Statistisk sentralbyrå

Bedrifter

1 Bedrifter, etter ansattegrupper og næring. 1. januar 2009
Næringshovedområde Bedrifter i alt Uten ansatte 1-4 ansatte 5-9 ansatte 10-19 ansatte 20-49 ansatte 50-99 ansatte 100-249 ansatte 250 ansatte og over
I alt  467 330  276 734  100 814 38 897 26 030 16 891 4 981 2 312  671
A - Jordbruk, skogbruk og fiske 67 972 59 910 6 877  754  292  122 14 3 -
B - Bergverksdrift og utvinning 1 271  602  261  128  116 76 42 24 22
C -Industri 20 296 9 060 4 728 2 249 1 738 1 458  573  360  130
D - Elektrisitets-, gass-, damp- og varmtvannsforsyning 1 441  682  269  140  150  143 38 17 2
E - Vannforsyning, avløps- og renovasjonsvirksomhet 1 645  661  405  221  184  136 32 6 -
F - Bygge- og anleggsvirksomhet 52 669 32 643 11 366 4 025 2 643 1 499  349  111 33
G - Varehandel, reparasjon av motorvogner 67 973 23 988 21 123 12 522 6 987 2 734  448  146 25
H - Transport og lagring 24 575 13 505 6 890 1 892 1 068  728  268  155 69
I - Overnattings- og serveringsvirksomhet 12 222 4 567 3 222 1 848 1 501  851  164 61 8
J - Informasjon og kommunikasjon 16 734 10 718 3 662  968  650  444  174 85 33
K - Finansierings- og forsikringsvirksomhet 4 517 1 759 1 293  640  396  271 89 47 22
L - Omsetning og drift av fast eiendom 43 888 36 738 6 002  811  247 70 17 3 -
M - Faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting 42 071 26 217 11 324 2 310 1 305  636  162 94 23
N - Forretningsmessig tjenesteyting 19 367 11 523 4 148 1 365  958  775  324  199 75
O - Offentlig administrasjon og forsvar, og trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning 5 776  559 1 643 1 210  988  833  282  192 69
P - Undervisning 12 420 5 788 1 653  945 1 098 1 908  790  201 37
Q - Helse- og sosialtjenester 41 000 17 138 8 978 4 649 4 714 3 717 1 121  565  118
R - Kulturell virksomhet, underholdning og fritidsaktiviteter 15 231 12 036 1 871  602  396  257 46 20 3
S - Annen tjenesteyting 15 773 8 301 5 007 1 593  580  227 44 19 2
T - Lønnet arbeid i private husholdninger 69 49 19 - 1 - - - -
U - Internasjonale organisasjoner og organer 11 1 5 3 2 - - - -
Uoppgitt  409  289 68 22 16 6 4 4 -

Standardtegn i tabeller