Statistisk sentralbyrå

17 Barn flytta i løpet av året, etter alder og tal på flyttingar. 20102 (Retta 22. november 2011)
  I alt(1 ) 0-2 år 3-5 år 6-12 år 13-17 år 18-22 år Uoppgitt
2009 1 512  122  103  348  685  254 0
               
2010 2 440  206  158  536 1 046  494 0
               
Flytta 1 gong 1 885  142  116  437  783  407 0
Flytta 2 gonger  448 55 36 85  198 74 0
Flytta 3 gonger 93 8 6 14 53 12 0
Flytta 4 gonger 8 1 0 0 6 1 0
Flytta 5 gonger 5 0 0 0 5 0 0
Flytta 6 gonger 1 0 0 0 1 0 0
Flytta 7 gonger eller meir 0 0 0 0 0 0 0
1  Blir registrert for alle med eitt eller fleire nye plasseringstiltak i statistikkåret. Tiltak som har ført til flytting av barnet. Nokre barn flyttar frå heimen, mens andre flyttar frå fosterheim eller institusjon.
2  Retta 22. november 2011.

Standardtegn i tabeller