Statistisk sentralbyrå

Statlig regionalt barne- og familievern

1   Nøkkeltall for statlig regionalt barnevern. Foreløpige tall for 20061
  Region Nord Region Midt-Norge Region Vest Region Sør Region Øst Oslo Trondheim
1. Fordeling av utgifter              
Brutto driftsutgifter til barnevern per innbygger i kroner 1 051  708 1 266  872  908  713  781
Brutto driftsutgifter til barnevern per innbygger 0-19 år i kroner 4 012 2 645 4 561 3 374 3 484 3 240 3 131
Andel brutto driftsutgifter til barn i statlig regionale fosterhjem, prosent 16,6 12,8 17,1 23,7 23,0 10,0 7,7
Andel brutto driftsutgifter til barn i barnevernsinstitusjon, prosent 71,4 67,3 69,2 60,8 61,5 75,4 84,5
Andel brutto driftsutgifter til barn i hjemmebaserte tiltak, prosent 2,5 6,8 7,4 4,6 7,3 0,3 0,0
Andel brutto driftsutgifter til barneverntjeneste, prosent 9,5 13,1 6,3 11,0 8,2 14,3 7,7
               
2. Dekningsgrader              
Antall barn i statlig regionale barnevernstiltak per 31.12. per 1 000 innbyggere 0-19 år 3,0 2,7 4,7 3,3 4,1 5,4 6,1
Barn i statlig regionale barnevernstiltak per 31.12. per årsverk 0,8 1,0 1,4 1,9 1,7 1,7 3,3
               
3. Produktivitet              
Brutto driftsutgifter (funksjonene 691, 692, 693 og 694) per barn med statlig regionale tiltak i løpet av året  521 271  436 610  444 895  411 067  389 818  284 886  261 605
Brutto driftsutgifter per barn i barnevernsinstitusjon i løpet av året  839 630  836 157  832 350  565 705  623 035  410 169  485 382
Brutto driftsutgifter per barn i hjemmebaserte barnevernstiltak i løpet av året 49 073 79 067 95 108 97 154  107 050 8 263 0
Brutto driftsutgifter per barn i statlig regionale fosterhjem i løpet av året  295 410  203 534  267 717  266 475  255 988 75 173 65 711
1  Tall for 2006 er foreløpige tall. Regnskapsbegrepene for statlig regionalt barnevern er ikke direkte sammenlignbart med regnskapsbegrepene som benyttes for Oslo og Trondheim kommune. For nærmere informasjon om innholdet i publiseringen se Om statistikken.

Standardtegn i tabeller