Statistisk sentralbyrå

Barnevern, institusjoner

6 Barnevernsinstitusjoner. Antall barn og unge og antall oppholdsdager i institusjon, etter eierskap. 2011
Eierskap Antall barn og unge i institusjon per 31.12. Antall barn og unge i institusjon per 31.12. per 100 000 innb. 0-17 år Oppholdsdager i løpet av året
Hele landet 1 323  118  504 092
Statlige  641 57  244 060
Private, ideelle1  216 19 82 970
Private, andre 1  292 26  115 854
Eid av Oslo kommune 67 6 20 427
Private kjøpt av Oslo kommune  107 10 40 781
1  Eksklusive Oslo.

Standardtegn i tabeller