Statistisk sentralbyrå

Barnevern, undersøkelser

2   Undersøkingssaker påbyrja av barnevernet, etter innhaldet i meldinga og kven som melde saka. 1997-2006
Saka er
meldt av1
Undersøkingssaker
påbyrja2
Innhaldet i meldinga
Omsorgssvikt/
mishandling
Tilhøva
i heimen
Åtferdsavvik
hos barnet
Anna Uoppgitt
1997 15 761 3 177 7 761 2 849 3 886  387
1998 16 047 2 999 8 311 3 082 3 754  151
1999 17 059 3 328 8 746 3 514 3 961 70
2000 17 545 3 305 9 152 3 557 3 906  107
2001 18 655 3 523 10 002 3 716 4 017 69
2002 19 201 4 017 10 545 3 493 3 856 20
2003 20 096 4 441 10 944 3 474 4 337 25
2004 21 335 4 778 11 612 3 767 4 322 11
2005 21 316 4 646 11 721 3 906 4 096 4
             
2006 23 459 5 446 12 845 4 210 4 381 8
             
Barnet sjølv  432  110  267 54 85 0
Mor/far 4 546  456 2 637  969 1 093 1
Familie for øvrig  832  295  514 56  125 0
Naboer  692  319  434 45 41 0
Sosialkontortjenesten 1 073  247  688 51  205 0
Barnevernstenesta 2 584  759 1 546  275  437 3
Barnevernsvakt 1 696  496  831  310  260 1
Barnehage  750  226  453 92  106 1
Helsestasjon 1 287  219  849  160  256 0
Lege/sjukehus 1 268  323  723  117  295 0
Skule 2 591  567 1 112  950  443 1
Pedagogisk/psykologisk teneste(PPT)  440 43  259  144 68 0
Politi/lensmann 2 679  533 1 091  767  553 0
Barne- og ungdomspsykiatri(BUP)/vaksenpsykiatri  922  180  561  206  148 0
Andre 2 946  951 1 676  263  525 0
Uoppgitt 9 3 4 2 1 2
1  Saka kan vere meldt av fleire instansar. Summen av kven som har meldt saka er difor større enn undersøkingar i alt.
2  Barna er rekna med ein gong for kvar kommune som har påbyrja undersøkingssak.

Standardtegn i tabeller