Statistisk sentralbyrå

Bedrifter

1 Bedrifter, etter ansattegrupper og næring. 1. januar 2010
Næringshovedområde Bedrifter i alt Uten ansatte 1-4 ansatte 5-9 ansatte 10-19 ansatte 20-49 ansatte 50-99 ansatte 100-249 ansatte 250 ansatte og over
I alt  481 720  289 289  102 180 39 259 26 113 17 025 4 952 2 266  636
A - Jordbruk, skogbruk og fiske 67 451 59 295 6 948  761  310  114 17 6 -
B - Bergverksdrift og utvinning 1 276  617  255  130  108 87 29 27 23
C -Industri 20 940 9 863 4 717 2 258 1 706 1 390  555  332  119
D - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 1 455  693  274  134  161  135 39 15 4
E - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 1 789  754  412  238  201  152 26 6 -
F - Bygge- og anleggsvirksomhet 55 014 34 439 11 820 4 178 2 677 1 440  318  112 30
G - Varehandel, reparasjon av motorvogner 69 511 25 396 21 156 12 651 7 049 2 683  425  126 25
H - Transport og lagring 25 095 13 932 7 067 1 881  993  745  261  151 65
I - Ovrnattings- og serveringsvirksomhet 12 347 5 024 3 003 1 838 1 435  831  154 57 5
J - Informasjon og kommunikasjon 18 292 12 256 3 708  924  663  457  170 81 33
K - Finansierings- og forsikringsvirksomhet 4 383 1 590 1 327  649  369  283 89 56 20
L - Omsetning og drift av fast eiendom 43 410 35 926 6 324  806  255 78 18 3 -
M - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 46 066 29 773 11 678 2 372 1 309  651  172 83 28
N - Forretningsmessig tjenesteyting 20 870 12 955 4 230 1 358  953  796  328  192 58
O - Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 5 767  615 1 625 1 181  959  814  310  189 74
P - Undervisning 12 632 6 046 1 616  918 1 079 1 919  819  198 37
Q - Helse- og sosialtjenester 42 224 17 858 8 972 4 726 4 863 3 993 1 118  584  110
R - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 16 188 12 874 1 905  644  435  240 60 27 3
S - Annen tjenesteyting 16 764 9 174 5 115 1 605  586  217 44 21 2
T - Lønnet arbeid i private husholdninger 72 53 16 2 1 - - - -
U - Internasjonale organisasjoner og organer 11 - 5 5 1 - - - -
Uoppgitt  163  156 7 - - - - - -

Standardtegn i tabeller