 1 433  791  168 43 6
J - Informasjon og kommunikasjon 18 527 12 390 3 749  970  654  474  176 80 34
K - Finansierings- og forsikringsvirksomhet 4 235 1 333 1 460  649  368  265 85 54 21
L - Omsetning og drift av fast eiendom 43 432 35 733 6 502  843  261 71 19 2 1
M - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 47 273 30 623 11 977 2 421 1 296  658  183 91 24
N - Forretningsmessig tjenesteyting 21 016 13 128 4 270 1 322  963  756  348  179 50
O - Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 5 542  441 1 630 1 144  941  829  307  181 69
P - Undervisning 13 213 6 602 1 670  884 1 053 1 896  854  212 42
Q - Helse- og sosialtjenester 43 856 19 092 8 960 4 716 4 989 4 274 1 150  568  107
R - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 18 683 15 160 2 076  645  435  272 63 29 3
S - Annen tjenesteyting 17 083 9 405 5 179 1 623  578  228 48 20 2
T - Lønnet arbeid i private husholdninger 45 39 5 1 - - - - -
U - Internasjonale organisasjoner og organer 12 1 5 5 1 - - - -
Uoppgitt  187  152 15 4 11 4 1 - -

Standardtegn i tabeller