Statistisk sentralbyrå

4 Avtalte årsverk ekskl. lange fravær i barnevernsinstitusjoner, etter utdanningsgrupper og eierskap. 2008
Eierskap Årsverk i alt Barneverns pedagog Vernepleier inkl. sykepleier Sosionom Psykolog Annen helse- og sosialfaglig utdanning på høgskole- /universitetsnivå Helse- og sosialfaglig utdanning på videregående nivå Førskolelærer Annen utdanning på høgskole-/ universitetsnivå Annen utdanning, videregående nivå eller lavere 1
Hele landet 4 758  991  369  522 47  272  274  162  688 1 432
Statlige 2 583  535  202  286 29  142  189  114  367  719
Private, ideelle  794  185 56  112 4 43 31 23  113  227
Private, andre 1 053  164  102 92 4 65 48 16  160  402
Eid av Oslo kommune 2  327  107 10 32 10 22 7 9 48 82
1  Inklusive uoppgitt utdanning.
2  Fra 2008 er regionale institusjoner som tidligere var eid av Trondheim kommune inkludert i region Midt-Norge.

Standardtegn i tabeller