Statistisk sentralbyrå

Statlig regionalt barne- og familievern

4   Grunnlagsdata for statlig regionalt familievern. Tall for 20061
  20062
  Sum alle regioner Region Nord Region Midt-Norge Region Vest Region Sør Region Øst
Folkemengde i alt 4 681 134  462 237  653 290  967 471  906 090    1 692 046
Brutto driftsutgifter til familievern3  279 430 37 322 37 851 50 936 51 228  102 093
Korrigerte brutto driftsutgifter for de offentlig eide familievernkontorene  155 541 27 965 12 824 19 646 17 732 77 374
Lønnsutgifter til offentlige eide familievernkontorer  113 153 20 655 8 907 14 225 12 948 56 418
             
Familievernsaker 27 896 3 458 3 798 4 410 5 779 10 451
Familievernsaker for de offentlig eide familievernkontorene 15 113 2 535 1 157 1 532 1 924 7 965
Gjennomsnittlig ventetid i dager per sak i familievernet 26,2 19,6 31,3 33,4 23,9 24,8
Gjennomsnittlig behandlingstid i dager per sak i familievernet  114,6 85,3  146,8  128,9  110,3  111,4
Gjennomsnittlig antall behandlingssamtaler per familievernsak i løpet av året 2,9 2,3 3,0 3,3 2,7 2,9
Gjennomsnittlig antall behandlingssamtaler per familievernsak siden opprettelsen 4,1 2,9 4,8 5,1 3,8 4,1
Gjennomsnittlig antall behandlingstimer brukt per sak i familievernet i løpet av året 3,9 3,3 4,3 4,1 3,8 4,0
Gjennomsnittlig antall behandlingstimer brukt per sak i familievernet siden opprettelsen 5,6 4,2 6,9 6,2 5,2 5,7
Totalt antall timer brukt på behandlingssamtaler i familievernet i løpet av året  109 528 11 242 16 436 18 075 21 685 42 090
Totalt antall timer brukt på behandlingssamtaler i familievernet siden opprettelsen  156 750 14 381 26 025 27 396 29 828 59 120
Totalt antall behandlingssamtaler i familievernet i løpet av året 79 981 7 819 11 251 14 519 15 891 30 501
Totalt antall behandlingssamtaler i familievernet siden opprettelsen  114 960 10 153 18 076 22 315 21 929 42 487
             
Problemer i parrelasjon viktigste grunn for henvendelsen 13 617 1 328 1 755 2 455 2 925 5 154
Problemer i relasjon til foreldre og barn viktigste grunn for henvendelsen 2 775  307  348  490  567 1 063
Problemer i tilknytning til samarbeid om barn viktigste grunn for henvendelsen 7 543 1 245 1 149  927 1 512 2 710
Problemer i relasjon til øvrig familie/andre viktigste grunn for henvendelsen  806  102  118  130  154  302
Individuelle problemer viktigste grunn for henvendelsen 3 155  476  428  408  621 1 222
             
Parsamtaler den mest sentrale behandlingsformen 12 124 1 058 1 557 2 075 2 581 4 853
Foreldre-barn samtaler den mest sentrale behandlingsformen 1 266  137  170  193  253  513
Samarbeid om barn den mest sentrale behandlingsformen 4 690  788  851  514  985 1 552
Samtale med øvrig familie/andre den mest sentrale behandlingsformen  258 28 25 34 59  112
Individuelle samtaler den mest sentrale behandlingsformen 9 385 1 433 1 159 1 554 1 856 3 383
Klinisk gruppebehandling den mest sentrale bahandlingsformen  173 14 36 40 45 38
             
Årsverk i familievernet  386,6 59,0 56,5 54,4 72,3  144,4
Årsverk i familievernet, sosionomer  144,2 29,1 22,0 24,6 25,1 43,4
Årsverk i familievernet, psykologer  101,8 10,3 15,4 12,9 14,4 48,8
Årsverk i familievernet, faggrupper utenom sosionomer og psykologer 72,4 7,6 10,9 10,2 19,6 24,1
Årsverk i familievernet, kontor/merkantil 68,4 12,0 8,3 6,7 13,3 28,1
Ubesatte årsverk i familievernet 14,3 1,3 2,2 0,2 2,3 8,3
             
Tid brukt på grupper for publikum 1 902  122  117  202  509  952
Tid brukt på samlivskurs 3 302  636  431  244  727 1 264
Tid brukt på andre tiltak mot publikum 1 667  241  265  314  524  323
Tid brukt på undervisning/veiledning av studenter 1 139 93  173  276  174  423
Tid brukt på veiledning/konsultasjon av hjelpeapparat 2 866  258  448  301  838 1 021
Tid brukt på kurs/undervisning for hjelpeapparatet 2 380  265  314  524  323  954
Tid brukt på informasjon i media  393 36 18  102 42  195
1  Tall for 2006 er foreløpige tall. For nærmere informasjon om innholdet i publiseringen se Om statistikken.
2  Det er noe manglende rapportering fra noen regioner, se artikkelen for nærmere informasjon.
3  Brutto driftsutgifter angis i 1 000 kroner.

Standardtegn i tabeller