Statistisk sentralbyrå

Barnevern, institusjoner

4 Avtalte årsverk ekskl. lange fravær i barnevernsinstitusjoner, etter utdanningsgrupper og eierskap. 2011
Eierskap Årsverk i alt Barneverns pedagog Vernepleier inkl. sykepleier Sosionom Psykolog Annen helse- og sosialfaglig utdanning på høgskole- /universitetsnivå Helse- og sosialfaglig utdanning på videregående nivå Førskolelærer Annen utdanning på høgskole-/ universitetsnivå Annen utdanning, videregående nivå eller lavere 1
Hele landet 4 878  979  421  505 47  338  283  155  610 1 540
Statlige 2 782  528  258  261 34  196  207  109  340  849
Private, ideelle  734  177 44 99 7 52 27 24 98  207
Private, andre 1 162  204  111  123 5 72 47 15  148  437
Eid av Oslo kommune  200 69 8 23 1 18 3 7 25 46
1  Inklusive uoppgitt utdanning.

Standardtegn i tabeller