Statistisk sentralbyrå

Barnevern, institusjoner

2 Barnevernsinstitusjoner. Driftsutgifter mv., etter eierskap (mill. kroner). 2009
Eierskap Driftsutgifter mill. kroner Kjøp av varer og tjenester i prosent av diftsutgifter Lønnskostnader i prosent av driftsutgifter Kjøp av private barnevernstjenester (mill. kroner)1 Totale utgifter (mill. kroner)2
Hele landet 3 825,5 26,7 73,3 : :
Statlige 1 833,7 21,2 78,8 1 522,9 3 356,6
Private, ideelle  689,9 26,7 73,3 : :
Private, andre 1 085,8 37,5 62,5 : :
Eid av Oslo kommune  216,1 19,8 80,2  225,1  441,2
1  Kjøp av private barnevernstjenester gjelder kun for det statlige barnevernet (inkl. Oslo) som kjøper institusjonsplasser fra de private institusjonene.
2  Totale utgifter viser statens og Oslo kommunes totale utgifter på funksjon 692, barneverninstitusjoner. Her er kjøp av institusjonsplasser fra private inkludert.

Standardtegn i tabeller