Statistisk sentralbyrå

Barnevern, institusjoner

6 Barnevernsinstitusjoner. Antall barn og unge og antall oppholdsdager i institusjon, etter eierskap. 2009
Eierskap Antall barn og unge i institusjon per 31.12. Antall barn og unge i institusjon per 31.12. per 100 000 innb. 0-17 år Oppholdsdager i løpet av året
Hele landet 1 545  139  575 536
Statlige  653 59  240 025
Private, ideelle1  291 26  108 240
Private, andre 1  420 38  160 105
Eid av Oslo kommune 56 5 23 806
Private kjøpt av Oslo kommune  125 11 43 275
1  Eksklusive Oslo.

Standardtegn i tabeller