Statistisk sentralbyrå

6 Barnevernsinstitusjoner. Antall barn og unge og antall oppholdsdager i institusjon, etter eierskap. 2008
Eierskap Antall barn og unge i institusjon per 31.12.2 Antall barn og unge i institusjon per 31.12. per 100 000 innb. 0-17 år Oppholdsdager i løpet av året3
Hele landet 1 521  138  550 431
Statlige  629 57  232 452
Private, ideelle1  296 27  103 962
Private, andre1  415 38  130 054
Eid av Oslo kommune 63 6 25 031
Eid av Trondheim kommune     3 283
Private kjøpt av Oslo kommune  118 11 44 548
Private kjøpt av Trondheim kommune     10 950
1  Eksklusive Oslo. For Trondheim, se fotnote 2 og 3
2  Trondheim er inkludert i statlige og private institusjoner
3  Trondheims tall dekker 1/1-30/6-08. For 1/7-31/12-08 er Trondheim inkludert i statlige og private institusjoner

Standardtegn i tabeller