Statistisk sentralbyrå

Statlig regionalt barne- og familievern

2   Grunnlagsdata for statlig regionalt barnevern. Foreløpige tall for 20061
  Region Nord Region Midt-Norge Region Vest Region Sør Region Øst Oslo Trondheim Sum alle regioner og kommuner
Folkemengde totalt  462 237  491 560  967 471    906 090    1 143 429     548 617  161 730 4 681 134
Antall innbyggere 0-19 år  121 105  131 537  268 542  234 044  297 826  120 797 40 350 1 214 201
Barn med statlig regionale barnevernstiltak per 31.12.  360  353 1 271  775 1 224  655  246 4 884
Barn i statlig regionale fosterhjem (f 691) per 31.12.  130  123  489  387  584  398 98 2 209
Barn i barnevernsinstitusjon (f 692) per 31.12.  136  108  360  268  354  204  105 1 535
Barn i hjemmebaserte tiltak per 31.12. 94  122  422  120  286 53 43 1 140
Årsverk i statlig regionalt barnevern i alt  464  358  939  400  717  381 74 3 333
Opphold i barnevernsinstitusjoner i løpet av året  413  280 1 018  848 1 025  720  220 4 524
Opphold i statlig regionale fosterhjemstiltak i løpet av året  273  219  784  703  932  521  149 3 581
Opphold i hjemmebaserte barnevernstiltak i løpet av året  246  298  951  370  705  133  114 2 817
Behandlingsdager i barnevernsinstitusjoner i løpet av året 57 175 37 831  134 327 93 447  127 716 70 261 34 049  554 806
Behandlingsdager i statlig regionale fosterhjem i løpet av året 29 964 21 192 94 292 86 870 90 915 27 140 12 726  363 099
Behandlingsdager i hjemmebaserte barnevernstiltak i løpet av året 11 983 14 316 22 047 28 411 38 597 12 937 0  128 291
Brutto driftsutgifter, statlig regionalt barnevern2  485 825  347 978 1 224 797  789 659 1 037 696  391 434  126 355 4 403 744
Brutto driftsutgifter, statlige fosterhjem (f 691)2 80 647 44 574  209 890  187 332  238 581 39 165 9 791  809 980
Brutto driftsutgifter, barnevernsinstitusjoner (f 692)2  346 767  234 124  847 332  479 718  638 611  295 322  106 784 2 948 658
Brutto driftsutgifter, hjemmebaserte tiltak (f 693)2 12 072 23 562 90 448 35 947 75 470 1 099 0  238 598
Brutto driftsutgifter, barnevernstjeneste (f 694)2 46 339 45 718 77 127 86 662 85 034 55 848 9 780  406 508
1  Tall for 2006 er foreløpige tall. Regnskapsbegrepene for statlig regionalt barnevern er ikke direkte sammenlignbart med regnskapsbegrepene som benyttes for Oslo og Trondheim kommune. For nærmere informasjon om innholdet i publiseringen se Om statistikken.
2  Brutto driftsutgifter angis i 1 000 kroner.

Standardtegn i tabeller